सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः ०३ख

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
← प्रपाठकः ०३क सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/
प्रपाठकः ०३ख
[[लेखकः :|]]
प्रपाठकः ०४ →

११५।१ मार्गीयवम् (तद्वो गाय सुते सचा)
११५।२ रौद्रे द्वे
११५।३
११५।४ ईनिधनं मार्गीयवं
११६।१ आश्वम् (यस्ते नूनं शतक्रत)
११७।१ ऐटते द्वे (गाव उपावतावतं)
११७।२
११८।१ श्रौतकक्षे द्वे (अरमश्वाय गायति)
११८।२
११९।१ तन्वस्य साम (तमिन्द्रं वाजयामसि)
११९।२ दावसुनिधनम्
११९।३ निवेष्ट्वः
११९।४ इडानाꣳ संक्षारम्
१२०।१ शाय्यातानि त्रीणि (त्वमिन्द्र बलादधि)
१२०।२
१२०।३
१२१।१ इन्द्राण्याः साम (यज्ञ इन्द्रमवर्धयद्)
१२२।१ गौषूक्तम् (यदिन्द्राहं यथा त्वम्)
१२२।२ आश्वसूक्तम्
१२३।१ गौरीवितम् (पन्यंपन्यमित्सोतार)
१२४।१ गाराणि त्रीणि (इदं वसो सुतमन्धः)
१२४।२
१२४।३
१२५।१ ऐडसौपर्णं शरुप्रवेतसं वा (उद्घेदभि श्रुतामघं)
१२५।२ स्वारसौपर्णं शरुव्रवेतसं वा
१२५।३ विलम्बसौपर्णं शरुप्रवेतसं वा
१२६।१ शाकलम् (यदद्य कश्च वृत्रहन्)
१२७।१ आभरद्वसवे द्वे (य आनयत्परावतः)
१२७।२
१२८।१ तान्वे द्वे (मा न इन्द्राभ्या३दिशः)
१२८।२