सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/अहीनपर्व/विंशः १/वारवन्तीयम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
वारवन्तीयम्
वारवन्तीयम्


इदं विष्णुर्वि चक्रमे त्रेधा नि दधे पदं |
समूढमस्य पांसुले || १६६९ ||
त्रीणि पदा वि चक्रमे विष्णुर्गोपा अदाभ्यः |
अतो धर्माणि धारयन् ||१६७० ||
विष्णोः कर्माणि पश्यत यतो व्रतानि पस्पशे |
इन्द्रस्य युज्यः सखा || १६७१ ||

७. वारवन्तीयम् । इन्द्रः । गायत्री । विष्णुः ।।

इदंविष्णाऔहोहाइ ।। वाइचक्राऽ२३४माइ । त्रेधानाऽ२३४इहाइ । दधेपाऽ३४ । औहोवा । इहाऽ२३४हाइ । उहुवाऽ२३४दाम् ।। समूढम् । आस्यपाꣲसूऽ३४ । औहोवा ।। इहाऽ२३४हाइ । औहोऽ३१२३४ । लाइ । एहियाऽ६हा ।। श्रीः ।। त्रीणिपदाऔहोहाइ ।। वाइचक्राऽ२३४माइ । विष्णूर्गोऽ२३४हा । पाअदाभाऽ३४ । औहोवा । इहाऽ२३४हाइ । उहुवाऽ२३४याः ।। अतोध । माणिधाराऽ३४ । औहोवा ।। इहाऽ२३४हाइ । औहोऽ३१२३४ । यान् । ऐहियाऽ६हा ।।श्रीः।। विष्णोᳲ कर्माऔहोहाइ ।। णाइपश्याऽ२३४ता । यतोव्राऽ२३४हा । तानिपस्पाऽ३४ । औहोवा । इहाऽ२३४हाइ । उहुवाऽ२३४शाइ ।। इन्द्रस्य । यूजियस्सा३४ । औहोवा ।। इहाऽ२३४हाइ। औहोऽ३१२३४ । खा । एहियाऽ६हा । होऽ५इ ।।डा।।

दी. ३५. उत्. ९. मा. २७. भे. ।।५३९।।