सम्भाषणम्:मुखपुटम्

विकिस्रोतः तः
(सम्भाषणम्:मुख्यपृष्ठम् इत्यस्मात् पुनर्निर्दिष्टम्)
Jump to navigation Jump to search
सावधानम्! मुख्यपुटस्य सम्पादनयैवेदम्। साधारणचर्चायै समुदायद्वारम् प्रति गन्तव्यम्।


Link to संस्कृत-ग्रन्था: is incorrect[सम्पाद्यताम्]

संस्कृत-ग्रन्था: is linking to sanskrit.gde.to which was a mirror for https://sanskritdocuments.org . sanskrit.gde.to is no longer active and hence that link is not found. Please change the link to sanskritdocuments.org. Since the mainpage has restricted access I am unable to make the change. Thanks! Shree (सम्भाषणम्) ०३:२१, २१ अक्तूबर २०१७ (UTC)

Another link which can be added to same category is SARIT - http://sarit.indology.info/apps/sarit-pm/works/ Shree (सम्भाषणम्) ०३:२७, २१ अक्तूबर २०१७ (UTC)

Invite to WikiConference India 2011[सम्पाद्यताम्]

WCI banner.png

Hi मुखपुटम्,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.


But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

As you are part of WikiMedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011


Please forward to relevant folks in the community. If you want the bot to do the job please sign up at [१] --Naveenpf ०५:३३, ६ ओगस्ट् २०११ (UTC)


विचारम्[सम्पाद्यताम्]

मुखपृष्ठे उद्धरणी कालानुसारेण परिवर्तनीया, अद्य प्रसक्तः आशयः अत्र भवतु ।

लौकिकसाहित्यं वेदिकसाहित्यमिति विभजने अपि समस्या अस्ति । वेदाङ्गेषु व्याकरणादिषु विभागेषु अवैदिकग्रन्थाः अपि सन्ति ।लौकिकसाहित्यं वेदिकसाहित्यमिति शीर्षकद्वयं नावश्यकमिति भाति ।

रामायणमहाभारतयोः महाकाव्यमिति शीर्षकमपि न युज्यते ।महाभारतम् इतिहास इति रामायणम् आदिकाव्यमिति च प्रसिद्धे ।

दर्शनविभागात् पूर्वं तन्त्रागमसाहित्यम् इत्यपि शीर्षकम् योजनीयम् ।

दर्शनेषु प्रत्यभि़ज्ञादीनां नामानि अपि योजनीयानि ।

दृश्यकाव्यविभागे नाटकानि इत्येतत् रूपाकाणि इत्येवं परिवर्तनीयं इति भाति । नाटकभिन्नानि प्रकरणादीनि रूपकाणि अपि सन्ति । उपरूपकाणि इत्यपि अत्र योजनीयम् । SangamesanKM (अम्भाषणम्) ०१:४३, १६ अगस्त २०१४ (UTC)

Dear Sangamesan, thank you so much for all the concerns on the main page, and it was a good thing that you have noticed this. Firstly, yes, we in the community are aware of the errors that have crept in. And secondly, Samskrit wikisource is in a phase of transition and you can expect the changes to be seen shortly. We accept your suggestions and assure you that it will be considered during the make over. धन्यवादाः| अभिरामः १५:४४, २० अगस्त २०१४ (UTC)

अहम कृतीक् पि एस् । मम पित श्रिधर ।मम माता पुष्पा । मम ब्रता कार्तिक् । मम जननं अष्टनवति एकोनविंशति वर्षे मासे एकोनविंशाति दिने जाताः । मम प्राथमिक विद्याभ्यास प्रार्थाना शालायाम् अपटन् । तदन्तरं न्यशनल् विद्यालये पटमि । अहम् भविष्ये उत्तम प्रज्ज भवितुम् इच्छमि । मया विज़न क्षेत्रे आस्कति मया प्राथमिक शिक्षकस्य छाये । मया प्राथमिक शिक्षकाः मम विद्याभ्यसे बहुनि उत्तम मार्गादर्शनं ददति । मम परिवरे सादस्या एवा मम शक्ति, वयं सर्वः मम जिवने मादरि भवति । अस्माकं उत्तम संस्कार ददाति । मम पित विदेशिया कार्यालये कार्यं करोति । मम माता न्यालये कार्यं करोति । मम परिवारस्य सर्वं सदस्याः भोजन समये एकत्र भवति । वयम् सर्वं सदस्याः भोजन समये एकत्र भवति । वयम् सर्वः वार्तां शृणोति । अहं प्रति रविवारे देवलयं गच्छति । अहं मिष्टिभक्षयं बहु इच्छति । मम प्रिय पक्षि शुकः । मम प्रिय प्राणि हरिणः । मम प्रिय देवः गणेशः । मम प्रिय अश्विन् । भवतः बेंगलुरु विद्याले पदवि शिक्षण अपठामि । सः मम जिवनेशु उत्तम मार्गदर्शनं ददाति । मम मित्र अश्विन् प्राथना शालायां प्राथम दिनस्य मित्रं भवति । मम प्रिय क्रिडा क्रिकेट् । बाल्य दिवसे क्रिकेट् मम बहु इच्छति क्रिडा । मम प्रिया क्रिडापटु सचिन् । वयं क्रिकेट् क्षेत्रे बहुनि साधनं कृर्वंति । वयं क्रिकेट् क्षेत्रे उत्तम माग्रदर्शका भवति । भरत सर्कारः वयम् साधनं दर्शयितुं भरत रत्न प्राशस्ति ददति

Upload Wizardhttps://commons.wikimedia.org/wiki/File:Fantasia_Painting(2)_(2).jpg

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सम्भाषणम्:मुखपुटम्&oldid=127724" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः