सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/आरण्यकगेयः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
Roman Orpheus Taming Wild Animals

सत्रस्य ऋद्धिः

१-३२ अर्कपर्व१

३३-५७ अर्कपर्व२

५८-६५ द्वन्द्वपर्व१

६६-९३ द्वन्द्वपर्व२

९४- १२३ वाचःव्रतपर्व१

१२४ - १४७ वाचःव्रतपर्व२

१४८-१७७ शुक्रियपर्व


१-५७ अर्कपर्व (अर्क्कपर्व) (१-८९)

५८ - ९३ द्वन्द्वपर्व (९० - १६६ )

९४ - १४७ वाचोव्रतपर्व (१६७-२५०)

१४८ - १७७ शुक्रियपर्व (२५१-२८९)

साम ६३ घर्मतनू द्वे

साम ६९

साम ७०

साम ८९

साम ९०

परिशिष्टः

महानाम्न्यार्चिकः

पञ्च पुरीषपदानि