सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/दशरात्रपर्व

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

१.१ प्रथमा दशतिः

रथन्तराणि (अभित्वाशू)

वसिष्ठः (एना वो अग्निं)

वसिष्ठः (प्रत्यु अदर्शि)

वसिष्ठः (इमाउवांदिवि)

बृहत्साम (त्वामिद्धि ह) (बृहत्)

अन्तरिक्षम् (अभि सोमास)** (ध्वनिरहित)

पञ्चनिधनं वैरूपम् (यद् द्याव इन्द्र)

अरिष्टम् (पवित्रं ते वि)

आथर्वणम् (पवस्व द)

१० महावैराजम् (पिबा सोमं इ)


१.२ द्वितीया दशतिः

यण्वम् (अर्षा सोम द्यु)

बार्हद्गिरम् (इन्द्रो मदा)

पार्थुरश्मम् (इन्द्रो मदा)

रायोवाजीयम् (स्वादोरित्था)

शाक्वरऋषभम्/ऋषभः शाक्वरः (पवस्व वाज)

अष्टेडपदस्तोभः (पवस्व वाज)

रेवत्यः (इन्द्रायेन्दो)

ऋषभोरैवतम्/ऋषभः रैवतम्** (सुरूपकृत्नु)

श्येनः (उभा यदिन्द्र)

१० भद्रम् (इमा नु कं भु)


१.३ तृतीया दशतिः

अग्नेरर्कः (यस्ते मदो)

स्वाशिरामर्कः (पवस्व देव)

देवस्थानम् (परीतो षिं)

सङ्कृति (परीतो षिं)

भर्गः परीतो षिं)

यशः (परीतो षिं)

दीर्घतमसोऽर्कौ (सुषावसो)

दीर्घतमाः (असावि सोमो)

रथन्तरम् (कया नश्चि)