आश्वलायन श्रौतसूत्रम्/अध्यायः ७

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search


सत्राणामधिकारप्रवर्तनम्
७.१।१ सत्राणाम् । (सोम अहीन सत्र)
७.१।२ उक्ता दीक्षित उपसदः । (सोम अहीन सत्र)
७.१।३ एतेन अह्ना सुत्यानि । (सोम अहीन सत्र)
७.१।४ प्रातर् अनुवाक आद्य् दवसानीय अन्तान्य् अन्त्यानि । (सोम अहीन सत्र)
७.१।५ पत्नी सम्याज अन्तानि इतराणि । (सोम अहीन सत्र)
७.१।६ द्रप्स प्राशन सख्य विसर्जने त्व् अन्त्य एव । (सोम अहीन सत्र)
७.१।७ ध्रुवाः शस्त्राणाम् आतानाः । (सोम अहीन सत्र)
७.१।८ सूक्तान्य् एव सूक्त स्थानेष्व् अहीनेषु । (सोम अहीन सत्र)
७.१।९ दैवतेन व्यवस्थाः । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१० तृचाः प्रउगे । (सोम अहीन सत्र)
७.१।११ सर्व अहर् गणेषु तायमान रूपाणाम् प्रथमाद् अह्नः प्रवर्तेते अभ्यास अतिप्रैषौ । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१२ अह्न उत्तमे शस्त्रे परिधानीयाया उत्तमे वचन उत्तमम् चतुर् अक्षरम् द्विर् उक्त्वा प्रणुयात् । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१३ द्वितीय आदिषु त्यम् ऊ षु वाजिनम् देव जूतम् इति तार्क्ष्यम् अग्रे निष्केवल्य सूक्तानाम् । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१४ जात वेदसे सुनवाम सोमम् इत्य् आग्नि मारुते जात वेदस्यानाम् । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१५ आरम्भणीयाः पर्यासान् कद्वतो अहर् अहः शस्यानि इति होत्रका द्वितीय आदिष्व् एव । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१६ तानि सर्वाणि सर्वत्र अन्यत्र अह्न उत्तमात् । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१७ वैकल्पिकान्य् अग्निष्टोमे अहर् गण मध्य गते । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१८ अग्निष्टोम अयनेषु वा । (सोम अहीन सत्र)
७.१।१९ अन्यान्य् अभ्यास अतिप्रैषाभ्याम् इति कौत्सो विकृतौ तद् गुण भावात् । (सोम अहीन सत्र)
७.१।२० नित्यानि होतुर् इति गौतमः संघात आदाव् अनुप्रवृत्तत्वाद् अच्युत शब्दत्वाच् च । (सोम अहीन सत्र)
७.१।२१ होत्रकाणाम् अपि गाणगारिर् नित्यत्वात् सत्र धर्म अन्वयस्य । (सोम अहीन सत्र)
७.१।२२ प्रगाथ तृच सूक्त आगमेष्व् ऐकाहिकम् तावद् उद्धरेत् । (सोम अहीन सत्र)

चतुर्विंशसंज्ञकेऽहनि स्तोत्रियानुरूपाणां कथनम्
७.२।१ चतुर्विंशे होता अजनिष्ट इत्य् आज्यम् । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।२ आ नो मित्रा वरुणा मित्रम् वयम् हवामहे मित्रम् हुवे पूत दक्षम् अयम् वाम् मित्रा वरुणा पुरूरुणा चिद् ध्य् अस्ति प्रति वाम् सूर उदित इति षळह स्तोत्रिया मैत्रावरुणस्य । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्) (सेचोन्दाज्य शस्त्र)
७.२।३ (आ याहि सुषुमा हि त इन्द्रम् इद् गाथिनो बृहद् इन्द्रेण सम् हि दृक्षस आद् अह स्वधाम् अन्व् इत्य् एका द्वे च इन्द्रो दधीचो अस्थभिर् उत् तिष्ठन्न् ओजसा सह भिन्धि विश्वा अपद्विष इति ब्राह्मणाच्छंसिनः । सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।४ इन्द्र अग्नी आ गतम् सुतम् इन्द्रे अग्ना नमो बृहत् ता हुवे ययोर् इदम् इयम् वाम् अस्य मन्मन इन्द्र अग्नी युवाम् इमे यज्ञस्य हि स्थ ऋत्विजा इत्य् अच्छावाकस्य । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।५ तेषाम् यस्मिन् स्तुवीरन् स स्तोत्रियः । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।६ यस्मिंत् श्वः सो अनुरूपः । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।७ एक स्तोत्रियेष्व् अहह्सु यो अन्यो अनन्तरः सो अनुरूपो न चेत् सर्वो अहर् गणः षळहो वा । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।८ ऐकाहिकस् तथा सति । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।९ अन्त्ये च । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१० ऊर्ध्वम् अनुरूपेभ्य ऋजु नीती नो वरुण इन्द्रम् वो विश्वतस् परि यत् सोम आसुते नर इत्य् आरम्भणीयाः शस्त्वा खान् खान् परिशिष्टान् आवपेरंश् चतुर्विंश महा व्रत अभिजिद् विश्वजिद् विषुवत्सु । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।११ सर्व स्तोमेषु सर्व पृष्ठेषु च । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१२ ऊर्ध्वम् आवापात् प्रति वाम् सूर उदिते व्यन्तरिक्षम् अतिरत् श्वाव अश्वस्य सुन्वत इति तृचाः पर्यासाः । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१३ स त्व् एव मैत्रावरुणस्य षळह स्तोत्रिय उत्तमः सपर्यासः । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१४ तद् दैवतम् अन्यम् पूर्वस्य स्थाने कुर्वीत । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१५ अन्यत्र अपि सन्निपातेन तृचम् सूक्तम् वा अनन्तर्हितम् एक आसने द्विः शंसेत् । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१६ महा बालभिदम् चेत् शंसेद् ऊर्ध्वम् अनुरूपेभ्य आरम्भणीयाभ्यो वा नाभाकांस् तृचान् आवपेरन् गायत्री कारम् । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)
७.२।१७ सक्षपः परिष्वज इति मैत्रावरुणो यः ककुभो निधारय इति वा पूर्वीष्ट इन्द्र उपमातय इति ब्राह्मणाच्छंसी ता हि मध्यम् भराणाम् इत्य् अच्छावाकः । (सोम षडह हौत्रक शस्त्रस्)

७.३।१ मरुत्वतीये प्रैतु ब्रह्मण्स्पतिर् उत्तिष्ठ ब्रह्मणस्पत इति ब्राह्मणस्पत्याव् आवपते पूर्वौ नित्यात् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।२ बृहद् इन्द्राय गायत नकिः सुदासो रथम् इति मरुत्वतीया ऊर्ध्वम् नित्यात् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।३ कया शुभा इति च मरुत्वतीये पुरस्तात् सूक्तस्य शंसेत् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।५ एक एकम् ब्राह्मणस्पत्यानाम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।६ एवम् मरुत्वतीयानाम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।७ ध्रुव इन्द्र निहवः । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।८ धाय्याश् च । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।९ बृहत् पृष्ठम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१० रथन्तरम् वा । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।११ तयोर् अक्रियमाणस्य योनिम् शंसेत् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१२ वैरूप वैराज शाक्वर रैवतानाम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१३ पृष्ठ्य स्तोत्रिया योन्यः । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१४ अर्धर्चाः । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१५ तासाम् विधानम् अन्वहम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१६ ताभ्य ऊर्ध्वम् साम गाथान् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१७ उक्तो रथन्तरस्य । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१८ उभयम् शृणवच् च न इति बृहतः । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।१९ इन्द्र त्रिधातु शरणम् त्वम् इन्द्र प्रतूर्तिषु मो षु त्वा वाघतश् च न इति सद् विपद उपसमस्येद् द्विपदाम् इन्द्रम् इद् देवतातय इति इतरेषाम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।२० पृष्ठ्य एव एक एकम् अन्वहम् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।२१ तद् इद् आस इति च पुरस्तात् सूक्तस्य शंसेत् । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।२२ उक्थ पात्रम् चमसांश् च अन्तरा अतिग्राह्यान् भक्षयन्ति निष्केवल्ये । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।२३ नित्यो भक्ष जपः । (सोम चतुर्विंश अह)
७.३।२४ षोळश् पात्रेण भक्षिणः । (सोम चतुर्विंश अह)

होत्रकाणां शस्त्रकथनोपक्रमः
७.४।१ होत्रकाणाम् । ।(सोम चतुर्विंश अहः - होत्रकाः)
७.४।२ कया नश् चित्र आभुवत् कया त्वम् न ऊत्या मा चिद् अन्यद् विशंसत यच् चिद् धि त्वा जना इम इति स्तोत्रिय अनुरूपा मैत्रावरुणस्य । (सोम चतुर्विंश अहः - होत्रकाः)
७.४।२ तम् वो दस्म मृतीषहम् तत् त्वा यामि सुवीर्यम् अभिप्रवः सुराधसम् प्रसुश्रुतम् सुराधसम् वयम् घ त्वा सुतावन्तः का ईम् वेद सुते सचा विश्वाः पृतना अभिभूतरम् नरम् तम् इन्द्रम् जोहवीमि या इन्द्र भुव आ भर इत्य् एका द्वे च । (सोम चतुर्विंश दयfतेर्नोओन् होत्रकस्)
७.४।३ इन्द्रो मदाय वावृधे मदे मदे हि नो ददिः सुरूप कृत्नुम् ऊतये शुष्मिन्तमम् न ऊतये श्रायन्त इव सूर्यम् बण् महान् असि सूर्य उद् उ त्यद् दर्शतम् वपुर् उद् उ त्ये मधुमत्तमास् त्वम् इन्द्र प्रतूर्तिषु त्वम् इन्द्र यशा असि इन्द्र क्रतुम् न आ भर इन्द्र ज्येष्ठम् न आ भर आ त्वा सहस्रमा शतम् मम त्वा सूर उदित इति ब्राह्मणाच्छंसिनः । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।४ तरोभिर् वो विदद् वसुम् तरणिर् इत् सिषासति त्वाम् इदाह्नो नरो वयम् एनम् इदाह्यो यो राजा चर्षणीनाम् यः सत्रहा विचर्षणिः स्वादोर् इत्था विषूवत इत्था हि सोम इन् मद उभे यद् इन्द्र रोदसी अव यत् त्वम् शत क्रतो नकिष् टम् कर्मणा नशन् न त्वा बृहन्तो अद्रय उभयम् शृणवच् च न आवृषस्व पुरूवसो कदाचन स्तरीर् असि कदाचन प्रयुच्छसि यत इन्द्र भयामहे यथा गौरो अपाकृतम् यद् इन्द्र प्राग् उदग् यथा गौरो अपाकृतम् इत्य् अच्छावाकस्य । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।५ स्तोत्रिय अनुरूपाणाम् यद्य् अनुरूपे स्तुवीरन् स्तोत्रियो अनुरूपः । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।६ ऊर्ध्वम् स्तोत्रिय अनुरूपेभ्यः कस् तम् इन्द्र त्वम् वसुम् कन् नव्यो अतसीनाम् कद् ऊ न्व् अस्य अकृतम् इति कद्वन्तः प्रगाथाः । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।७ अप प्राच इन्द्र विश्वान् अमित्रान् ब्रह्मणा ते ब्रह्म युजा युनज्म्य् उरुम् नो लोकम् अनुनेषि विद्वान् इति कद्वद्भ्य आरम्भणीयाः । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।८ ऊर्ध्वम् आरम्भणीयाभ्यः सद्यो ह जात इत्य् अहर् अहः शस्यम् मैत्रावरुणो अस्मा इद् उ प्रतवसे शासद् वह्निर् इति इत्राव् अहीन सूक्ते । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।९ आ सत्यो यात्व् इत्य् अहीन सूक्तम् द्वितीयम् मैत्रावरुण उद् उ ब्रह्माण्य् अभितष् टे वा इति इतराव् अहर् अहः शस्ये । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।१० नूनम् सात इत्य् अन्तमुत्तमम् । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।११ अहीन सूक्तानि षळह स्तोत्रियान् आवपत्सु । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।१२ उद् उ ष्य देवः सविता हिरण्यया इति तिस्रस् ते हि द्यावा पृथिवी यज्ञस्य वो रथ्यम् इति वैश्वदेवम् । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।१३ पृक्षस्य वृष्णो वृष्णे शर्धाय यज्ञेन वर्धत इत्य् आग्निमारुतम् । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।१४ अग्निष्टोम इदम् अहः । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)
७.४।१५ उक्थ्यो वा । (सोम चतुर्विंश अहःfतेर्नोओन् होत्रकाः)

षण्णामभिप्लवपृष्ठ्याहानामुपक्रमः
७.५।१ अभिप्लव पृष्ठ्यानि । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।२ रथन्तर पृष्ठान्य् अयुजानि । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।३ बृहत् पृष्ठानि इतराणि । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।४ तृतीय आदिषु पृष्ठ्यस्य अन्वहम् द्वितीयनि वैरूप वैराज शाक्वर रैवतानि । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।५ तेषाम् यथा स्थाने क्रियायाम् योनीः शंसेत् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।६ सर्वत्र च अस्व योनि भावे अन्यत्र आश्विनात् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।७ यज्ञायज्ञीयस्य त्व् अक्रियमाणस्य अपि सानुरूआम् योनिम् व्याहावम् शंसेद् ऊर्ध्वम् इतरस्य अनुरूपात् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।८ होत्रकाः परिशिष्टान् आवापान् उद्धृत्य । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।९ मित्रम् वयम् हवामहे मित्रम् हुवे पूत दक्षम् अयम् वाम् मित्रा वरुण नो मित्रा वरुणा इति तृचाः । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।९ प्र वो मित्राय इति चतुर्णाम् द्वितीयम् उद्धरेत् प्र मित्रयोर् वरुणयोर् इति षट् काव्येभिर् अदाभ्य इति तिस्रो मित्रस्य चर्षणीधृत इति चतस्रो मैत्र्यो यच् चिद् धि ते विश इति वारुणम् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१० एतस्य तृचम् आवपेत मैत्रावरुणो नित्याद् अधिकम् स्तोम कारणात् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।११ पञ्च सप्तदशे । नव एकविंशे । द्वादश चतुर्विंशे । पञ्चदश त्रिणवे । एकविंशतिम् त्रयस् त्रिंशे । द्वात्रिंशतम् चतुश् चत्वारिंशो । षट् त्रिंशतम् अष्टा चत्वारिंशे । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१२ एक अल्पीयसीर् वा । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१३ एक अहेष्व् एक भूयसीर् वा । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१४ न आरम्भणीया न पर्यासा अन्त्या ऐकाहिकास् तृचाः पर्यास स्थानेषु । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१५ ब्राह्मणाच्छंसिनः सुरूप कृत्नुम् ऊतय इति षट् सूक्तानि । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१६ आवाप उक्तो मैत्रावरुणेन । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१७ इह इन्द्र अग्नी इन्द्र अग्नी आ गतम् ता हुवे ययोर् इदम् इति नव इयम् वामस्य मन्मन इत्य् एकादश यज्ञस्य हि स्थ इत्य् अच्छावाकस्य । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१८ आ यात्व् इन्द्रो अवस इति मरुत्वतीयम् आ न इन्द्र इति निष्केवल्यम् प्रथमस्य आभिप्लविकस्य । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।१९ मध्यंदिन इत्य् उक्त एते शस्त्रे प्रतीयात् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।२० अहीन सूक्त स्थान एवा त्वाम् इन्द्र यन् न इन्द्र कथा महाम् इन्द्र्ह पूर्भिद् य एक इद्द् यस् तिग्म शृङ्ग इमाम् ऊ ष्व् इच्छन्ति त्वा शासद् वह्निर् इति सम्पाताः । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।२१ एक एकस्य त्रयस् त्रयस् । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।२२ उक्ता मरुत्वतीयैः । (सोम आभिप्लव षडह)
७.५।२३ युञ्जते मन इहेह व इति चतस्रो देवान् हुव इति वैश्वदेवम् । (सोम आभिप्लव षडह)

७.६।१ द्वितीयस्य चतुर्विंशेन आज्यम् । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)
७.६।२ वायो ये ते सहस्रिण इति द्वे तीव्राः सोमास आ गहि इत्य् एका उभा देवा दिविस्पृशा इति द्वे, शुक्रस्याद्य गवाशिर इत्य् एका, अयम् वां मित्रावरुणा इति पञ्च तृचाः । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)
७.६।३ गार्त्समदम् प्रउगम् इत्य् एतद् आचक्षते । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)
७.६।४ विश्वानरस्य वस्पतिम् इन्द्र इत् सोमपा एक इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपद् अनुचरौ इन्द्र सोमम् यात ऊतिर् अवमा इति मध्यंदिनः । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)
७.६।५ भारद्वाजो होता चेत् प्रकृत्या । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)
७.६।६ चातुर्विंशिकम् तृतीय सवनम् विश्वो देवस्य नेतुर् इत्य् एका तत् सवितुर् वरेण्यम् इति द्वे आ विश्व देवम् सप्ततिम् इति तु वैश्वदेवस्य प्रतिपद् अनुचरौ । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)
७.६।७ आज्य प्रउगे प्रतिपद् अनुचराश् च उभयोर् युग्मेष्व् एवम् अभिप्लवे । (सोम आभिप्लव षडह द्वितीयमहः)

७.७।१ तृतीयस्य त्र्यर्यमा(५.२९.१) यो जात एव(२.१२) इति मध्यंदिनः । (सोम आभिप्लव षडह तृतीयमहः)
७.७।२ तद् देवस्य घृतेन द्यावा पृथिवी इति तिस्रो अनश्वो जातः परावतो य इति वैश्वदेवम् वैश्वानराय धिषणाम् धारावरा मरुतस् त्वम् अग्ने प्रथमो अङ्गिरा इत्य् आग्निमारुतम् चतुर्थस्य उग्रो जज्ञ इति निष्केवल्यम् । (सोम आभिप्लव षडह तृतीयमहः)
७.७।३ ह्वयाम्य् अग्निम् अस्य मे द्यावा पृथिवी इति तिस्रस् ततम् मे अप इति वैश्वदेवम् । (सोम आभिप्लव षडह चतुर्थमहः)
७.७।४ वैश्वानरम् मनसा इति तिस्रः प्र ये शुम्भन्ते जनस्य गोपा इत्य् आग्निमारुतम् । (सोम आभिप्लव षडह चतुर्थमहः)
७.७।५ पञ्चमस्य कया शुभा यस् तिग्म शृङ्ग इति मध्यंदिनः । (सोम आभिप्लव षडह पञ्चममहः)
७.७।६ कया शुभीयस्य तु नवम्य् उत्तमा अन्यत्र अपि यत्र निविद्धानम् स्यात् । (सोम आभिप्लव षडह पञ्चममहः)
७.७।७ घृतवती भुवनानाम् अभिश्रिया इन्द्र ऋभुभिर् वाजवद्भिर् इति तृचौ कद् उ प्रियाय इति वैश्वदेवम् । (सोम आभिप्लव षडह पञ्चममहः)
७.७।८ पृक्षस्य वृष्णो वृष्णे शर्धाय नू चित् सहोजा इत्य् आग्निमारुतम् षष्ठस्य सावित्र् आर्भवे तृतीयेन वैश्वानरीयम् च कतरा पूर्वा उषासा नक्ता इति वैश्वदेवम् प्रयज्यव इमम् स्तोमम् इत्य् आग्निमारुतम् । (सोम आभिप्लव षडह सिष्द्दय्)
७.७।९ इत्य् अभिप्लवः षळहः । (सोम आभिप्लव षडह)
७.७।१० तस्य अग्निष्टोमाव् अभितः । उक्थ्या मध्ये । (सोम आभिप्लव षडह)
७.७।११ उक्थ्येषु स्तोत्रिय अनुरूपाः । (सोम आभिप्लव षडह)
७.७।१२ मैत्रावरुणस्य । (सोम आभिप्लव षडह)

७.८।१ एह्य् ऊ षु ब्रवाणि त आग्निर् अगामि भारतः प्र वो वाजा अभिद्यवो अभि प्रयांसि वाहसा, प्र मंहिष्ठाय गायत, प्र सो अग्ने तव ऊतिभिर्, अग्निम् वो वृधन्तम् अग्ने यम् यज्ञम् अध्वरम् यजिष्ठम् त्वा वा ववृमहे यः समिधाय आहुत्या आ ते अग्न इधीमह्य् उभे सुश्चन्द्र सर्पिष इति द्वे एका च अग्निम् तम् मन्ये यो वसुर् आ ते वत्सो मनो यद् अदा अग्ने स्थूरम् रयिम् भर प्रेष्ठम् वो अतिथिम् श्रेष्ठम् यविष्ठ भारत भद्रो नो अग्निर् आहुतो यदी घृतेभिर् आहुत आ घा ये अग्निम् इन्धत इमा अभिप्रणोनुम् । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.८।२ अथ ब्राह्मणाच्छंसिनो अभ्रातृव्यो अना त्वम् माम् ते अमाजुरो यथा एवा ह्य् असि वीरयुर् एवा ह्य् अस्य सूनृता तम् ते मदम् गृणीमसि ताम् व् अभि प्र गायत वयम् उ त्वाम् अपूर्व्य । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.८।२ यो न इदम् इदम् पुरा इन्द्राय साम गायत सखाय आशिषामहि य एक इद् विदयते य इन्द्र सोम पातम् एन्द्र नो गध्य् एद् उ मध्वो मदिन्तरम् एतो न्व् इन्द्रम् स्तवाम सखाय । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.८।२ स्तुहि इन्द्रम् व्यश्ववद् ( विश्ववत्) त्वम् न इन्द्र आ भर वयम् उ त्वाम् अपूर्व्य यो न इदम् इदम् पुरा आ याहीम इन्दव इति समाहार्यो अनुरूपो अभ्रातृव्यो अना त्वम् मा ते अमाजुरो यथा इति । समा(सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.८।३ अथ अच्छावाकस्य इन्द्र्म विश्वा अवीवृधन्न् उक्थम् इन्द्राय शंस्यम् श्रुधी हवम् तिरश्च्या आश्रुत् कर्ण श्रुधी हवम् असावि सोम इन्द्र त इमम् इन्द्र सुतम् पिब यद् इन्द्र चित्र मेहना वस् ते साधिष्ठो अवसे पुराम् भिन्दुर् युवा कविर् वृषा ह्य् असि राधसे गायन्ति त्वा गायत्रिण आत्मा गिरो रथीर् इव इति । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.८।४ सूक्तानाम् एक एकम् शिष्ट्वा आवपेरन् । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)

७.९।१ स्तोमे वर्धमाने । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.९।२ इमा उ वाम् भृमयो मन्यमाना इति तिस्र इन्द्रा को वाम् इति सूक्ते श्रुष्टी वाम् यज्ञो युवाम् नरा पुनीषे वाम् इमानि वाम् भागधेयानि इत्य् एतस्य यथा अर्थम् मैत्रावरुणः । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.९।३ यस् तस्तम्भयो अद्रिभिद् यज्ञे दिव इति सूक्ते अस्तेव सु प्रतरम् आ यात्व् इन्द्रः स्वपतिर् इमाम् धियम् इति ब्राह्मणाच्छंसी । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)
७.९।४ विष्णोर् नु कम् इति सूक्ते परो मात्रया इत्य् अच्छावाकः । (सोम आभिप्लव षडह उक्थ्य अहः)

७.१०।१ पृष्ठ्यस्य अभिप्लवेन उक्ते अहनी आद्ये आद्याभ्याम् । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।२ तृतीय सवनानि च अन्वहम् । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।३ उप प्रयन्त इति तु प्रथमो अहन्य् आज्यम् । अग्निम् दूतम् इति द्वितीये । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।४ तृतीये युक्ष्व हि इत्य् आज्यम् । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।५ वायव् आ याहि वीतय इत्य् एका वायो याहि शिवा दिव इति द्वे इन्द्रश् च वायव् एषाम् सुतानाम् इति द्वयोर् अन्यतराम् द्विर् आ मित्रे वरुणे वयम् अश्विनाव् एह गच्छतम् आ याह्य् अद्रिभिः सुतम् सजूर् विश्वेभिर् देवेभिर् उत नः प्रिय अप्रियास्व् इत्य् औष्णिहम् प्रउगम् । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।६ उत्तमे अन्वृचम् अभ्यासाश् चतुर् अक्षराः । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।७ न वा । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)
७.१०।८ तृतीयेन आभिप्लविकेन उक्तो मध्यंदिनः । तम् तम् इद् राधसे महे त्रय इन्द्रस्य सोमा इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपद् अनुचरौ । वैरूपम् चेत् पृष्ठम् यद् द्याव इन्द्र तृ शतम् यद् इन्द्र यावतस् त्वम् इत् प्रगाथौ स्तोत्रिय अनुरूपौ । (सोम पृष्ठ्य षडह १३ अहः)

७.११।१ चतुर्थे अहन्य् यत् प्रातर् अनुवाक प्रतिपद्य् अर्धर्च आद्यो न्यूङ्खः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२ द्वितीयम् स्वरम् ओकारम् त्रिमात्रम् उदात्तम् त्रिः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३ तस्य तस्य च उपरिष्टाद् अपरिमितान् पञ्च वा अर्ध ओकारान् अनुदात्तान् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।४ उत्तमस्य तु त्रीन् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।५ पूर्वम् अक्षरम् निहन्यते न्यूङ्खमाने । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।६ तद् अपि निदर्शनाय उदाहरिष्यामः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।७ ॐॐॐॐॐमीट्ट्Eड् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।८ अग्निम् न स्ववृक्तिभिर् इत्य् आज्यम् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।९ तस्य उत्तमा वर्जम् तृतीयेषु पादेषु न्यूङ्खो निनर्दश् च । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१० उक्तो न्यूङ्खः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।११ स्वर आदिर् अन्त ओकारश् चतुर् निनर्दः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१२ उदात्तौ प्रथम उत्तमौ । अनुदात्ताव् इतरौ । उत्तरो अनुदात्ततरः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१३ प्लुतः प्रथमः । मकार अन्त उत्तमः । तद् अपि निदर्शनाय उदाहरिष्यामः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१४ आग्निम् न स्ववृक्तिभिः । होतारम् त्वा वृणीमहे । ॐॐॐॐॐमीट्ट्Eड् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१५ ॐॐॐॐमीट्ट्Eड् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१६ अपि वा उदाताद् अनुदात्तम् स्वरितम् उदात्तम् इति चतुर् निनर्दः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१७ ॐॐॐॐॐमीट्ट्Eड् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।८ प्रथमाद् अर्ध ओकाराद् अध्वर्युर् न्यूङ्खयेत् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।१९ प्रथमाद् द्वितीयाद् वा । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२० व्युपरमम् ह एके । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२१ यथा वा सम्पादयिष्यन्तो मन्येरन् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२२ वायो शुक्रो अयामि ते विहि होत्रा अवीता वायो शतम् हरीणाम् इन्द्रश् च वायव् एषाम् सोमानाम् आचिकिता न सुक्रतू आ नो विश्वाभिर् ऊतिभिस् त्यम् उ वो अप्रहणम् अपत्यम् वृजिनम् रिपुम् अम्बितमे नदीतम इत्य् आनुष्टुभम् प्रउगम् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२३ एकपातिन्यः प्रथमः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२४ तम् त्वा यज्ञेभिर् ईमह इदम् वसो सुतम् अन्ध इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपद् अनुचरौ । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२५ श्रुधी हवम् इन्द्र मरुत्वान् इन्द्र इति मरुत्वतीयम् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२६ अन्त्ये निविदम् दध्याद् अनेक भावे सूक्तानाम् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२७ वैराजम् चेत् पृष्ठम् पिबा सोमम् इन्द्र मन्दतु त्वा इति स्तोत्रिय अनुरूपौ । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२८ कुह श्रुत इन्द्रो युध्यस्व त इति निष्केवल्यम् । श्रुधी हवीयस्य तु तृच आद्ये अर्धर्च आदिषु न्यूङ्खः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।२९ एव्म कुह श्रुतीयस्य । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३० विराजाम् मध्यमेषु पादेषु । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३१ नित्य इह प्रतिगरो न्यूङ्ख आदिः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३२ प्रणव अन्तः प्रणवो कुह श्रुतीयानाम् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३३ अर्धर्चशश् च एनद् उत्तमा वर्जम् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३४ न ते गिरो अपि मृष्ये तुरस्य प्र वो महे महिवृधे भरध्वम् इति चतस्रस् तिस्रश् च विराजः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३५ तासाम् ऊर्ध्वम् आरम्भणीयाभ्यस् त्चान् आवपेरन् । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३६ आद्यम् मैत्रावरुनस् तस्य उत्तम आदि शस्तानाम् तृचम् ब्राह्मणाच्छंसी । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३७ तस्य च अच्छावाकः । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३८ यजामह इन्द्र वज्र दक्षिणम् इति द्वितीयान् एवम् एव । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।३९ पञ्चमे अहनि यच् चिद् धि सत्य सोमपा इत्य् एक एकम् एवम् एव । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)
७.११।४० षष्ठे अहनि इन्द्राय ह द्यौर् असुरो अनम्नत इत्य् एवम् एव । (सोम पृष्ठ्य षडह चतुर्थमहः)

७.१२।१ स्तोमे वर्धमाने को अद्य नर्यो वनेन वाय आ याह्य् अर्वान् इत्य् अष्टर्चान्य् आवपेरन्न् अरिष्टात् पारुच्छेपीनाम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।२ तैर् अप्य् अनतिशस्त ऐन्द्राणि त्रैष्टुभान्य् अमरुत् शब्दान्य् आवपेरन् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।३ न त्व् एतान्य् आनोप्य अतिशंसनम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।४ एकया द्वाभ्याम् वा प्रातः सवने । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।५ अपरिमिताभिर् उत्तरयोः सवनयोः । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।६ पञ्चमस्यम् इमम् ऊ षु वो अतिथिम् उषर्बुधम् इति नव आज्यम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।७ आ नो यज्ञम् दिविस्पृशम् इति द्वे आ नो वयो महेतन इत्य् एका रथेन पृथु पाजसा बहवः सूर चक्षस इमा उ वाम् दिविष्टयः पिबा सुतस्य रसिनो देवम् देवम् वो अवसे देवम् देवम् बृहद् उ गायिषे वाच इति बार्हतम् प्रौगम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।८ प्रगाथान् एके द्वितीय उत्तम वर्जम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१० यत् पाञ्चजन्यया विश इन्द्र इत् सोमपा एक इति मरुत्वतीयस्य प्रतिपद् अनुचरौ । अवितासि इत्था हि इन्द्र पिब तुभ्यम् इति मरुत्वतीयम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१० शाक्वरम् चेत् पृष्ठम् महानाम्न्य स्तोत्रियः । आ अध्यर्धकारम् नव प्रकृत्या तिस्रो भवन्ति । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।११ ताभिः पुरीष पदान्य् उपसंतनुयात् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१२ पञ्च अक्षरशः पूर्वाणि पञ्च । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१३ सर्वाणि वा यथा निशान्तम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१४ योनि स्थाने तु यथा निशान्तम् सपुरीष पदा उत्तमेन संतानः । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१५ स्वादोर् इत्था विषूवत उप नो हरिभिः सुतम् इन्द्रम् विश्वा अवीवृधन्न् इति त्रयस् तृचा अनुरूपः । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१६ प्रेदम् ब्रह्म इन्द्रो मदाय सत्रा मदास इति निष्केवल्यम् । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१७ पाङ्क्ते पूवे सूक्ते मर्त्वतीये पाङ्क्ते निष्केवल्ये । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१८ आद्ये तु त्रिष्टुब्ः उत्तमे । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।१९ तयोर् अवसाने शत क्रतो समपुसुजिद् इति मरुत्वतीये । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)
७.१२।२० शची पते अनेद्या इति निष्केवल्ये निष्केवल्ये । (सोम पृष्ठ्य षडह पञ्चममहः)