सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/प्रायश्चित्तपर्व/प्रथमादशतिः/वृषा

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ
वृषा.


अभि प्र वः सुराधसमिन्द्रमर्च यथा विदे ।
यो जरितृभ्यो मघवा पुरूवसुः सहस्रेणेव शिक्षति ।। ८११ ।। ऋ. ८.४९.१
शतानीकेव प्र जिगाति धृष्णुया हन्ति वृत्राणि दाशुषे ।
गिरेरिव प्र रसा अस्य पिन्विरे दत्राणि पुरुभोजसः ।। ८१२ ।।

३. वृषा ॥ प्रजापतिः । बृहती। इन्द्रः॥

अभाओवा । प्रवाओवा । सुराओवा। धाऽ३ । ओ। साऽ३ । ओइ । इन्द्राऽ३ । ओऽ२३४वा ।। अर्च्चाओवा । यथाओवा। विदाओवा। याऽ३: । ओ । जाऽ३ । ओ। रितॄऽ३ । ओऽ२३४वा । भ्योमघववा । पुराओवा । वसाओवा। सहाओवा । स्राऽ३। ओ। णाऽ३ । ओइ। वशाऽ३ । ओऽ२३४वा ॥ क्षताऽ२३४५इ॥श्रीः॥ सहाओवा। स्रेणाओवा। वशाओवा। क्षाऽ३ । ओ। ताऽ३ । ओ । सहाऽ३ । ओऽ२३४वा ॥ स्रेणाओवा। वशाओवा। क्षताओवा । शाऽ३। ओ। ताऽ३। ओ। नीकाऽ३। ओऽ२३४वा। वप्रजिवगा। तिधाओवा। ष्णुयाओवा । हन्ताओवा॥ वाऽ३। ओ। त्राऽ३। ओ। णिदाऽ३। ओऽ२३४वा॥ शुषाऽ२३४५इ॥श्रीः॥ हन्ताओवा। वृत्राओवा । णिदाओवा। शाऽ३ । ओ। षाऽ३ । ओ । हन्ताऽ३ । ओऽ२३४वा ॥ वृत्राओवा। णिदाओवा । शुषाओवा। गाऽ३ । ओ। राऽ३। ओइ। इवाऽ३। ओऽ२३४वा । प्ररसावअ । स्यपाओवा। न्विराओवा। दत्राओवा । णाऽ३ । ओ। पूऽ३ । ओ। रुभोऽ३ । ओऽ२३४वा ॥ जसाऽ२३४५:।।

दी. ८८. उ. न. मा. ३५. रु. ॥१३६॥


[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी