सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः २/कौत्सम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
कौत्सम्
कौत्सम्.

१२
इन्द्र सुतेषु सोमेषु क्रतुं पुनीष उक्थ्यं |
विदे वृधस्य दक्षस्य महां हि षः || ७४६ ||
स प्रथमे व्योमनि देवानां सदने वृधः |
सुपारः सुश्रवस्तमः समप्सुजित् ||७४७ ||
तमु हुवे वाजसातय इन्द्रं भराय शुष्मिणं |
भवा नः सुम्ने अन्तमः सखा वृधे || ७४८ ||


१० कौत्सम् ।। कुत्सः । उष्णिक् । इन्द्रः ।
इन्द्रसुतेषुसोमेषू ।। क्रतू२म्पुनाइ । षउक्थियाम् । विदेवार्द्धाऽ२ । स्यदक्षस्या ।। महाꣳहाइषाऽ२ः ।। महꣳऽ२३हिषाऽ३४३ः ।। श्रीः ।। सप्रथमेवियोमानी ।। देवाऽ२नाꣳसा। दनेवृधाः । सुपारास्सूऽ२ । श्रवस्तमाः ।। समप्सूजीऽ२त् ।। समाऽ२३प्सुजीऽ३४३त् ।। श्रीः ।। तमुहुवेवाजसातायाइ ।। इन्द्राऽ२म्भरा । यशुष्मिणाम् । भवानास्सूऽ२ । म्नेअन्तमाः ।। सखावार्धाऽ२इ ।। सखाऽ२३वृधाऽ३४३इ । ओऽ२३४५इ ।। डा ।।

दी. १६ उत् १५. मा १७ डे. ।। ३० ।।


[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

अतिरात्रे उत्तमे पर्याये द्वितीयं स्तोत्रम्। ताण्ड्यब्राह्मणानुसारेण (१.१०.१०) एतेषां स्तोत्राणां लक्षणाः सन्ति - निरोहोऽसि निरोहाय त्वा संरोहोऽसि संरोहाय त्वा प्ररोहोऽसि प्ररोहाय त्वानुरोहोऽस्यनुरोहाय त्वा सवितृप्रसूता बृहस्पतये स्तुत ।

प्रथमं स्तोत्रम् (घृतश्चुन्निधनम्)

द्वितीयं स्तोत्रम् (दैवातिथम्)

तृतीयं स्तोत्रम् (सौमेधम्)

चतुर्थं स्तोत्रम् (कौत्सम्)