प्रबोधसुधाकरः/मनोनिन्दाप्रकरणम्

विकिस्रोतः तः
< प्रबोधसुधाकरः(मनोनिन्दाप्रकरणम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
 1. देहनिन्दाप्रकरणम्
 2. विषयनिन्दाप्रकरणम्
 3. मनोनिन्दाप्रकरणम्
 4. विषयनिग्रहप्रकरणम्
 5. मनोनिग्रहप्रकरणम्
 6. वैराग्यप्रकरणम्
 7. आत्मसिद्धिप्रकरणम्
 8. मायासिद्धिप्रकरणम्
 9. लिङ्गदेहादिनिरूपणप्रकरणम्
 10. अद्वैतप्रकरणम्
 11. कर्तृत्वभोक्तृत्वप्रकरणम्
 12. स्वप्रकाशताप्रकरणम्
 13. नादानुसन्धानप्रकरणम्
 14. मनोलयप्रकरणम्
 15. प्रबोधप्रकरणम्
 16. द्विधाभक्तिप्रकरणम्
 17. ध्यानविधिप्रकरणम्
 18. सगुणनिर्गुणयोरैक्यप्रकरणम्
 19. आनुग्रहिकप्रकरणम्

हसति कदाचिद्रौति भ्रान्तं सद्दश दिशो भ्रमति ।
हृष्टं कदापि रुष्टं शिष्टं दुष्टं च निन्दति
स्तौति ॥ ५१॥

किमपि द्वेष्टि सरोषं ह्यात्मानं श्लाघते कदाचिदपि ।
चित्तं पिशाचमभवद्राक्षस्या तृष्णया व्याप्तम् ॥ ५२॥

दम्भाभिमानलोभैः कामक्रोधोरुमत्सरैश्चेतः ।
आकृष्यते समन्ताच्छ्वभिरिव पतितास्थिवन्मार्गे ॥ ५३॥

तस्माच्छुद्धविरागो मनोऽभिलषितं त्यजेदर्थम् ।
तदनभिलषितं कुर्यान्निर्व्यापारं ततो भवति ॥ ५४॥