रामायण अयोध्याकाण्ड

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

फलकम्:Ramayana

वाल्मीकि रामयणग्रन्थस्य अयोध्याकाण्डस्य सर्गसूचि

 1. अयोध्याकाण्डे प्रथमः सर्गः ॥२-१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्वितीयः सर्गः ॥२-२॥
 3. अयोध्याकाण्डे तृतीयः सर्गः ॥२-३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुर्थः सर्गः ॥२-४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चमः सर्गः ॥२-५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षष्ठः सर्गः ॥२-६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तमः सर्गः ॥२-७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टमः सर्गः ॥२-८॥
 9. अयोध्याकाण्डे नवमः सर्गः ॥२-९॥
 10. अयोध्याकाण्डे दशमः सर्गः ॥२-१०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकादशः सर्गः ॥२-११॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्वादशः सर्गः ॥२-१२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रयोदशः सर्गः ॥२-१३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुर्दशः सर्गः ॥२-१४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चदशः सर्गः ॥२-१५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षोडशः सर्गः ॥२-१६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तदशः सर्गः ॥२-१७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टादशः सर्गः ॥२-१८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनविंशः सर्गः ॥२-१९॥
 10. अयोध्याकाण्डे विंशः सर्गः ॥२-२०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकविंशः सर्गः ॥२-२१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्वाविंशः सर्गः ॥२-२२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रयोविंशः सर्गः ॥२-२३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुर्विंशः सर्गः ॥२-२४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चविंशः सर्गः ॥२-२५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षड्विंशः सर्गः ॥२-२६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तविंशः सर्गः ॥२-२७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टाविंशः सर्गः ॥२-२८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनत्रिंशः सर्गः ॥२-२९॥
 10. अयोध्याकाण्डे त्रिंशः सर्गः ॥२-३०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकत्रिंशः सर्गः ॥२-३१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्वात्रिंशः सर्गः ॥२-३२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रयस्त्रिंशः सर्गः ॥२-३३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुस्त्रिंशः सर्गः ॥२-३४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चत्रिंशः सर्गः ॥२-३५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षट्त्रिंशः सर्गः ॥२-३६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तत्रिंशः सर्गः ॥२-३७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टात्रिंशः सर्गः ॥२-३८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनचत्वारिंशः सर्गः ॥२-३९॥
 10. अयोध्याकाण्डे चत्वारिंशः सर्गः ॥२-४०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकचत्वारिंशः सर्गः ॥२-४१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्विचत्वारिंशः सर्गः ॥२-४२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रिचत्वारिंशः सर्गः ॥२-४३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुश्चत्वारिंशः सर्गः ॥२-४४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चचत्वारिंशः सर्गः ॥२-४५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षट्चत्वारिंशः सर्गः ॥२-४६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तचत्वारिंशः सर्गः ॥२-४७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टचत्वारिंशः सर्गः ॥२-४८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनपञ्चाशः सर्गः ॥२-४९॥
 10. अयोध्याकाण्डे पञ्चाशः सर्गः ॥२-५०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकपञ्चाशः सर्गः ॥२-५१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्विपञ्चाशः सर्गः ॥२-५२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रिपञ्चाशः सर्गः ॥२-५३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुःपञ्चाशः सर्गः ॥२-५४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चपञ्चाशः सर्गः ॥२-५५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षट्पञ्चाशः सर्गः ॥२-५६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तपञ्चाशः सर्गः ॥२-५७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टपञ्चाशः सर्गः ॥२-५८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनषष्ठितमः सर्गः ॥२-५९॥
 10. अयोध्याकाण्डे षष्ठितमः सर्गः ॥२-६०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकषष्ठितमः सर्गः ॥२-६१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्विषष्ठितमः सर्गः ॥२-६२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रिषष्ठितमः सर्गः ॥२-६३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुःषष्ठितमः सर्गः ॥२-६४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चषष्ठितमः सर्गः ॥२-६५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षट्षष्ठितमः सर्गः ॥२-६६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तषष्ठितमः सर्गः ॥२-६७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टषष्ठितमः सर्गः ॥२-६८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनसप्ततितमः सर्गः ॥२-६९॥
 10. अयोध्याकाण्डे सप्ततितमः सर्गः ॥२-७०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकसप्ततितमः सर्गः ॥२-७१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्विसप्ततितमः सर्गः ॥२-७२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रिसप्ततितमः सर्गः ॥२-७३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुःसप्ततितमः सर्गः ॥२-७४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चसप्ततितमः सर्गः ॥२-७५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षट्सप्ततितमः सर्गः ॥२-७६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तसप्ततितमः सर्गः ॥२-७७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टसप्ततितमः सर्गः ॥२-७८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनाशीतितमः सर्गः ॥२-७९॥
 10. अयोध्याकाण्डे अशीतितमः सर्गः ॥२-८०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकाशीतितमः सर्गः ॥२-८१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्व्यशीतितमः सर्गः ॥२-८२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्र्यशीतितमः सर्गः ॥२-८३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुरशीतितमः सर्गः ॥२-८४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चाशीतितमः सर्गः ॥२-८५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षडशीतितमः सर्गः ॥२-८६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्ताशीतितमः सर्गः ॥२-८७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टाशीतितमः सर्गः ॥२-८८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोननवतितमः सर्गः ॥२-८९॥
 10. अयोध्याकाण्डे नवतितमः सर्गः ॥२-९०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकनवतितमः सर्गः ॥२-९१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्विनवतितमः सर्गः ॥२-९२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रिनवतितमः सर्गः ॥२-९३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुर्नवतितमः सर्गः ॥२-९४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चनवतितमः सर्गः ॥२-९५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षण्णवतितमः सर्गः ॥२-९६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तनवतितमः सर्गः ॥२-९७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टनवतितमः सर्गः ॥२-९८॥
 9. अयोध्याकाण्डे नवनवतितमः सर्गः ॥२-९९॥
 10. अयोध्याकाण्डे शततमः सर्गः ॥२-१००॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकाधिकशततमः सर्गः ॥२-१०१॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्व्यधिकशततमः सर्गः ॥२-१०२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्र्यधिकशततमः सर्गः ॥२-१०३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुरधिकशततमः सर्गः ॥२-१०४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चाधिकशततमः सर्गः ॥२-१०५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षडधिकशततमः सर्गः ॥२-१०६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्ताधिकशततमः सर्गः ॥२-१०७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टाधिकशततमः सर्गः ॥२-१०८॥
 9. अयोध्याकाण्डे नवाधिकशततमः सर्गः ॥२-१०९॥
 10. अयोध्याकाण्डे दशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११०॥
 1. अयोध्याकाण्डे एकादशाधिकशततमः सर्गः ॥२-१११॥
 2. अयोध्याकाण्डे द्वादशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११२॥
 3. अयोध्याकाण्डे त्रयोदशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११३॥
 4. अयोध्याकाण्डे चतुर्दशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११४॥
 5. अयोध्याकाण्डे पञ्चदशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११५॥
 6. अयोध्याकाण्डे षोडशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११६॥
 7. अयोध्याकाण्डे सप्तदशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११७॥
 8. अयोध्याकाण्डे अष्टादशाधिकशततमः सर्गः ॥२-११८॥
 9. अयोध्याकाण्डे एकोनविंशत्यधिकशततमः सर्गः ॥२-११९॥

संबंधित कड़ियाँ[सम्पाद्यताम्]

बाहरी कडियाँ[सम्पाद्यताम्]

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=रामायण_अयोध्याकाण्ड&oldid=47014" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्