सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/अहीनपर्व/विंशः १

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

14.1

श्रौतकक्षम् (पन्यंपन्य)

आष्टादꣲष्ट्रम्पूर्वम् (आत्वाविश)

सुरूपोत्तरम् (परिसुवानो)

स्वर्निधनसौहविषम् (परिप्रधन्व)

जराबोधीयम् (जराबोधोवा)

मार्गीयवम् (तद्वोगाय)

वारवन्तीयम् (इदंविष्णोर्वि)

धुरासाकमश्वम् (पवस्वमधु)

जनित्राद्यम् (अभिसोमास)

१० जनित्रोत्तरम् (तंवोदस्म)

११ जराबोधीेये (इन्द्रमच्छा)

१२ अग्निः (प्रसोमासो)

१३ सोमसाम (प्रसोमासो)

१४ रोहितकूलीयम् (प्रसोमासो)

१५ आक्षारान्तं यौधाजयम् (प्रसोमादेव)

१६ स्वारं सौपर्णम् (उद्घेदभि)

१७ आक्षारम् (इन्द्रमच्छा)

१८ वैखानसम् (अभिप्रियाणि)

१९ आशुभार्गवम् (अस्यप्रत्ना)

२० मार्गीयवम् (अस्यप्रत्ना)