सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/दशरात्रपर्व/प्रथमादशतिः/रथन्तराणि

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
रथन्तरम्
रथन्तरम्

रथन्तरम् साकौस [२.१.१.११ ]
अभि त्वा शूर नोनुमोऽदुग्धा इव धेनवः ।
ईशानमस्य जगतः स्वर्दृशमीशानमिन्द्र तस्थुषः ।। ६८०
न स्वावां अन्यो दिव्यो न पार्थिवो न जातो न जनिष्यते ।
अश्वायन्तो मघवन्निन्द्र वाजिनो गव्यन्तस्त्वा हवामहे ॥

      
हुम् । आभित्वाशूरनोनुमोवा ॥ ओंवाग्भाभुभाभिभभभभभीभाभभभभभभः सुवा२३र्दृशाम् ॥ आइशानमा २३ इन्द्रा३॥ सूस्थू २३४ षा ओवा ६ हाउवा ॥
अस् ॥ [१] ईशोवा ॥ ओंवाग्भाभिभभुभुभोभभाभाभभोभिभिभो नपा२३ र्थिवाः॥ नजातोना २३ जा३॥ नाइष्या २३४ ता ओवा६ हाउवा । अस् ॥[२] नजोवा ।।ओंवाग्भोभभभिभभभभाभभोभभभभिन्द्रवा२३ जिनाः ॥ गव्यन्तस्त्वा २३ हा ३ ॥ वामा२३४ हा ओवा६ हाउवा ।। अस् ॥ [३] [ आरण्य २.१.२१; ऊह्य १.१.१]