सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/सत्रपर्व/विंशः ४

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

19.2

भरद्वाजस्य पृश्नि (तवाहंसो)

मार्गीयवम् (अप्सुइन्द्रा)

अग्नेस्त्रिणिधनम् (गोमान्गोभि)

सन्तनि (इन्द्रोमदा)

अङ्गिरसां गोष्ठः (पुनानोवारे)

मार्गीयवम् (तंत्वाधर्ता)

सन्तनि (वयंघात्वा)

अच्छिद्रम् (प्रहिन्वानः)

त्र्यन्तं त्वाष्ट्रीसाम (अभीनोवाज)

१० इडानाँ संक्षारः (हिन्वन्तिसू)

११ प्रतीचीनेडं काशीतम् (उपोषुजात)

१२ गौरीवितम् (उत्सःदेवो)

१३ यज्ञायज्ञीयम् (आजागृविर्वि)

१४ कण्वरथन्तरम् (पवमानाभि)

१५ आभीकम् (प्रसोमासोवि)

१६ ऐडँ सौपर्णम् (प्रसोमासोवि)

१७ द्विहिंकारवामदेव्यम् (प्रसोमादेव)

१८ शैशवम् (स्वादिष्ठया)

१९ वैश्वामित्रम् (प्रसुन्वाना)

२० स्वारं कौत्सम् (प्रसुन्वाना)

२१ औरुक्षयम् (प्रसुन्वाना)