रामायण बालकाण्ड

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

फलकम्:Ramayana

वाल्मीकि रामायणग्रन्थस्य बालकाण्डस्य सर्गसूचि

 1. बालकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥१-१॥
 2. बालकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥१-२॥
 3. बालकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥१-३॥
 4. बालकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥१-४॥
 5. बालकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥१-५॥
 6. बालकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥१-६॥
 7. बालकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥१-७॥
 8. बालकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥१-८॥
 9. बालकाण्डे नवमः सर्गः ॥१-९॥
 10. बालकाण्डे दशमः सर्गः ॥१-१०॥

 11. बालकाण्डे एकादशः सर्गः ॥१-११॥
 12. बालकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥१-१२॥
 13. बालकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥१-१३॥
 14. बालकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥१-१४॥
 15. बालकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥१-१५॥
 16. बालकाण्डे षोडशः सर्गः ॥१-१६॥
 17. बालकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥१-१७॥
 18. बालकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥१-१८॥
 19. बालकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥१-१९॥
 20. बालकाण्डे विंशः सर्गः ॥१-२०॥

 21. बालकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥१-२१॥
 22. बालकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥१-२२॥
 23. बालकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥१-२३॥
 24. बालकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥१-२४॥
 25. बालकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥१-२५॥
 26. बालकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥१-२६॥
 27. बालकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥१-२७॥
 28. बालकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥१-२८॥
 29. बालकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥१-२९॥
 30. बालकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥१-३०॥

 31. बालकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥१-३१॥
 32. बालकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥१-३२॥
 33. बालकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥१-३३॥
 34. बालकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥१-३४॥
 35. बालकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥१-३५॥
 36. बालकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥१-३६॥
 37. बालकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥१-३७॥
 38. बालकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः ॥१-३८॥
 39. बालकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥१-३९॥
 40. बालकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥१-४०॥

 41. बालकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४१॥
 42. बालकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४२॥
 43. बालकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४३॥
 44. बालकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥१-४४॥
 45. बालकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४५॥
 46. बालकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥१-४६॥
 47. बालकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४७॥
 48. बालकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥१-४८॥
 49. बालकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥१-४९॥
 50. बालकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥१-५०॥

 51. बालकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥१-५१॥
 52. बालकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥१-५२॥
 53. बालकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥१-५३॥
 54. बालकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥१-५४॥
 55. बालकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥१-५५॥
 56. बालकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥१-५६॥
 57. बालकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥१-५७॥
 58. बालकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥१-५८॥
 59. बालकाण्डे एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥१-५९॥
 60. बालकाण्डे षष्ठितमः सर्गः ॥१-६०॥

 61. बालकाण्डे एकषष्ठितमः सर्गः ॥१-६१॥
 62. बालकाण्डे द्विषष्ठितमः सर्गः ॥१-६२॥
 63. बालकाण्डे त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥१-६३॥
 64. बालकाण्डे चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥१-६४॥
 65. बालकाण्डे पञ्चषष्ठितमः सर्गः ॥१-६५॥
 66. बालकाण्डे षट्षष्ठितमः सर्गः ॥१-६६॥
 67. बालकाण्डे सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥१-६७॥
 68. बालकाण्डे अष्टषष्ठितमः सर्गः ॥१-६८॥
 69. बालकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥१-६९॥
 70. बालकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥१-७०॥

 71. बालकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥१-७१॥
 72. बालकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥१-७२॥
 73. बालकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥१-७३॥
 74. बालकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥१-७४॥
 75. बालकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥१-७५॥
 76. बालकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥१-७६॥
 77. बालकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥१-७७॥

संबद्धसंपर्कतन्तुः[सम्पाद्यताम्]

बाह्यसंपर्कतन्तुः[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=रामायण_बालकाण्ड&oldid=26860" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्