सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/पूर्वार्चिकः/छन्द आर्चिकः/1.1.6 षष्ठप्रपाठकः/1.1.6.1 प्रथमा दशतिः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

उपो षु जातमप्तुरं गोभिर्भङ्गं परिष्कृतं |
इन्दुं देवा अयासिषुः || ४८७ ||

१अ
१छ्

पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः |
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः || ४८८ ||

२अ
२छ्

आविशन्कलशं सुतो विश्वा अर्षन्नभि श्रियः |
इन्दुरिन्द्राय धीयते || ४८९ ||

३अ
३छ्

असर्जि रथ्यो यथा पवित्रे चम्वोः सुतः |
कार्ष्मन्वाजी न्यक्रमीत् ||४९० ||

४अ
४छ्

प्र यद्गावो न भूर्णयस्त्वेषा अयासो अक्रमुः |
घ्नन्तः कृष्णामप त्वचं || ४९१ ||

५अ
५छ्

अपघ्नन्पवसे मृधः क्रतुवित्सोम मत्सरः |
नुदस्वादेवयुं जनं || ४९२ ||

६अ
६छ्

अया पवस्व धारया यया सूर्यमरोचयः |
हिन्वानो मानुषीरपः || ४९३ ||

७अ
७छ्

स पवस्व य आविथेन्द्रं वृत्राय हन्तवे |
वव्रिवांसं महीरपः || ४९४ ||

८अ
८छ्

अया वीती परि स्रव यस्त इन्दो मदेष्वा |
अवाहन्नवतीर्नव || ४९५ ||

९अ
९छ्

परि द्युक्षं सनद्रायिं भरद्वाजं नो अन्धसा |
स्वानो अर्ष पवित्र आ || ४९६ ||

१०अ
१०छ्