सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/दशरात्रपर्व/द्वितीयादशतिः/ऋषभोरैवतम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
ऋषभोरैवतम्
ऋषभोरैवतम्

१५
सुरूपकृत्नुमूतये सुदुघामिव गोदुहे |
जुहूमसि द्यविद्यवि || १०८७ ||
उप नः सवना गहि सोमस्य सोमपाः पिब |
गोदा इद्रेवतो मदः || १०८८ ||
अथा ते अन्तमानां विद्याम सुमतीनां |
मा नो अति ख्य आ गहि || १०८९ ||८. ऋषभोरैवतम् ।। प्रजापतिर्देवता । रुद्रः । गायत्री । इन्द्रः ।।

सुरूपकृत्नुमूतये(त्रिः) ।। सुदुघामिवगोदुहे । जुहूमसाइ ।। द्याविद्यवाइ (द्विः)।। द्याविद्यवाऽ३१उ । वाऽ२३ ।।श्रीः।।उपनस्सवनागहि(त्रिः)।। सोमस्यसोमपाᳲपिव । गोदाइद्रे ।। वातोमदाः(द्विः) ।। वातोमदाऽ३१उ । वाऽ२३ ।। श्रीः।। अथातेअन्तमानाम् (त्रिः) । । विद्यामसुमतीनाम् । मानोअताइ ।। ख्याआगहाइ (द्विः) ।। ख्याआगहाऽ३१उ । वाऽ२३ ।। उम् (त्रिः) ।।

दी. ५०. उ. १४ मा. २६. भ. ।।१८।।