प्रबोधसुधाकरः/वैराग्यप्रकरणम्

विकिस्रोतः तः
(वैराग्यप्रकरणम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
 1. देहनिन्दाप्रकरणम्
 2. विषयनिन्दाप्रकरणम्
 3. मनोनिन्दाप्रकरणम्
 4. विषयनिग्रहप्रकरणम्
 5. मनोनिग्रहप्रकरणम्
 6. वैराग्यप्रकरणम्
 7. आत्मसिद्धिप्रकरणम्
 8. मायासिद्धिप्रकरणम्
 9. लिङ्गदेहादिनिरूपणप्रकरणम्
 10. अद्वैतप्रकरणम्
 11. कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रकरणम्
 12. स्वप्रकाशताप्रकरणम्
 13. नादानुसन्धानप्रकरणम्
 14. मनोलयप्रकरणम्
 15. प्रबोधप्रकरणम्
 16. द्विधाभक्तिप्रकरणम्
 17. ध्यानविधिप्रकरणम्
 18. सगुणनिर्गुणयोरैक्यप्रकरणम्
 19. आनुग्रहिकप्रकरणम्

परगृहगृहिणीपुत्रद्रविणानामागमे विनाशे वा ।
कथितौ हर्षविषादौ किं वा स्यातां क्षणं स्थातुः ॥ ७८॥

दैवात्स्थितं गतं वा यं कञ्चिद्विषयमीड्यमल्पं वा ।
नो तुष्यन्न च सीदन्वीक्ष्य गृहेष्वतिथिवन्निवसेत् ॥ ७९॥

ममताभिमानशून्यो विषयेषु पराङ्मुखः पुरुषः ।
तिष्ठन्नपि निजसदने न बाध्यते कर्मभिः क्वापि ॥ ८०॥

कुत्राप्यरण्यदेशे सुनीलतृणवालिकोपचिते ।
शीतलतरुतलभूमौ सुखं शयानस्य पुरुषस्य ॥ ८१॥

तरवः पत्रफलाढ्याः सुगन्धशीतानिलाः परितः ।
कलकूजितवरविहगाः सरितो मित्राणि किं न स्युः ॥ ८२॥

वैराग्यभाग्यभाजः प्रसन्नमनसो निराशस्य ।
अप्रार्थितफलभोक्तुः पुंसो जन्मनि कृतार्थतेह स्यात् ॥ ८३॥

द्रव्यं पल्लवतश्च्युतं यदि भवेत्क्वापि प्रमादात्तदा
     शोकायाथ तदर्पितं श्रुतवते तोषाय च श्रेयसे ।
स्वातन्त्र्याद्विषयाः प्रयान्ति यदमी शोकाय ते स्युश्चिरं
      सन्त्यक्ताः स्वयमेव चेत्सुखमयं निःश्रेयसं तन्वते ॥ ८४॥

विस्मृत्यात्मनिवासमुत्कटभवाटव्यां चिरं पर्यट-
      न्सन्तापत्रयदीर्घदावदहनज्वालावलीव्याकुलः ।
वल्गन्फल्गुषु सुप्रदीप्तनयनश्चेतःकुरङ्गो बला-
      दाशापाशवशीकृतोऽपि विषयव्याघ्रैर्मृषा हन्यते ॥ ८५॥