सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.2 द्वितीयप्रपाठकः/1.1.2.10 दशमी दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

यं रक्षन्ति प्रचेतसो वरुणो मित्रो अर्यमा |
न किः स दभ्यते जनः || १८५ ||

१अ
१छ्

गव्यो षु णो यथा पुराश्वयोत रथया |
वरिवस्या महोनां || १८६ ||

२अ
२छ्

इमास्त इन्द्र पृश्नयो घृतं दुहत आशिरं |
एनामृतस्य पिप्युषीः || १८७ ||

३अ
३छ्

अया धिया च गव्यया पुरुणामन्पुरुष्टुत |
यत्सोमेसोम आभुवः || १८८ ||

४अ
४छ्

पावका नः सरस्वती वाजेभिर्वाजिनीवती |
यज्ञं वष्टु धियावसुः || १८९ ||

५अ
५छ्

क इमं नाहुषीष्वा इन्द्रं सोमस्य तर्पयात् |
स नो वसून्या भरात् ||१९० ||

६अ
६छ्

आ याहि सुषुमा हि त इन्द्र सोमं पिबा इमं |
एदं बर्हिः सदो मम || १९१ ||

७अ
७छ्

महि त्रीणामवरस्तु द्युक्षं मित्रस्यार्यम्णः |
दुराधर्षं वरुणस्य || १९२ ||

८अ
८छ्

त्वावतः पुरूवसो वयमिन्द्र प्रणेतः |
स्मसि स्थातर्हरीणां || १९३ ||

९अ
९छ्