सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः १४

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
← प्रपाठकः १३ सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/
प्रपाठकः १४
[[लेखकः :|]]
प्रपाठकः १५ →


अर्धः१
४९७।१ वार्षाहरम् (अचिक्रदद्वृषा हरिः)
४९८।१ वार्शाणि त्रीणि (आ ते दक्षं मयोभुवं)
४९८।२
४९८।३
४९९।१ वैरूपे द्वे (अध्वर्यो अद्रिभिः सुतम्)
४९९।२
५००।१ तरन्तस्य साम (तरत्स मन्दी धावति)
५०१।१ सोमसाम (आ पवस्व सहस्रिणं)
५०२।१ सूर्यसाम (अनु प्रत्नास आयवः)
५०३।१ दार्ढच्युतानि त्रीणि (अर्षा सोम द्युमत्तमः)
५०३।२
५०३।३
५०४।१ वृषकम् (वृषा सोम द्युमाँ असि)
५०५।१ ऐषम् (इषे पवस्व धारया)
५०६।१ श्यावाश्वम् (मन्द्रया सोम धारया)
५०७।१ अयासोमीयम् (अया सोमः सुकृत्यया)
५०८।१ आग्नेयम् (अयं विचर्षणिर्हितः)
५०९।१ आयास्ये द्वे (प्र ण इन्दो महे तन)
५०९।२
५१०।१ भारद्वाजम् (अपघ्नन् पवते मृधो)
५११।१ आयास्यम् (पुनानः सोम धारया)
५११।२ माण्डवम्
५११।३ आपदासम्
५११।४ सोमसाम
५११।५ ऐडमायास्यम्
५११।६ माण्डवम्
५११।७ उद्वत्प्राजापत्यम्
५११।८ त्रिणिधनमायास्यम्
५११।९ कण्वरथन्तरम्
५११।१० तिरश्ची (द्ववि) निधनमायास्यम्
५११।११ सदोविशीयम्
५११।१२ स्ववासिनी द्वे
५११।१३
५११।१४ प्लवः
५११।१५ रौरवम्
५११।१६ यौधाजयम्

अर्धः२
५१२।१ अच्छिद्रम् (परीतो षिञ्चता सुतं)
५१२।२ रयिष्ठम्
५१२।३ भारद्वाजे द्वे
५१२।४
५१२।५ आभीशवे द्वे
५१२।६
५१२।७ माण्डवे द्वे
५१२।८
५१२।९ अभीवाससाम
५१२।१० परिवाससाम
५१२।११ वैणवम्
५१२।१२ सोमक्रतवीयम्
५१२।१३ गूर्द्दः(गूद्दः)
५१२।१४ प्रतोदः, अंगिरसां गोष्ठः
५१२।१५ महायौधाजयम्
५१३।१ आश्वानि चत्वारि (आशम्) (आ सोम सुवानो अद्रिभिः)
५१३।२ सोम साम
५१३।३
५१३।४
५१४।१ त्रीणिधनमाग्नेयम् (प्र सोम देववीतये)
५१४।२ अग्नेर्वैश्वानरस्य साम
५१४।३ द्विहिङ्कारं वामदेव्यम्
५१४।४ उत्सेधः
५१४।५ निषेधः
५१५।१ सोम सामानि षट् (सोम उ षुवाणः सोतृभिः)
५१५।२
५१५।३
५१५।४
५१५।५
५१५।६