सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.4 चतुर्थप्रपाठकः/1.1.4.4 चतुर्थी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

अव द्रप्सो अंशुमतीमतिष्ठदीयानः कृष्णो दशभिः सहस्रैः |
आवत्तमिन्द्रः शच्या धमन्तमप स्नीहितिं नृमणा अधद्राः || ३२३ ||

१अ
१छ्

वृत्रस्य त्वा श्वसथादीषमाणा विश्वे देवा अजहुर्ये सखायः |
मरुद्भिरिन्द्र सख्यं ते अस्त्वथेमा विश्वाः पृतना जयासि || ३२४ ||

२अ
२छ्

विधुं दद्राणं समने बहूनां युवानं सन्तं पलितो जगार |
देवस्य पश्य काव्यं महित्वाद्या ममार स ह्यः समान || ३२५ ||

३अ
३छ्

त्वं ह त्यत्सप्तभ्यो जायमानोऽशत्रुभ्यो अभवः शत्रुरिन्द्र |
गूढे द्यावापृथिवी अन्वविन्दो विभुमद्भ्यो भुवनेभ्यो रणं धाः || ३२६ ||

४अ
४छ्

मेडिं न त्वा वज्रिणं भृष्टिमन्तं पुरुधस्मानं वृषभं स्थिरप्स्नुं |
करोष्यर्यस्तरुषीर्दुवस्युरिन्द्र द्युक्षं वृत्रहणं गृणीषे || ३२७ ||

५अ
५छ्

प्र वो महे महेवृधे भरध्वं प्रचेतसे प्र सुमतिं कृणुध्वं |
विशः पूर्वीः प्र चर चर्षणिप्राः || ३२८ ||

६अ
६छ्

शुनं हुवेम मघवानमिन्द्रमस्मिन्भरे नृतमं वाजसातौ |
शृण्वन्तमुग्रमूतये समत्सु ध्नन्तं वृत्राणि सञ्जितं धनानि || ३२९ ||

७अ
७छ्

उदु ब्रह्माण्यैरत श्रवस्येन्द्रं समर्ये महया वसिष्ठ |
आ यो विश्वानि श्रवसा ततानोपश्रोता म ईवतो वचांसि || ३३० ||

८अ
८छ्

चक्रं यदस्याप्स्वा निषत्तमुतो तदस्मै मध्विच्चच्छद्यात् |
पृथिव्यामतिषितं यदूधः पयो गोष्वदधा ओषधीषु || ३३१ ||

९अ
९छ्