सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/दशरात्रपर्व/प्रथमादशतिः/बृहत्साम

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
बृहत्.
बृहत्.

१२
त्वामिद्धि हवामहे सातौ वाजस्य कारवः |
त्वां वृत्रेष्विन्द्र सत्पतिं नरस्त्वां काष्ठास्वर्वतः || ८०९ ||
स त्वं नश्चित्र वज्रहस्त धृष्णुया मह स्तवानो अद्रिवः |
गामश्वं रथ्यमिन्द्र सं किर सत्रा वाजं न जिग्युषे || ८१० ||


५. बृहत्साम ।। भरद्वाजः । ककुबुत्तरा बृहती । इन्द्रः ।।
औहोइत्वामिद्धिहवामहाऽ३ए ।। सातौवाजा । स्याकाराऽ२३४वाः । तुवाऽ२४ । औहोवा। । वृत्राइषुवाइ । द्रासाऽ३१त् । पतिन्नाऽ२३४राः । । त्वांकाष्ठाऽ३४ । औहोवा ।। सूऽ२आर्वाऽ२३४ । ताः । उहुवाऽ६हाउ । वा ।। श्रीः ।। औहोइतुवाऽ३मे ।। काष्ठा । सूअर्वाऽ२३४ताः । सत्वाऽ३४ । औहोवा । नश्चाइत्रवा । ज्राहाऽ३१ । स्तधृष्णूऽ२३४या ।। महस्तवाऽ३४ । औहोवा ।। नोऽ२आद्राऽ२३४इ। । वाः । उहुवाऽ६हाउ । वा ।।श्रीः।। औहोइमहाऽ३ए ।। स्तवा । नोअद्राऽ२३४इवाः । गामाऽ३४ । औहोवा । शुवाꣲरथाह । यामाऽ३१इ । द्रसंकाऽ२३४इरा ।। सत्रावाजाऽ३४ । औहोवा ।। नाऽ२जाइ । नाऽ२जिग्यूऽ२३४ । षाइ । उहुवाऽ६हाउ । वा ।। हस् ।।

दी. २९ उत् ८. मा. ३० दौ. ।।५।।