सर्वपुटानि

अत्र गम्यताम् : सञ्चरणं, अन्वेषणम्
सर्वाणि पृष्ठानि
 
सर्वाणि पृष्ठानि | पूर्वपृष्ठम् (कालिकापुराणम्/अध्यायः ४४) | (गर्भ उपनिषद्)अग्रिमपुटम् ।
क्षमा प्रार्थनाक्षुरिक उपनिषद्गंगा सहस्रनामस्तोत्र
गंगाष्टकम्गङ्गाष्टकम्गङ्गास्तोत्र
गजः उवाचगजेंद्रमोक्षःगणपति उपनिषद्
गणपतिकल्पप्रकरणम्गणपतिस्तोत्राणिगणपती अथर्वशीर्ष
गणित-पादगणेश मंत्र
गणेशपंचरत्न स्तोत्रम्गणेशपञ्चरत्नम्गणेशभुजंगम्
गणेशस्तोत्रम्गणेशाथर्वशीर्षम्
गद्यकाव्यानिगम्यतां, जगत् आलिड्ग्यताम्गरुडपुराणम्
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डःगरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १००गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १०९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १११गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ११९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२१
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२४
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १२९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १३९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १४९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५१
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५४
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १५९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १६९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १७९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८१
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८४
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १८९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः १९९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २००गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २०९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २११गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २१९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२१
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२४
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २२९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २३९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २४०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः २९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ३९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ४९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५१
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५४
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ५९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ६९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७०
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७३
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७६
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ७९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८१
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८२गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८४
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८५गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८७
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८८गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ८९गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९०गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९१गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९२
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९३गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९४गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९५
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९६गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९७गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९८
गरुडपुराणम्/आचारकाण्डः/अध्यायः ९९गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १०गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ११गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १२
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १३गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १४गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १५
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १६गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १७गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १८
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः १९गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २०
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २१गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २२गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २३
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २४गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २५गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २६
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २७गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २८गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः २९
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३०गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३१
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३२गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३३गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३४
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३५गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३६गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३७
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३८गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ३९गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४०गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४१गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४२
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४३गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४४गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४५
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४६गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४७गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४८
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ४९गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ५गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ६
गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ७गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ८गरुडपुराणम्/प्रेतकाण्डः (धर्मकाण्डः)/अध्यायः ९
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १०
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ११गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १२गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १३
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १४गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १५गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १६
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १७गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १८गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः १९
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २०गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २१
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २२गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २३गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २४
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २५गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २६गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २७
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २८गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः २९गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ३
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ४गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ५गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ६
गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ७गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ८गरुडपुराणम्/ब्रह्मकाण्डः (मोक्षकाण्डः)/अध्यायः ९

"http://sa.wikisource.org/wiki/विशेषम्:सर्वपृष्टानि/क्ष" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः