सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊह्यगानम्/एकाहपर्व/द्वितीयादशतिः/उद्भित्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
उद्भिद् -बलभिद्
उद्भित्

पवते हर्यतो हरिरति ह्वरांसि रंह्या |
अभ्यर्ष स्तोतृभ्यो वीरवद्यशः || ७७३ ||


६ उद्भित् ।। बृहस्पतिः । उष्णिक् । पवमानस्सोमः ।।

होवाइ( द्विः) । होवाऽ३हाइ । पवतेहाऽ३र्याऽ३तोहरिः ।। अतिह्वराऽ३ꣲसीऽ३रꣲहिया ।। अभियर्षस्तोतृभ्योवाऽ३इराऽ३वद्यशः ।।

दी. १०. उत्. न. मा. ६. वू. ।।८५।।


बलभित्

यस्ते मदो वरेण्यस्तेना पवस्वान्धसा |
देवावीरघशंसहा || ८१५ ||


७. बलभित् ।। बृहस्पतिः । गायत्री । पवमानस्सोमः ।।

यस्तेमदोऽ३वाऽ३रेणियः ।। तेनापवाऽ३स्वाऽ३अन्धसा ।। देवावीराऽ३घाऽ३शꣲसहा ।। ओवा ( द्विः) । ओवाऽ३हाऽ३४ । औहोवा ।। ईऽ२३४५ ।।
 
दी १६. उत्. न मा. २ हा ।।८६।।

आरण्यके उद्भिद्-बलभिदौ

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी

उद्भिदोपरि पौराणिकसंदर्भाः

यदा बीजाः अंकुरिताः भवन्ति, तेषां आरोहणं गुरुत्वाकर्षणतः विपरीतदिशायां भवति। अयं उद्भित्। तेषां ये मूलाः सन्ति, तेषां प्रवृत्तिः गुरुत्वाकर्षणस्य अनुदिशायां विस्तारस्य भवति। अयं बलभित्। अथवा, वल, वालं, केन्द्रीयबलस्य परितः भ्रमणं, यथा ग्रहाः सूर्यस्य परितः भ्रमन्ति। यदा वलं दोषयुक्तः भवति, तदा तत् केन्द्रीयबलस्य परित्यागं कृत्वा मुक्तरूपेण विचरति। सोमयागे ब्राह्मणाच्छंसिसंज्ञकस्य ऋत्विजस्य कार्यं वलस्य, ब्रह्मणस्य रक्षणं अस्ति, अयं अनुमानम्। ईश्वरे तदधीनेषु बालिशेषु द्विषत्सु च। प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा यः करोति स मध्यमः।। - भागवतपुराणम् ११.२.४६