सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

आग्नेयं पर्व

प्रपाठकः १ (१-४१)

प्रपाठकः २ (४२-९०)

प्रपाठकः ३क (९१-११४)


ऐन्द्रंपर्व (ऐन्द्रं काण्डम्)

प्रपाठकः ३ख (११५ - १२८)

प्रपाठकः ४ (१२९ - १६० )

प्रपाठकः ५ (१६१ - २०८)

प्रपाठकः ६ (२०९ - २४८)

प्रपाठकः ७ (२४९ - २८४)

प्रपाठकः ८ (२८५ - ३३१)

प्रपाठकः ९ (३३२ - ३७०)

प्रपाठकः १० (३७१ - ४००)

प्रपाठकः ११ (४०१ - ४३८)

प्रपाठकः १२क (४३९ - ४६६)


पावमानपर्व (पावमानं काण्डम्)

प्रपाठकः १२ख (४६७ - ४६९)

प्रपाठकः १३ (४७० - ४९६)

प्रपाठकः १४ (४९७ - ५१५)

प्रपाठकः १५ (५१६ - ५४०)

प्रपाठकः १६ (५४१ - ५६५)

प्रपाठकः १७ (५६६ - ५८५)


ग्रामगेयस्य सूची


गायत्राख्यं गानम् (तत्सवितुर्)

वासवं साम (छान्दोग्योपनिषत् २।२४)

साम १५५


साम २५८


साम ३३२


साम ४६५


साम ४९७


साम ५५५


साम ५६४

सामवेदस्य स्वराणां सङ्गीतशास्त्रस्य स्वरेभ्यः तुलना
सामवेदः सङ्गीतशास्त्रः
क्रुष्ट * पञ्चमः
प्रथमः १ मध्यमः
द्वितीयः २ गान्धारः
तृतीयः ३ ऋषभः
चतुर्थः ४ षड्जः
मन्द्रः(पञ्चमः) ५ धैवतः
अतिस्वार्यः ६ निषादः

यः सामगानां प्रथमः स वेणोर्मध्यमः स्वरः ।। यो द्वितीयः स गांधारस्तृतीयस्त्वृषभः स्मृतः ।। नारदपु. १.५०-५९ ।। चतुर्थः षङ्ज इत्याहुः पंचमो धैवतो भवेत् ।। षष्ठो निषादो विज्ञेयः सप्तमः पंचमः स्मृतः ।। ५०-६० ।।