शतपथब्राह्मणम्/काण्डम् १४/अध्यायः ८

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ब्राह्मणम् ०१ शान्तिब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०२ दमदानदयेति त्रिकोपदेशब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०३ सूर्याग्न्योरुपस्थानब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०४ हृदयब्रह्मोपासनब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०५ हृदयब्रह्मणः सत्यमित्युपासनाविधिब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०६ सत्यस्य ब्रह्मणः स्तुतिब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०७ विद्युद्ब्रह्मोपासनाब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०८ शाण्डिल्यविद्याग्रन्थो वा मनोमयपुरुषोपासनाब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ०९ वेदत्रयीवाग्धेनूपासनाब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् १० जठरस्थवैश्वानरोपासनाब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् ११ ज्वरादिव्याध्यादेस्तपस्त्वोपासनाब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् १२ सर्वासामुपासनानां गतेः फलस्य च विधायकं ब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् १३ अन्नप्राणयोरेकब्रह्मोपासनाविधायकं ब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् १४ प्राणोपासनाब्राह्मणम्

ब्राह्मणम् १५ गायत्रब्रहमोपासनाब्राह्मणम्