सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.8 अष्टमी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

इदं ह्यन्वोजसा सुतं राधानां पते |
पिबा त्वा३स्य गिर्वणः || १६५ ||

१अ
१छ्

महां इन्द्रः पुरश्च नो महित्वमस्तु वज्रिणे |
द्यौर्न प्रथिना शवः || १६६ ||

२अ
२छ्

आ तू न इन्द्र क्षुमन्तं चित्रं ग्राभं सं गृभाय |
महाहस्ती दक्षिणेन || १६७ ||

३अ
३छ्

अभि प्र गोपतिं गिरेन्द्रमर्च यथा विदे |
सूनुं सत्यस्य सत्पतिं || १६८ ||

४अ
४छ्

कया नश्चित्र आ भुवदूती सदावृधः सखा |
कया शचिष्ठया वृता || १६९ ||

५अ
५छ्

त्यमु वः सत्रासाहं विश्वासु गीर्ष्वायतं |
आ च्यावयस्यूतये || १७० ||

६अ
६छ्

सदसस्पतिमद्भुतं प्रियमिन्द्रस्य काम्यं |
सनिं मेधामयासिषं || १७१ ||

७अ
७छ्

ये ते पन्था अधो दिवो येभिर्व्यश्वमैरयः |
उत श्रोषन्तु नो भुवः || १७२ ||

८अ
८छ्

भद्रंभद्रं न आ भरेषमूर्जं शतक्रतो |
यदिन्द्र मृडयासि नः || १७३ ||

९अ
९छ्

अस्ति सोमो अयं सुतः पिबन्त्यस्य मरुतः |
उत स्वराजो अश्विना || १७४ ||

१०अ
१०छ्