सामग्री पर जाएँ

शतपथब्राह्मणम्/काण्डम् १४/अध्यायः ८/ब्राह्मणम् ०९

विकिस्रोतः तः

वेदत्रयीवाग्धेनूपासनब्राह्मणम्

वाचं धेनुमुपासीत। तस्याश्चत्वार स्तनाः स्वाहाकारो वषट्कारो हन्तकारः स्वधाकारस्तस्यै द्वौ स्तनौ देवा उपजीवन्ति स्वाहाकारं च वषट्कारं च हन्तकारं मनुष्याः स्वधाकारं पितरस्तस्याः प्राण ऋषभो मनो वत्सः - १४.८.९