सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः २/गारम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
गारम्
गारम्


इदं वसो सुतमन्धः पिबा सुपूर्णमुदरं |
अनाभयिन्ररिमा ते || ७३४ ||
नृभिर्धौतः सुतो अश्नैरव्या वारैः परिपूतः |
अश्वो न निक्तो नदीषु || ७३५ ||
तं ते यवं यथा गोभिः स्वादुमकर्म श्रीणन्तः |
इन्द्र त्वास्मिंत्सधमादे || ७३६ ||६. गारम् ।। गरः । गायत्री । इन्द्रः ।

इदंवसोसुतमन्धाऽ३ए ।। पिबासुपूऽ३र्णामुदरौ । होऽ३वा । पिबासुपूर्णामुदरौ । होऽ३वा ।। आनाभाऽ३यीन् ।। ररिमाता । औऽ३होवा ।। श्रीः ।। नृभिर्धौतस्सुतोअश्नाऽ३इरे । अव्यावारैऽ३ᳲपारिपूतौ । होऽ३वा । अव्यावारैᳲपारिपूतौ । होऽ३वा ।। आश्वोनाऽ३नी ।। क्तोनदीषू । औऽ३होवा ।। श्रीः ।। तन्तेयवंयथागोभीऽ३रे ।। स्वादुमक- ऽ३र्माश्रीणन्तौ । होऽ३वा । स्वादुमकर्माश्रीणन्तौ । होऽ३वा । । आइन्द्रात्वाऽ३स्मीन् ।। सधमादा । औऽ३होवा । होऽ५इ ।। डा । ।

दी. ३२ उत्. न. मा. ७ ये. ।। २६ ।।