सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/दशरात्रपर्व/विंशः ४/सत्रासाहीयम्

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
सत्रासाहीयम्.

पुनानो अक्रमीदभि विश्वा मृधो विचर्षणिः ।
शुम्भन्ति विप्रं धीतिभिः ।। ९२४ ।। ऋ. ९.४०.१
आ योनिमरुणो रुहद्गमदिन्द्रं वृषा सुतं ।
ध्रुवे सदसि सीदतु ।। ९२५ ।।
नू नो रयिं महामिन्दोऽस्मभ्यं सोम विश्वतः ।
आ पवस्व सहस्रिणं ।। ९२६ ।।
१२ सत्रासाहीयम् ।। इन्द्रः । गायत्री । पवमानस्सोमः ।

पुनाऽ३४ । नोअक्रमीदभि । ओऽ६वा ।। विश्वामृधोविचर्षाऽ२णाइः । शूऽ२म्भा । ताऽ२३इवी ।। प्रन्धौऽ३हो। वाहाऽ३४३इ।। ता२३४इभोऽ६”हाइ ।। श्रीः ।। आयोऽ३४ । निमरुणोरुहत् । ओऽ६वा ।। गमदिन्द्रोवृषासूऽ२ताम् । ध्रूऽ२वे । साऽ२३दा ।। सिसौऽ३हो । वाहाऽ३४३इ ।। दाऽ२३४तोऽ६”हाइ ।। श्रीः ।। नूनोऽ३४ । रयिंमहामिन्द । ओऽ६वा ।। अस्मभ्यꣳसोमविश्वाऽ२ताः । आऽ२पा । वाऽ२३स्वा ।। सहौऽ३हो । वाहाऽ३४३इ ।। स्राऽ२३४इणोऽ६”हाइ ।।

दी. १७. उत्. न. मा. १५. यु. ।।७२।।

[सम्पाद्यताम्]

टिप्पणी