मैत्रायणीसंहिता/काण्डं २

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

प्रपाठकः ०१ काम्या इष्टयः

प्रपाठकः ०२ काम्या इष्टयः

प्रपाठकः ०३ काम्या इष्टयः

प्रपाठकः ०४ काम्या इष्टयः

प्रपाठकः ०५ काम्याः पशवः

प्रपाठकः ०६ राजसूयः

प्रपाठकः ०७ अग्निचितिः

प्रपाठकः ०८ अग्निचितिः

प्रपाठकः ०९ अग्निचितिः

प्रपाठकः १० अग्निचितिः

प्रपाठकः ११ अग्निचितिः

प्रपाठकः १२ अग्निचितिः

प्रपाठकः १३ अग्निचितिः