मुखपुटम्

Wikisource तः
(Main Page इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
अत्र गम्यताम् : सञ्चरणम्, अन्वेषणम्
Wikisource-logo-sa.svg
कश्चित् स्वतन्त्रः पुस्तकालयः
यं हि कोऽपि सम्पादयितुं शक्नोति

विकिस्रोतसि स्वागतम्

संस्कृतविकिस्रोतसि भवतां स्वागतम् । संस्कृतविकिस्रोतः अन्तर्जालाधारितः ग्रन्थालयः वर्तते । अस्य सम्पादनं यः कोऽपि कर्तुम् अर्हति । इदं स्रोतः प्रतिलेखाधिकारमुक्तानां प्राचीनग्रन्थानां सङ्कलनाय विद्यते । विविधविषयेषु लेखानां पठनाय सम्पादनाय च संस्कृतविकिपीडिया दृश्यताम् ।


संस्कृतविकिस्रोतसि सम्प्रति ९,६४३ लेखाः सन्ति।

अनुक्रमणिका
ग्रन्थकर्तृणाम् अनुक्रमणिका

अं अः ०-९
वर्गाः क्ष त्र ज्ञ 0-9
उद्धरणी

ब्रह्मक्षत्रियविट्शूद्रा वर्णास्त्वाद्यास्त्रयो द्विजाः ।
निषेकाद्याः श्मशानान्तास्तेषां वै मन्त्रतः क्रियाः । ।

वैदिकसाहित्यम्
लौकिकसाहित्यम्

महाकाव्यम्


पुराणानि


दर्शनानि

  • नास्तिकदर्शनानि


  • आस्तिकदर्शनानि


स्मृतयः


काव्यानि

  • दृश्यकाव्यम्


  • श्रव्यकाव्यानि


साहित्यशास्त्रम्
स्तोत्रसाहित्यम्
अन्यग्रन्था:
अनुक्रमणिकापुटावली

नवीनग्रन्थाः
ग्रन्थस्थितिसूचिका

25%.svg → अपूर्णम्।

50%.svg → पूर्णं किन्तु न प्ररूपितम्।

75%.svg → पूर्णं प्ररूपितं च।

100 percents.svg → परिष्कृतं समाप्तं च।

विकिसमूहः
Wikimedia-logo-35px.png भ्रातृपरियोजनाः

विकिपीडियस्य आतिथेयत्वं विकिमीडिया फौण्डेषन् नाम स्वलाभरहितेन संघटनेन क्रियते। एताः हि अन्याः अपि विविधाः परियोजनाः आयोजिताः सन्ति।

संस्कृतभाषा परियोजनाः

आङ्ग्लभाषायां परियोजनाः

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=मुखपुटम्&oldid=44853" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः