सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ग्रामगेयः/प्रपाठकः ११/इन्द्रस्यसंक्रमे(परिप्रधन्व)

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
इन्द्रस्य संक्रमे द्वे, सौहविषाणि त्रीणि।
इन्द्रस्य संक्रमे द्वे, सौहविषाणि त्रीणि।


परि प्र धन्वेन्द्राय सोम स्वादुर्मित्राय पूष्णे भगाय ।। ४२७ ।। ऋ. ९.१०९.१


 (४२७।१) ॥ इन्द्रस्य संक्रमे द्वे । द्वयोरिन्द्रः पंक्तिरिन्द्रसोमौ ॥
परिप्रधन्वा ॥ इन्द्रायसोमास्वाऽ१दूऽ२३४ः । हाइ । मित्राया॥ पूष्णेभाऽ२३४हाइ॥ गाऽ२३४योऽ६हाइ।
(दी. ५। प० ६ । मा० ४ )११ ( पी । ७४४ )

(४२७।२ )
परिप्रधन्वा ॥ इन्द्रायसोमा । ओऽ३हा । ओऽ३हो । स्वादुर्मित्राया। ओऽ३हा । ओऽ३हा ॥ पूष्णाऽ३४औहोवा ॥ भगाऽ३याऽ२३४५ ॥
(दी० ७ । प० ९ । मा० १ )१२ (झ । ७४५)

(४२७।३) ॥
सौहविषाणि त्रीणि (स्वर्निधनꣳ सौहविषम् ) । त्रयाणां सुहविः पंक्तिरिन्द्रसोमौ ॥
परीऽ३होइ । प्रधाऽ२३४न्वा ॥ इन्द्राऽ३हो । यसोऽ२३४मा । स्वादूऽ३र्होइ । मित्राऽ२३४या । पूष्णेऽ३होइ । भगाऽ२३४या। पूष्णेभगाय । पूष्णेऽ३४३ । होऽ३४३इ । भाऽ३गाऽ५याऽ६५६ ॥ एऽ३ । सुवर्वतेऽ२३४५ ॥
दी० ६ । प० १४ । मा० ४ )१३( घी । ७४६ )
(४२७।४)
हाऽ३हाइ । परिप्रऽ३धान्वा । एऽ२३४हिया। हाऽ३हाइ । हाऽ३हाइ । इन्द्रायऽ३सोमा । एऽ२३४हिया । हाऽ३हाइ । हाऽ३हाइ । स्वादुर्मिऽ३त्राया। एऽ२३४हिया । हाऽ३हाइ॥ हाऽ३हाइ । पूष्णेभऽ३गाया। एऽ२३४हिया । हाऽ३हाऽ३४३५इ । ओऽ२३४५इ ॥ डा ॥ (दी० ४ । प० १८ । मा० ९ )१४( दो । ७४७)

(४२७।५)
वाङ्निधनꣳसौहविषम् ॥
प। र्येपारी ॥ प्रधन्वा । होवाऽ३होइ । इन्द्रायसोमा । होवाऽ३होइ।। स्वादुर्मित्राया। होवाऽ३होयेऽ३॥ पूष्णौवाओऽ२३४वा ॥ भगाऽ५याउ ॥ वा॥
( दी० ५ । प० ११ । मा० ४)१५ ( पी। ७४८)

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

सौहविषम् (ऊहगानम्)