सामग्री पर जाएँ

सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ११

विकिस्रोतः तः

6.1

आसिताद्यम् (परित्यंह)

साध्रम् (परित्यंहर्य)

आकूपारम् (परित्यंहर्य)

विधर्म (पवस्वसोममहे)

श्रुध्यम्(उपोषुजात)

ऐध्मवाहम् (आघायेअग्नि)

त्रैककुभम् (यएकइद्वि)

उद्वꣳशीयम् (गायन्तित्वा)

आजिगम् (उच्चातेजात)

१० आभीकम् (उच्चातेजा)

११ उत्सेधः (पुनानस्सोम)

१२ यज्ञायज्ञीयम् (पुनानस्सोम)

१३ निषेधः (पुनानस्सोम)

१४ गौरीवितम् (आजागृविः)

१५ मैधातिथम् (माचिदन्यद्)

१६ अभीवर्तः (उदुतेमधु)

१७ रोहितकूलीयम् (इन्द्रमच्छ)

१८ श्यावाश्वम् (पर्यूषुप्र)

१९ आन्धीगवम् (पर्यूषुप्र)

२० वाङ्निधनसौहविषम् (परिप्रधन्व)

२१ वाजजित् (सूर्यस्येव)

२२ महावामदेव्यम् (अग्निंनरो)