प्रबोधसुधाकरः/स्वप्रकाशताप्रकरणम्

विकिस्रोतः तः
(स्वप्रकाशताप्रकरणम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
 1. देहनिन्दाप्रकरणम्
 2. विषयनिन्दाप्रकरणम्
 3. मनोनिन्दाप्रकरणम्
 4. विषयनिग्रहप्रकरणम्
 5. मनोनिग्रहप्रकरणम्
 6. वैराग्यप्रकरणम्
 7. आत्मसिद्धिप्रकरणम्
 8. मायासिद्धिप्रकरणम्
 9. लिङ्गदेहादिनिरूपणप्रकरणम्
 10. अद्वैतप्रकरणम्
 11. कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रकरणम्
 12. स्वप्रकाशताप्रकरणम्
 13. नादानुसन्धानप्रकरणम्
 14. मनोलयप्रकरणम्
 15. प्रबोधप्रकरणम्
 16. द्विधाभक्तिप्रकरणम्
 17. ध्यानविधिप्रकरणम्
 18. सगुणनिर्गुणयोरैक्यप्रकरणम्
 19. आनुग्रहिकप्रकरणम्

रविचन्द्रवह्निदीपप्रमुखाः स्वपरप्रकाशाः स्युः ।
यद्यपि तथाप्यमीभिः प्रकाश्यते क्वापि नैवात्मा ॥ १३९॥

चक्षुर्द्वारैव स्यात्परात्मना भानमेतेषाम् ।
यद्वा तेऽपि पदार्था न ज्ञायन्तेऽथ केवलालोकात् ॥ १४०॥

तत्राप्यक्षिद्वारा सहायभूतो न चेदात्मा ।
नो चेत्सत्यालोके पश्यत्यन्धः कथं नार्थान् ॥ १४१॥

सत्यात्मन्यपि किं नो ज्ञानं तच्चेन्द्रियान्तरेण स्यात् ।
अन्धे दृक्प्रतिबन्धे करसम्बन्धे पदार्थभानं हि ॥ १४२॥

जानाति येन सर्वं केन च तं वा विजानीयात् ।
इत्युपनिषदामुक्तिर्बध्यत आत्मात्मना तस्मात् ॥ १४३॥