सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः/प्रपाठकः २.२/द्वन्द्वपर्व/५९

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
उद्भिद्-बलभिद्.
उद्भिद्-बलभिद्


उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः ।
वायोरनीके अस्थिरन् ॥१३ ॥ ऋ. ८.१०२.१३

( ५९।१) ।। बृहस्पतेर्बलभिदी द्वे, इन्द्रस्य वा उद्भिद्वा अनयोः पूर्वम् । बृहस्पतिर्गायत्रीन्द्रः ।।
हो꣢꣯वा꣯इ । ( द्विः) । हो꣯वा᳐ऽ३हा꣢इ । उपत्वा꣯जाऽ३मा꣤ऽ३यो꣢꣯गि꣣र꣥:।। हो꣢꣯वा꣯इ । ( द्विः) । हो꣯वाऽ३᳐इहा꣢इ । दे꣯दिशतीऽ३र्हा꣤ऽ३वि꣢ष्कृत꣥: ।। हो꣢꣯वा꣯इ। ( द्विः) । हो꣯वाऽ३᳐हा꣢इ । वा꣯यो꣯रनीऽ३का꣤ऽ३अ꣢स्थि꣣र꣥न्।। हो꣢꣯वा꣯इ । ( द्विः) । हो꣯वाऽ᳐३᳐हा꣢ऽ३४ । औ꣥꣯हो꣯वा। ई꣣ऽ२३꣡४꣡५꣡ ।।

( दी २७ । प १७ । मा १५)९( छ्रु । ९८)( ५९।२) ।।बृहस्पतेर्बलभित्। बृहस्पतिर्गायत्रीन्द्रः।।
ओ꣢꣯वा꣯ । ( द्विः) । ओ꣯वाऽ᳐३᳐हा꣢इ । उपत्वा꣯जाऽ३मा꣤ऽ३यो꣢꣯गि꣣र꣥:।। ओ꣢꣯वा꣯ । ( द्विः) । ओ꣯वाऽ३᳐हाइ꣢ । दे꣯दिशतीऽ३र्हा꣤ऽ३वि꣢ष्कृ꣣त꣥:।। ओ꣢꣯वा꣯। (द्विः)।। ओ꣯वाऽ᳐३᳐हा꣢इ। वा꣯यो꣯रनीऽ३का꣤ऽ३अ꣢स्थि꣣र꣥न्।। ओ꣢꣯वा꣯ । ( द्विः) । ओ꣯वाऽ᳐३᳐हा꣢ऽ३४ । औ꣥꣯हो꣯वा।। ।।ई꣣ऽ२३꣡४꣡५꣡।।
उप त्वा जामयो गिरो देदिशतीर्हविष्कृतः ।
वायोरनीके अस्थिरन् ॥१३ ॥ ऋ. ८.१०२.१३


( ५९।१) ।। बृहस्पतेर्बलभिदी द्वे, इन्द्रस्य वा उद्भिद्वा अनयोः पूर्वम् । बृहस्पतिर्गायत्रीन्द्रः ।।

होवाइ । ( द्विः) । होवाऽ३हाइ । उपत्वाजाऽ३माऽ३योगिरः।। होवाइ । ( द्विः) । होवाऽ३इहाइ । देदिशतीऽ३र्हाऽ३विष्कृतः ।। होवाइ। ( द्विः) । होवाऽ३हाइ । वायोरनीऽ३काऽ३अस्थिरन्।। होवाइ । ( द्विः) । होवाऽ३हाऽ३४ । औहोवा। ईऽ२३४५ ।।

( दी २७ । प १७ । मा १५)९( छ्रु । ९८)( ५९।२) ।।बृहस्पतेर्बलभित्। बृहस्पतिर्गायत्रीन्द्रः।।
ओवा । ( द्विः) । ओवाऽ३हाइ । उपत्वाजाऽ३माऽ३योगिरः।। ओवा । ( द्विः) । ओवाऽ३हाइ । देदिशतीऽ३र्हाऽ३विष्कृतः।। ओवा। (द्विः)।। ओवाऽ३हाइ। वायोरनीऽ३काऽ३अस्थिरन्।। ओवा । ( द्विः) । ओवाऽ३हाऽ३४ । औहोवा।। ।।ईऽ२३४५।।

(दी० २७। प० १७ । मा ७ )१०(छ्रे। ९९)ऊह्ये उद्बिद्-बलभिदौ