सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.4 चतुर्थप्रपाठकः/1.1.4.3 तृतीया दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

असावि देवं गोऋजीकमन्धो न्यस्मिन्निन्द्रो जनुषेमुवोच |
बोधामसि त्वा हर्यश्व यज्ञैर्बोधा न स्तोममन्धसो मदेषु || ३१३ ||

१अ
१छ्

योनिष्ट इन्द्र सदने अकारि तमा नृभिः पुरूहूत प्र याहि |
असो यथा नोऽविता वृधश्चिद्ददो वसूनि ममदश्च सोमैः || ३१४ ||

२अ
२छ्

अदर्दरुत्समसृजो वि खानि त्वमर्णवान्बद्बधानां अरम्णाः |
महान्तमिन्द्र पर्वतं वि यद्वः सृजद्धारा अव यद्दानवान्हन् ||३१५ ||

३अ
३छ्

सुष्वाणास इन्द्र स्तुमसि त्वा सनिष्यन्तश्चित्तुविनृम्ण वाजं |
आ नो भर सुवितं यस्य कोना तना त्मना सह्यामा त्वोताः || ३१६ ||

४अ
४छ्

जगृह्मा ते दक्षिणमिन्द्र हस्तं वसूयवो वसुपते वसूनां |
विद्मा हि त्वा गोपतिं शूर गोनामस्मभ्यं चित्रं वृषणं रयिन्दाः || ३१७ ||

५अ
५छ्

इन्द्रं नरो नेमधिता हवन्ति यत्पार्या युनजते धियस्ताः |
शूरो नृषाता श्रवसश्च काम आ गोमति व्रजे भजा त्वं नः || ३१८ ||

६अ
६छ्

वयः सुपर्णा उप सेदुरिन्द्रं प्रियमेधा ऋषयो नाधमानाः |
अप ध्वान्तमूर्णुहि पूर्धि चक्षुर्मुमुग्ध्या३स्मान्निधयेव बद्धान् ||३१९ ||

७अ
७छ्

नाके सुपर्णमुप यत्पतन्तं हृदा वेनन्तो अभ्यचक्षत त्वा |
हिरण्यपक्षं वरुणस्य दूतं यमस्य योनौ शकुनं भुरण्युं || ३२० ||

८अ
८छ्

ब्रह्म जज्ञानं प्रथमं पुरस्ताद्वि सीमतः सुरुचो वेन आवः |
स बुध्न्या उपमा अस्य विष्ठाः सतश्च योनिमसतश्च विवः || ३२१ ||

९अ
९छ्

अपूर्व्या पुरुतमान्यस्मै महे वीराय तवसे तुराय |
विरप्शिने वज्रिणे शन्तमानि वचांस्यास्मै स्थविराय तक्षुः || ३२२ ||

१०अ
१०छ्