सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/ऊहगानम्/ऊहगानस्य सूची

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

अथोहसाम्नामकारादिक्रमेणानुक्रमणिका

सामनाम पर्व-विंशः-साम आधारभूता ऋचः पृष्ठसंख्या
 अग्नेस्त्रिणिधनम् दश. ५-८. सोमउष्वाणः अनूपेगो ९८
 ,, संव २.१४ प्रहिन्वानः २३९
 ,, अही. ४.१५ श्रीणन्तोगो ४४२
 ,. सत्र. ४.३ अनूपेगो ५१४
 अङ्गिरसांगोष्ठः दश. ६.६ मृज्यमानः पुनानोवा १२१
                   सत्र. ४.५ पुनानोवा ५१५
 अङ्गिरसासंक्रोशः दश. ३.१७ तिस्रोवाचः सोमंगावः एवानः ५९
 अच्छिद्रम् दश. ९.१२ अभिसोमा तरत्समुद्र १६६
 ,, सत्र. ४.८ प्रहिन्वानः ५१६
 अदारसृक् दश. ९.१४ पवमानस्य पवमानः पवमान १८९
 ,, संव. ३.२ पवस्वद संदेवैः पवमान २४४
 ,, अही. ३.४ उच्चाते सनद् एनावि ४१९
 अध्यर्द्धेडसोमसाम संव. ८.८ यस्तेमदः जघ्निर्वृ संमिश्लोअ ३०१
 ,, सत्र. ६.२ असाव्य शुभ्रम आदीम ५२९
 अभिनिधनं कावम् दश. ७.८ वयंघत्वा स्वरन्तित्वा कण्वेभिर्धृ १४३
 ,, सत्र २.१७ आमन्द्रैरिन्द्र वृत्रखादः गम्भीरां उ ४९५
 ,, प्राय. १.७ उत्सोदेवः ५४०
                   क्षुद्र. ५.२ अदर्शिगातु यस्माद्रेजन्त प्रदैवोदासः ६०३
 ,, ,, ५.३ आत्वासहस्र आत्वारथेहि पिबात्वस्यगि ६०३
 अभीवर्तः दश. ११.१६ उदुत्येमधु कण्वाइव २१५
 ,, संव. १.६ माचिदन्यद्वि २२६
 ,, ,, १.१४ तंवोदस्म अवक्रक्षिणम् २१६
  ,, ,, २.७ अभिप्रवः शतानीकेव २३६
 ,, ,, २.१५ आत्वासहस्रम् आत्वारथे पिबात्वस्य २४०
 ,, ,, ३.७ योराजाचर्ष इन्द्रंतंशुम्भ २४७
 . ,, ३.१८ त्वमिन्द्रयशाः तमुत्वानूनम् २५४
 ,, ,, ४.८ पिबासुतस्य भूयामतेसु २६२
 ,, ,, ४.१३ प्रसोमदेव २६४
 ,, ,, ४.१४ उत्सोदेवः २६४
                     ,, ४.१६ अभिसोमासः २६५
 ,, ,, ४.१८ परिधींरति २६५
 ,, ,, ५.३ मन्द्रयायाति २६७

अभीवर्तः संव ५.८ पवमानस्य २६९
 ,, ,, ५.१३ पुनानस्सोम दुहानऊधः २२१
 ,, ६.६ वयंघत्वा स्वरन्तित्वा कण्वेभिर्धृष्णु २८७
 ,, एका ४.६ शग्ध्यूषु पौरोअश्व ३५३
                       ६.८ त्वमिन्द्रप्र अनुतेशुष्मम् ३८५
 अयासोमीयम् क्षुद्र ४.१४ एतमुत्यम् समिन्द्रेणोत सनोभगाय ५७९
 अर्कपुष्पम् दश. १०.३ परीतोषिं नूनंपुनान १६३
 ,' एका. ७.३ इन्दुरश्वः ३८८
 ,, सत्र ५.१४ तवाहंसोम तवाहंनक्तं ५२६
                     सत्र. ६.१७ पुनानस्सोम दुहानऊधः २४५
 अर्कपुष्पोत्तरम् सत्र. ६.८ मृज्यमाणः पुनानोवारे ५३१
   ६.१९ यओजिष्ठः ५३६
 आकूपारम् दश. २.४ आतूनइन्द्र विद्याहित्वा नहित्वाशूर २५
 ,, ११.३ परित्यंहर्य द्विर्यत्पञ्च इन्द्रायसोम २०४
 ,, अही. ३.१६ प्रसुन्वानाय आजामिरत्के सवीरोदक्ष ४३३
 ,, अही. ४.२१ पवस्यवाज त्वांरिहन्ति त्वंद्यांचम ४४५
 ,, ,, ५.८ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् ४४८
 ,, क्षुद्र ३.१३ सुष्वाणासः ५९०
 आक्षारम् दश. २.१६ पवतेहर्यते ३६
   अही. १.१७ इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः ४१६
 आजिगम् दश. ११.९ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वानि २०९
 ,, एका. ४.१८ वृषापवस्व तंत्वाधर्तार अयाचित्तः ३५५
 आतीषादीयम् दश. ४.१७ सोमःपुनानः धीभिर्मृजन्ति असर्जिकल ८३
 आत्रेयम् अही. ५.१० पवस्ववाज त्वांरिहृन्ति त्वंद्यांच ४४९
 ० ,, ७.१७ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् ४७०
 आनिधनंत्वाष्ट्री सत्र. ६.१३ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् ५३३
 आनूपंवाध्र्यश्वम् दश. ५.६ सोमउष्वाणः अनूपेगोमान् ९७
 आनूपंवाध्र्यश्वम् संव ३.१५ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् २५१
 ,, एका. ६.११ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् ३७९
                         अही ४.१४ परीतोषि नूनंपुनानः ४४२
 आन्धीगवम् दश. १ .१२ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् १५
 ,, ,, ११.१९ पर्यूषुप्रध अजीजनोहि अनुहित्वा २१७
                          संव २.२० सुतासोमधु इन्दुरिन्द्राय सहस्रधारः २४३
                          एका. ३.९ विशोविशः यंजनासः पन्यांसम् ३४०
  , एका. ५.१६ अभीनोवाज वयंतेअस्य परिस्यस्वानः ३६९
                              ६.२ परित्यंहर्य द्विर्यत्पञ्च इन्द्रायसोम ३७३
 आन्धीगवम् अही. ४. १७ सोमाःपवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः ४४३
 ,, ४.२० पवस्ववाज त्वांरिहन्ति त्वंद्यांच ४४४
 ,, प्राय. ३. ८ पवस्यसोम ५६२
 आभीकम् दश. ११. १० उत्त्वातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वानि २०९
  , सत्र ४.१५ प्रसोमासः अभिद्रोणानि सुताइन्द्राय ५१८
 आभीशवाद्यम् दश. १०. ६ परीतोषिञ्च नूनंपुनानः १९४
 आभीशवोत्तरम् दश. ४. १० तवाहंसोम तवाहंनक्तम् ७६
 ,, संव. ३.४ परीतोषिञ्च नूनंपुनानः २४५
 ,, अही. ४.४ पुनानस्सोम दुहानऊधः ४३७
  ,, ,, ६. ३ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् ४५३
 आमहीयवम् दश. १. १ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वानि ४
  ,, संव. १. १ वृषापवस्व तंत्वाधर्ता अयाचित्तः २२५
  ,, , ७.३ अस्यप्रत्ना अयंसूर्यइ अयंविश्वानि २८९
                      एका. २.४ इन्द्रायेन्दो ३२०
 ' ', २.१६ उत्तेबृहन्तः उपत्वाजुह्व मन्द्रंहोतारम् ३३१
 ,, ५. ८ पवमानस्य पवमानोर पवमानस्य ३६१
  , ८ .७ प्रत्नंपीयूषम् ३९९
 आर्षभम् दश. २. ५ अभित्वापूर्व मात्वामूरा इहत्वागोप २६
 आशुभार्गवम् दश. ८.१ अध्वर्योअ तवत्यइन्दो दिवःपीयू १६१
  , एका. ३. २० प्रसोमासोमद ३४८
 ,, ४.११ प्रसोमासोवि अभिद्रोणानि सुताइन्द्राय ३५३
  , अही. १. १९ अस्यप्रत्ना अयंसूर्यः अयंविश्वानि ४१७
                      सत्र. ३. ११ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वानि ५०८
 आश्वम् दश. २. ११ अभिद्रोणानि ३४
                      संव. १. १२ प्रसोमासः अभिद्रोणानि सुताइन्द्राय २२९
 आश्वसूक्तम् दश. १०. ११ त्वंसोमासि त्वंसुतोमदि त्वंसुष्वाणः १९८
                      संव. ४.४ इन्द्रायेन्दो तंत्वाविप्रा रसंतेमित्रः २५८
                     एका. ७. १० इन्द्रमच्छसु ३९०
                      सत्र. ५.४ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्रम् संमिश्लोअ ५२२
  , ,, ६.२० स्वादिष्ठया ५३६
 आसिताद्यम् दश. ११. १ परित्यंहर्य द्विर्यत्पञ्च इन्द्रायसोम २०३
  , संव. ६.४ यओजिष्ठः २७७
 ,, एका. ४.२० अयंपूषारयिः समुप्रियाअ यओजिष्ठः ३५७
 आसिताद्यम् अही. २. १६ इन्द्रायेन्दो तंसखायः परित्यंहर्य ४२५
 ,, क्षुद्र. २. १७ इममिन्द्र नकिष्ट्वद्र इन्द्रायनूनम् ५८३
 आसितोत्तरम् अही. ८.२ परित्यंहर्य ४७२
आष्कारणिधनं काण्वम् दश. ३.१६ प्रहिन्वानः ५९
 ,, अही. ७.११ पुनानस्सोम दुहानऊधः ४६७
 ,, सत्र २. २ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् ४८५
 ,, ,, २. ९ कईंवेद दानामृगः यउग्रस्सन् ४८२
  , प्राय. १. ९ तंवोदस्म द्युक्षंसुदानुम् ५४३
 आष्टादंष्ट्रंपूर्वम् दश. ३.१२ इन्द्रंविश्वा सख्येतद्व पूर्वीरिन्द्रस्य ५२
 ,, अही. १. २ आत्वाविश विव्यक्थम अरन्तइन्द्र ४०८
 आष्टादंष्ट्रोत्तरम् दश. ४. ९ तवाहंसोम तवाहंनक्तम् ७५
 ,, संव. २.११ इन्द्रंविश्वा सख्येतइ पूर्वीरिन्द्र २३८
 ,, एका. ५.१८ परीतोषि नूनंपुनानः ३७१
 ,, ,, ६. २ अभिसोमासः ४५३
 इडानांसंक्षारः दश. ९.१९ पवमानस्यजि पवमानोरथी पवमानव्यश्नु १९०
 ,, एका १. ५ पवस्वमधु ३१२
 ,, अही ३. ५ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वान्य ४२९
 ,, सत्र ४.१० हिन्वन्तिसू पवमान आपवमान ५१६
 इदावासिष्ठम् संव. ७.१६ उत्सोदेवोहि २९७
 ,, अही. ६. ५ वयमेनमिदा वृकश्चिदस्य ४५४
 इन्द्रस्य यशः सत्र. २.१४ त्वमिन्द्रयशाः तमुत्वानून ४९०
 इन्द्रस्यापामीवम् क्षुद्र. ५.१८ प्रोअयासीत् प्रवोधियः आनस्सोम ६०१
 इषोवृषीयम् दश. ५.१९ इन्द्रायेन्दो तंत्वाविप्राः रसंतेमि ११७
 इहवद्दैवोदासम् दश २. २ अयंतइन्द्र शाचिगोशा यस्तेशृङ्गभू २४
 इहवद्वामदेव्यम् दश. ६. ७ एतमुत्यम् समिन्द्रेण सनोभगाय १२१
 ,, क्षुद्र. ३.१९ तंत्वाविप्राः ५९३
 ईनिधनमार्गीयवम् सत्र ५.१७ परिप्रियादि ससूनुर्मात प्रप्रक्षयाय ५२७
 उक्थ्यामहीयवम् दश. ३.११ एवाह्यसिवी एवारातिस्तु मोषुब्रह्मेव ५१
 ,, संव. २.१० अभ्रातृव्यः नकीरेवन्तम् २३७
 उत्सेधः दश. ११.११ पुनानस्सोम दुहानऊधः २१०
 ,, संव. ६.१० तवाहंसोम तवाहंनक्तम् २७९
  , एका. ५. ३ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् ३५९
 ,, ,, ६.२० परीतोषि नूनंपुनानः ३८६
 ,, ६.२१ श्रीणन्तोगो ३८६
 ,, ,, ७.१५ पिबासुत भूयामते ३९३
  , , ८.११ प्रत्नंपीयू आदींकेचि अधयदिमे ४००
 उद्वत्प्राजापत्यम् प्राय. १. १ प्रत्नंसध ५३९
 उद्वद्भार्गवम् दश. ८.१४ धर्तादिवः शूरोनषत इन्द्रस्यसोम १६७
                        क्षुद्र ४. ४ शिशुंजज्ञा ऋषिमनाः चमूषच्छयेनः ५५९
 उद्वंशपुत्रम् दश. ६.२० प्रवइन्द्राय अर्चन्त्यर्कम् उपप्रक्षे १३४
 उद्वंशीयम् दश ११. ८ गायन्तित्वा यत्सानोःसा युंक्ष्वाहिके २०८
 ,, सत्र. ३. १ आत्वाविश विव्यक्थम अरंतइन्द्र ४९२
 ,, ,, ३. २ इन्द्रसुतेषु सप्रथमेभ्यो तमाहुवेवा ४९२
 उभयतः स्तोभंगौतमम् दश. ३.१५ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् ५८
 ,, सत्र. ६.११ पुनानस्सोम दुहानऊधः ५३२
 ऊर्ध्वेडंत्वाष्ट्री संव. ३.१० पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् २४८
 ,, अही. ५. २ सुतासोम इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारः ४४५
  , , ७. ८ परित्यंह द्विर्यपञ्च इन्द्रायसो ४६६
 ऋषभः पवमानः दश. ९.२० पवमानस्य पवमानोरथी पवमानस्य १९१
  , एका. ५. १ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वा ३५८
  , ,, ६.१९ अस्यप्रत्ना अयंसूर्यइ अयंविश्वा ३८५
  सत्र. १.१९ वृषापवस्व तंत्वाधर्तार अयाचित्तः ४८३
 ऐटतम् दश. ८.४ अध्वर्योअद्रि तवत्यइन्दो दिवःपीयूष १६२
  , अही. २. २ अस्यप्रत्नाम् अयंसूर्यः अयंविश्वानि ४१८
   सत्र. ५. ७ उच्चातेजा सनइन्द्राय एनाविश्वा ५२३
 ऐडंकावम् संव. ६. २ अभिप्रियाणि ऋतस्यजि अवद्युतानःक २७६
 ऐडंकौत्सम् दश. ९.४ अभीनोवाज वयंतेअस्य परिस्यस्वा १७४
 , अही. २.१७ इन्द्रायसोम तंसखायःपु परित्यंहर्य ४२६
 ,, सत्र. ५. ५ अयंपूषा समुप्रिया यओजिष्ठः ५२२
 ,, प्राय. १.२० स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधात ५४७
 ,, क्षुद्र १. ४ सनइन्द्रा ५६५
 ऐडंक्रौञ्चम् दश ६.१७ सोमाःपवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः १३०
 ऐडमायास्यम् दश. २.२० पुनानस्सोम दुहानऊधः ४४२
 ,, संव. २. ४ परीतोषि नूनंपुनानः २३५
   एका. १. १६ इन्द्रमच्छ ३१७
 ,, ,, १. १७ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ३१८
 ऐडमौक्ष्णोरन्ध्रम् दश. ६. ३ मृज्यमानः पुनानोवारे ११९
 ऐडं माण्डवम् संव. ८. ९ अदब्धस्सु ३०१
 ऐडं यामम् संव. ६. ९ वृषामतीनां मनीषिभिःप अयंपुनानः २७७
 ,, अही. ८.४ असाविसो पर्जन्यःपि कविर्वेध ४७३
 ऐडंसौपर्णम् दश. ७. २ वृषापवस्व तंत्वाधर्तार अयाचित्तः १४०
 ,, एका. ७.१८ उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ३९४
  , ,, ८. ८ इन्द्रमभिजा ३९९
  , अही. ६.१३ अध्वर्यो तवत्यइन्दो दिवःपीयू ४५८
                   सत्र १. ४ पवमानस्यजि पवमानोरथी पवमानव्य ४७८
 , ,, ४ ६ प्रसोमासः अभिद्रोणानि सुताइन्द्राय ५१८
 ऐध्मवाहम् दश ११. ६ आधायेअ बृहन्निदिध्म अयुद्धइत् २०६
 ,, संव. ४ ९ परिस्वानोगि त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेसजो २६२
 ,, सत्र १. ३ यजिष्ठंत्वा अपांनपातम् ४७७
 ऐषिरम् दश. ९. १ अभिद्युम्नम् आवच्यस्व १७२
 ओकोनिधनम् सव. १.१८ आजामिरत्के २३३
 ,, सत्र. ६. ६ अजीजनोहि ५३०
 औक्ष्णोरन्ध्रम् दश. ६. २ मृज्यमानः पुनानोवारे ११८
 औदलम् दश ९. ८ अभीनोवाज वयंतेअस्य परिस्यस्वा १७५
 ,, संव. १.१९ सवीरोदक्ष २३३
 ,, एका. १. ३ पुरोजिती योधारया तंदुरोष ३१२
 ,, ,, ४ ३ प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोदक्ष ३४९
 औपगवम् एका. २. १ इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः ३१९
 औरुक्षयम् सत्र. ४.२१ प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोदक्ष ५२०
 और्णायवाद्यम संव ३ . ८ परिप्रिया ससूनुर्मा प्रप्रक्षयाय २४८
 और्णायवोत्तरम् दश ४.१५ परिप्रिया ससूनुर्मा प्रप्रक्षयाय ८१
 और्ध्वसद्मनम् दश २. ३ अयन्तइन्द्र शाचिगोशा यस्तेशृङ्गः २४
 औशनम् दश. १. ४ प्रतुद्रव स्वायुधःप ऋषिर्विप्रः ७
 ,, दश. ९.११ प्रेष्ठंवोअति कविमिवप्र त्वंयविष्ठ १७८
 ,, एका. २.२० इनोराजन् कृष्णांयदेनीम् भद्रोभद्रया ३३३
 ,, अही. ८. ५ आजागृविः सपुनानः सवर्द्धिता ४७३
 ,, सत्र. २. ४ साकमुक्षः संमातृभिः उतप्रपि ४८६
 ,, ,, ३ . ८ अबोध्यग्निः अबोधिहोता यदींगणस्य ५०५
 ,, ,, ३. ९ इदंश्रेष्ठम् रुशद्वत्सा समानोअध्वा ५०६
 ,, ,, ३. १० आभात्यग्निः नसंस्कृतम् उतायातम् ५०७
 ,, ,, ५.१० तिस्रोवाचः अभिब्रह्मीः रायस्समु ५२४
 कण्वबृहता क्षुद्रः १. १७ त्वामिद्धिहवा सत्वंनश्चित्र ५७०
 ,, ,, १.१८ त्वंह्येहिचेर त्वंपुरूसह ५७१
 ,, ,, २. ८ पुनानस्सोम दुहानऊधः ५७९
 ,, ,, २. ९ अयंपूषारयिः समुप्रियाअ यओजिष्ठस्तम् ५७९
 ,, क्षुद्र. ३. ८ यज्ञायज्ञावः ऊर्जोनपातम् ५८८
 कण्वरथन्तरम् दश. ७. ४ पुनानस्सो दुहानऊधः १४०
 ,, एका. ५.१९ अभित्वाशू नत्वावान् ३७२
 ,, सत्र. ३. ८ परीतोषि नूनंपुनानः ५१२
 ,, ४.१४ पवमाना ५१७
 ,, ,, ६. ७ मृज्यमानः ५३०
 ,, (ककुबुत्तरा) क्षुद्र. १. १ अभित्वाशूर नत्वावांअ ५६५
 कण्वस्थन्तरम् ,, १ .१६ अभित्वापूर्व अस्येदिन्द्रः ५७०
  , ,, २. ६ प्रसोमदेव आहर्यतोअ ५७८
 ,, ,, २. ७ प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोद ५७८
 ,, ,, ३. ७ देवोयोद्र तंहोतारम् ५८७
 काक्षीवतम् दश. ८.१९ पवस्वदेव पवमाननि अपघ्नन्पव १७१
 ,, एका. ६. ९ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्रम् संमिश्लोअ ३७८
 ,, सत्र. १.१५ स्वादिष्ठयाम रक्षोहावि वरिवोधात ४८२
 काण्वम् दश. १ .२० वयमुत्वात नघेमन्यदा इच्छन्तिदे २२
 कार्णश्रवसम् दश. ६.१३ तंवस्सखायः संवत्सइव अयंदक्षाय १२७
 कार्तयशम् दश. ७.१४ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् १४७
 ,, सत्र. १.१० अभीनोवाज वयंतेअस्य परिस्यस्वानः ४८०
 कालेयम् दश १. ७ तरोभिर्वः नयंदुध्रा १०
 ,, संव. ४.१५ प्रत्नंसधस्थ २६५
 ,, ,, ४.१७ मत्सरासोम २६५
 ,, ,, ४.१९ दुहानऊधः २६६
 ,, ,, ५. ४ सोमोदुग्धा २६७
 ,, ,, ५. ९ वृषोअर्चि २६९
                                  ७. ४ परीतोषि २८९ ,,
                         एका. १.१३ पुनानस्सो दुहानऊधः ३१६
 ,, ,, २. ५ पवस्वमधु यस्यतेपी ३२०
                         ,, ३. ३ अच्छामःशी अग्निंसूनुम् ३३६
 ,, ,, ५.११ यस्यायंवि तुरण्यवोभ ३६६
 ,, प्राय. १. ३ इन्द्रंविश्वा सख्येतद्व पूर्वीरिन्द्र ५३९
 ,, ,, १. ८ एषब्रह्मा त्वामिच्छव विस्रुतयोय ५४२
 ,, ,, १.१० वयमुत्वाअ उपत्वाकर्म ५४३
 ,, ,, १.१६ मत्स्यपायि आनस्तेगन्तु त्वंहिशूरः ५४
 ,, ,, १.१८ आत्वारथम् तुविशुष्म यस्यतेमहि ५४६
 ,, ,, २. ४ इन्द्रायाहिधि इन्द्रायाहिचि इन्द्रायाहितु ५४९
 ,, ,, २. ५ गायन्तित्वा यत्सानोःसा युक्ष्वाहिके ५४९
 कावम् दश. १.१३ अभिप्रिया ऋतस्यजि अवद्युता १५
 ,, संव. १.१० प्रोअयासीत् प्रवोधियः आनस्सोम २२८
 ,, ,, ६.१६ धर्तादिवः शूरोनधत्त इन्द्रस्यसो २८१
 ,, ,, ७-११ सूर्यस्येव उपोमतिःपृ उक्षामिमेति २९५
 ,, एका. ३.१२ समिद्धमग्निम् त्वांदूतमग्ने विभूषन्नग्ने ३४२
 ,, ,, ५.१७ अञ्जतेव्यञ्ज विपश्चितेष अग्रेगोराजा ३७०
 ,, ,, ६. ३ पवित्रंतेवि तपोष्पवि अरूरुचदु ३७४
 , सत्र. ३.१५ जनस्यगो त्वामग्नेअ यज्ञस्यके ५१०
 कावम् सत्र. ३.१६ एताउत्याउ उदपप्तन्न अर्चन्तिना ५१०
 ,, ,, ३.१७ अबोध्यग्निः अबोधिहो यदींगणस्य ५१२
 काशीतम् संव. १.१६ पवतेहर्य २३१
 ,, ,, ४.११ तंवस्सखा २६३
 कुत्सस्याधीरथीयम् क्षुद्र. ४. ६ प्रकाव्यमु प्रहंसासः सयोजते ५९६
 कौल्मलबर्हिषम् दश. १०. २ परीतोषि नूनंपुनानः १९२
 ,, एका. ३.१९ त्वंह्येहिचेर त्वंपुरूसह ३४७
 ,, सत्र. १.२१ पुनानस्सो दुहानऊ ४८४
 कौत्सम् दश. २.१० इन्द्रसुते सप्रथमेव्यो तमुहुवेवा ३०
 क्रतुवासिष्ठम् दश. १०.७ श्रीणन्तोगो १९४
 क्रोशम् दश. ५.१२ प्राणाशि उपत्रितस्य त्रीणित्रित १०२
 ,, अही. ४.११ सोमःपुनानः धीभिर्मृज असर्जिकल ४४०
 क्रौञ्चम् दश. ५.२० इन्द्रायेन्दो तंत्वाविप्राः रसंतेमित्रः ११७
 क्रौञ्चात्रम् दश. ९. ६ अभीनोवाज वयंतेअस्य परिस्यस्वानः १७४
 ,, अही. २.१९ इन्द्रायसोम तंसखायःपु परित्यंहर्य ४२६
 ,, ,, ३.१७ अयंपूषा समुप्रियाअ यओजिष्ठः ४३४
 ,, ,, ५.१ सोमाःपवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः ४४५
 ,, ,, ७. ३ पुरोजितीवः योधारयापा तंदुरोषम् ४६३
 ', क्षुद्र. ३. २ एन्द्रयाहि अत्राविने आत्वाग्रावा ५८६
 क्षुल्लककालेयम् अहीन ६. ६ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् ४५५
 क्षुल्लकदंष्टम्भम् दश. ३. १३ उच्चातेजात सनइन्द्रा एनाविश्वा ५३
 ,, संव २.१६ तिस्रोवाचः अभिब्रह्मीः रायस्समु २४१
 ,, ,, ५.२० स्वादिष्ठयाम रक्षोहाविश्व वरिवोधातमः २७५
 गतनिधनबाभ्रवम् दश. ९.१८ पवमानस्यजि पवमानोर पवमानव्य १९०
 गायत्रपार्श्वम् दश. ८. ८ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् १६४
 ,, एकाह २. ३ अयारुचाहरिण्या ३१९
 ,, अही. २. ९ मोषुत्वावा इमेहितेब्रह्म ४२१
 गारम् दश. २. ६ इदंवसो नृभिर्धौतः तंतेयवम् २६
 गूर्दः दश. ६.१९ अग्नेत्वंनः वसुरग्निः तंत्वाशोचि १३२
 गोराङ्गिरसम् क्षुद्रः ४.१३ पुनानोअ आयोनिमा नूनोरयिम् ५९९
 गौङ्गवम् दश. ७. ५ पुनानस्सोम दुहानऊधः १४१
 ,, सव. ५.१८ अभिसोमा तरत्समु २७४
 ,, ,, ७.१० प्रसोमदे २९७
 ,, एका. ३.१७ प्रसोमदे आहर्यतः ३४९
 ,, अही. ६.१७ तवाहंसो तवाहंन ४६०
 गौतमम् दश. २.१८ प्रसुन्वाना ३७
   संव. ६. १ आजामिर २७५
   एका. ४.१३ प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोद ३५४
   अही. ७.४ पुरोजितीव योधारयापा तंदुरोषमभी ४६४
 गौतमस्यमनाज्वम् सत्र. २.१८ यथागौरः मन्दन्तुत्वा ४९६
 गौरीवितम दश. २.१७ प्रसुन्वाना ३७
                       ३. ८ अयंपूषा ४९
   ४ .३ सुतासोम इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारः ६४
   ५. २ इन्द्रजुष इन्द्रजठर इन्द्रस्तुरा ८७
  ५.१३ पवस्ववाज त्वांरिहन्ति त्वंद्यांचम १०३
   ६.१४ सोमाःपवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः १२८
   ७.१३ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् १४७
   ९. ३ अभीनोवाज वयन्तेअस्य परिस्यस्वानः १७३
  १०.१२ परित्यंह द्विर्यत्पञ्च इन्द्रायसो २०२
  ११.१४ आजागृवि सपुनानउ सवर्द्धिताव २१३
   संव. १.१७ प्रसुन्वा आजामिर सवीरोदक्ष २३२
  २. ९ अयंपूषा समुप्रिया यओजिष्ठः २३७
   अही. ५.१२ प्रत्यस्मैपि एमेनंप्र यदीसुते ४४९
   सत्र. १. १ विशोविशः ४७७
                        ४.१२ उत्सोदेवः ५१७
                        ६. ५ पर्यूषुप्रध ५३०
  प्राय. ३. ५ बण्महाअ बट्सूर्य ५६१
   ' ३. ६ किमित्तेवि तत्तेअद्यशि वषट्तेवि ५६१
  क्षुद्र. ३. ३ इममिन्द्र नकिष्ट्वद्रथी इन्द्रायनू ५८६
  ३. ४ असाविसो आतिष्ठद् इन्द्रमिद्धरी ५८६
  ३. ५ गायन्तित्वा यत्सानोस्सा युंक्ष्वाहिकेशि ५८७
   ३. ६ एन्द्रयाहि अत्राविनेमि आत्वाग्रावा ५८७
 गोशृङ्गम् क्षुद्र. ४.१० आजागृविः सपुनानः सवद्धिता ५९७
 गौषूक्तम् संव. ३.१९ असाव्यंशुः शुभ्रमन्धः आदीमश्वम् २५५
   एका. ५. २ उच्चातेजातम् सनइन्द्राय एनाविश्वानि ३५८
   ,, ७. ९ स्वादिष्ठया ३९०
   अही. ४. ७ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ४३९
  ५.११ परिप्रिया ४४९
   सत्र. ६. ९ वृषापवस्व तंत्वाधर्ता अयाचित्तः ५३१
 घृतश्चुन्निधनम् दश. २. ७ इदंह्यन्वो यस्तेअनु प्रतेअश्नोतु २७
 च्यावनम् दश. ५.११ अभिद्युम्नम् आवच्यस्य १०१
   एका. ७. ४ पवस्वमधु ३८८
 जनित्रम् संव. ५. १ सोमःपवते ब्रह्मादेवानां प्रावीविपत् २६६
 जनित्राद्यम् संव. ७.१४ परिधीँर २९६
 ,, ,, ८. ३ इन्द्रक्रतुम् मानोअज्ञा २९९
 ,, एका. ७. ५ तंवोदस्म द्युक्षंसुवा ३८८
 ,, अही. १. ९ अभिसोमा तरत्समु ४१३
 ,, सत्र. २.१३ योराजाच इन्द्रंतम् ४९०
 जनित्रोत्तरम् एका. ७. ६ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ३८९
                   अही. १.१० तंवोदस्म द्युक्षंसुदानुम् ४१३
जमेदग्नेरभीवर्तः सत्र. २.१६ पिबासुत भूयामते ४९१
 जराबोधीयम दश. ७.१६ येसोमासः यआर्जीकेषु तेनोवृष्टिम् १४९
 ,, संव. १. ७ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्रम् संमिश्लोअ २२७
 ,, ,, ८.१० अस्यप्रत्नाम् अयंसूर्यः अयंविश्वा ३०२
 ,, एका. १.१८ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ३१८
 ,, ,, २.१० स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधात ३२५
                       २.१५ मन्द्रंहोता ३३१
 ,, ,, ३.१४ उच्चातेजात सनइन्द्रा एनाविश्वा ३४४
 ,, ,, ३.१५ इषंतोकाय ३४४
  , अही. १. ५ जराबोध सनोमहः सरेवाँइ ४११
 ,, ,, १.११ इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः ४१४
  , ,, १.१२ प्रसोमासः अभिद्रोणा सुताइन्द्रा ४१४
 ,, ,, ५.१६ नमस्तेअ कुवित्सुनः मानोअग्ने ४५१
  , सत्र. १. ८ पवमानो पवमानर पवमानस्य ४७९
 ,, ,, ३. ३ प्रतिष्यसू अश्वेवचि उतसरवा ४९९
 ,, ,, ३. ४ एषोउषा यादस्रासि वच्यन्तेवाम् ५००
 ,, क्षुद्र. ५. १ प्रवाज्यक्षाः सवाज्यक्षाः प्रसोमया ६०२
 जागतं वरुणसाम क्षुद्र. ४. २ ज्योतिर्यज्ञ अभिक्रन्दन् अग्रेसिन्धु ५९४
 तृतीयं क्रौञ्चम् दश. ३. ९ अयंपूषा समूप्रिया यओजिष्ठः ४९
 ,, संव १. ९ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् २२८
 तैरश्च्यम् दश. ४. ७ श्रुधीहवम् यस्तइन्द्र तमुष्टुवाम ६८
 त्रासदस्यवम् एका. ६. १४ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ३८०
 ,, सत्र ६. ३ पवस्ववाज त्वांरिहन्ति त्वंद्यांचमहि ५२९
 त्रिणिधनमायास्यम् दश. ३. १ पुनानस्सो दुहानम ४३
                    सव. २. ५ श्रीणन्तोगो २३५
                      ,, ४. ६ मृज्यमानः पुनानोवा २५९
 त्रिष्टुप्श्यावाश्वम् क्षुद्र. ३.१६ सोमःपवते ब्रह्मादेवानाम् प्रावीविपद्वा ५९१
 त्रैककुभम् दश. १ १. ७ यएकइद्वि यश्चिद्धित्वा कदामर्तम २०७
   , प्राय. १. ५ त्वमङ्गप्रश मातेराधांसि ५४०
 त्रैतम् दश ९. २ प्राणाशिशुः उपत्रितस्य त्रीणित्रित १७२
 ,, अही. ७. २ गोमन्नइन्दो सनोहरीणाम सनेमित्वम् ४६३
 त्रैशोकम् दश. ४.१३ विश्वाःपृत नेमिंनमन्ति समुरेभासः ७९
 त्र्यन्तं त्वाष्ट्री दश. ४. ४ सुतासोम इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारः ६५
                    सत्र. ४. ९ अभीनोवाज ५१६
 त्वाष्ट्री अही. ६. १ पवस्वदक्ष सदेवैश्शो पवमानधि ४५३
 दक्षणिधनमौक्षम् दश ७.१० यस्तेमदः जघ्निर्वृत्रम् संमिश्लोअ १४५
 ,, एका. ६. ४ स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधात ३७४
 दार्ढ्यच्युतम् अही. ५.१३ इन्द्रायेन्दो तंत्वाविप्राः रसंतेमित्रः ४५०
 दावसुनिधनम् दश. १०.१३ त्वंसोमासिधा त्वंसुतोमदि त्वंसुष्वाणः १९९
 ,, अही. ३. १० परिस्वानः त्यविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेसजो ४३१
 ,, सत्र. ५. ३ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्रम् संमिश्लोअ ५२१
 दाशस्पत्यम् दश. ५.१५ इन्दुर्वाजी अधधारया अभिव्रतानि १०५
 दीर्घम् दश. ६.१२ ससुन्वेय यस्यतइन्द्र १२६
 दैर्घश्रवसम दश. १०. ४ परीतोषि नूनंपुनानः १६३
                   संव. १. ४ प्रत्नंसध २२६
  , एका. २. ७ त्वेसोमप्र अभ्यभिहि अजीजनोअ ३२३
                         २.१७ पाहिनोअग्ने ३३२
 ,, ,, ४. ५ योविश्वाद अश्वंनगीर्भिः ३५०
 ,, ,, ४.१६ पुनानस्सो दुहानऊ ३५५
  , अही. २. ५ अभिसोमा तरत्समु ४२०
 ,, प्राय. २.२१ यज्ञायज्ञा ऊर्जोनपा ५५७
 दैवातिथम् दश. २. ८ आत्वेतानिषी पुरूतमंपु सधानोयो २८
 दैवोदासम् संव. २.१९ सखायआ समीवत्सम् पुनातादक्ष २४२
  , ,, ३. ११ प्राणाशिशुः उपत्रितस्य त्रीणित्रित २५६
  , एका. ६.१० इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः ३७८
 ,, अही. ५.१४ प्रसुन्वाना ४५०
 द्यौतानम् एका. २. ८ अथाहीन्द्र वार्णत्वायव्या युञ्जन्तिहरी ३२३
                      प्राय. ३. ९ उत्सोदेवः ५६२
 द्वितीयक्रौञ्चम् प्राय. २. १ सखायोदी ५४७
 द्विरभ्यासं त्वाष्ट्री संव ५. ६ पवस्ववाज त्वांरिहन्ति त्वंद्यांचमहि २६८
 ,, अही. ४. २ सुतासोमधु इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारःप ४३६
 ,, सत्र. ६.१२ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् ५३२
 ,, क्षुद्र. ३. १ गायन्तित्वा यत्सानोस्सा युंक्ष्वाहिकेशि ५८५
 द्विरभ्यासंलौशम् संव. ४ .२ असाविसोमः पर्जन्यःपिता कविर्वेधस्या २५७
 , ,, ५. ७ गोवित्पवस्व त्वंनृचक्षाः ईशानइमा २६८
 द्विरभ्यस्तमाकूपारम् अही. ८. ३ इन्द्रायसोम ४७३
   क्षुद्र. १. ६ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ५६६
 द्विहिंकारवामदेव्यम् दश. ८ .७ अभिसोमा तरत्समुद्रम् १६३
   अही २. ६ प्रहिन्वानऋ ४२०
 ,, ,, ६. ७ त्वमिन्द्रयशा तमुत्वानूनम् ४५६
   सत्र. ४.१७ प्रसोमदेव आहर्यतोअ ५१८
 ,, ,, ६.१५ पुनानस्सो दुहानऊ ५३४
 द्वैगतम् दश. ८.१० अभिसोमा तरत्समुद्रम् १६५
   अही ५. ६ परीतोषि नूनंपुनानः ४४७
 ,, ,, ६.१६ तवाहंसो तवाहं न ४५९
   सत्र १.१२ प्रसोमदेव आहर्यतोअ ४८१
 ,, ,, ६.१६ पुनानस्सो दुहानऊ ५३४
 धर्म दश. ९ .९ पवस्वसो शुक्रं पव दिवोधर्ता १७६
 धुरासाकमश्वम् दश ८ .५ अध्वर्योअ तवत्यइ दिवं पीयू १६३
                अही १. ८ पवस्वमधु ४१३
  , ,, २. ३ अस्यप्रत्ना अयंसूर्यः अयंविश्वानि ४१९
   सत्र ५. ८ उच्जातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वानि ५२३
 नानदम् दश. ४१८ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ८३
  एका. १. १ प्रत्यस्मैपि एमेनंप्र यदीसुते ३०७
 नार्मेधम् दश. १.१७ अधाहीन्द्र वार्णत्वाय यूञ्जन्तिह १९
 ' प्राय. २. ३ इन्द्रंविश्वा सख्येतइ पूर्वीरिन्द्र ५४८
 निधनकामम् दश. ४. ८ पवस्वदक्ष संदेवैश्शो पवमानधि ७४
 निषेधः दश. ११.१३ पुनानस्सो दुहानऊधः २११
               संव. ६.१५ इन्दुरश्वः २८१
  एका २. २ श्रायन्तइव ३१९
  “ ,, ५ ६ पुरोजितो योधारया तंदुरोषम ३६०
  “ ७. २ अयंपूषा समुप्रियाः ग्रओजिष्ठः ३८७
 “ ७.१६ पिबासुत भूयामते ३९३
   “ अही. ४. ८ सोमा त्वपव तेपूतासः सुष्वाणासः ४४३
   “ , ७.१२ अभीनोवाज वयन्तेअस्य परिस्यस्वानः ४६८
 निहवम् दश १०.१९ परित्यहर्य द्विर्यपञ्च इन्द्रायसोम २०२
               संव ८.१२ विश्वेदेवाः ३०२
 नैपातिथम् दश ८.१५ यदिन्द्रप्रा यद्वारुमेरु १६८
   “ क्षुद्रः ५. ४ अजाया अच्छाहित्वा ६०४
  “ ,, ५. ५ इन्द्रमिद्देव इन्द्रोमह्ना ६०४
 “ ,, ५. ६ बण्महाँअ बट्सूर्य ६०५
 नौधसम् दश. १. ६ तंवोदस्म द्युक्षंसुदानुम् ९
  संव. ७. १ इन्द्रक्रतु मानोअज्ञाता २८८
  एका. ३. २ अग्नआयाहि अच्छाहित्वा ३३५
   सत्र. २. ५ इमाउत्वा अयंसहस्र ४८६
 ,, (ककुबुत्तरम्) प्राय. १.१७ तंवोदस्म द्युक्षसुदा ५४५
   क्षुद्र. १. २ इन्दुरश्वः ५६५
 ,, ,, १. ५ उत्सोदेवः ५६६
 ,, ,, १. ९ पुरोजिती ५६७
 ,, (श्यैतम्) ,, १.१० तंवोदस्म द्युक्षसुदानुम् ५६७
 पज्रम् संव. १.१३ प्रसोमदेव आहर्यतोअ २२९
 पदनिधनशुद्धाशुद्धीयम् दश. ९. ५ अभीनोवाज वयंतेअस्य परिस्यस्वानः १७४
   संव. ७.१८ प्रसोमदेव २९७
   एका. ७. ८ तंवोदस्म द्युक्षसुदा ३९०
   अही. २.१८ इन्द्रायसो तसखायः परित्यह ४२६
 ,, ,, ५. ३ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ४४६
   सत्र. १.१७ प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोदक्ष ४८३
   क्षुद्र. ३.१२ त्वंद्यांचम ५९०
 पार्थम् दश. ५.१४ पवस्ववा त्वांरिहन्ति त्वंद्यांचम १०४
   संव. १. ५ प्रकाव्यमु प्रहंसासः सयोजते २२६
 ,, ,, २. ६ वृषाशोणः रसाय्य प एवापवस्व २३५
 ,, ,, ५.१४ अभिवायूम् अभिवस्त्रा अभीनोवा २७२
 ,, ,, ६.१२ शिशुर्जज्ञा ऋषिमनायः चमूषच्छये २८०
 ,, ,, ७. ५ अयंसोमह सईंरथोन शुष्मीशर्द्धः २९२
   एका. ५. ९ साकमुक्षः संमातृभिः उतप्रेषिप्य ३६१
 पाष्ठौहम् दश. ३.२० तिस्रोवाचः अभिब्रह्मीः रायस्समु ६३
 पूर्वयामम् क्षुद्र. ४.११ पुनानोअ आयोनिम नूनोरयिम् ५९८
 पूर्ववारवन्तीयम् क्षुद्र. ३.१५ अश्वंनत्वावा सघानस्सूनुः सनोदूरात् ५९०
 पूर्ववासिष्ठम् संव. ३. ६ अस्यप्रेषा भद्रावस्त्रा समुप्रियः २४६
   अही. ७.१८ शिशुंजज्ञा ऋषिमनाः चमूषच्छ्येनः ४७०
   क्षुद्र. ४.१६ धर्तादिवः शूरोनध इन्द्रस्यसो ६००
 पृष्ठम् दश. १०. १ परीतोषि नूनंपुनानः १९१
   अही. ६.१२ पिबासुतस्य भूयामतेसु ४५८
   सत्र. १.२० पुनानस्सो दुहानऊ ४८४
 पौरुमद्गम् दश ३.१४ अभिसोमा तरत्समुद्रम् ५७
  अही. ७.१० पुनानस्सो दूहानऊ ४६७
 पौरुमीढम् संव. ७.१२ पवमाना २९६
 पौरुमीढम् संव. ७.१९ इन्द्रक्रतुम् मानोअज्ञा २९
   सत्र. २.१९ त्वमङ्गप्र मातेराधांसि ४९७
 पौरुहन्मनम् दश. ८. ९ अभिसोमा तरत्समुद्रम् १६४
  अही. २. ८ प्रहिन्वानः ४२१
   ', ५. ७ श्रीणन्तोगो ४४८
   ,, ६.१५ तवाहंसो तवाहंनक्तम् ४५९
   सत्र. १.१३ प्रसोमदेव आहर्यतोअ ४८१
 पौष्कलम् दश. १.१० इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः १३
   संव. ६.१८ सखायआ समीवत्सम् पुनातादक्ष २८७
   संव. ७. २ पवतेहर्य २८९
   ', ८. २ प्राणाशिशु उपत्रितस्य त्रीणित्रित २९९
   एका. ३. ६ अग्नेवाज ३३८
   सत्र. २. ६ गोमन्नइन्दो सनोहरीणाम् सनेमित्वम् ४२७
   प्राय. १.१५ उपशिक्षा ५४५
                         १.१९ परिप्रध ५४७
 प्रतीचीनेडंकाशीतम् दश. १०.१४ त्वंसोमासि त्वंसुतोमदि त्वंसुष्वाणा १९९
   एका. ८.१८ पवस्वम यस्यतेपी ४०४
   अही. ३.११ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ४३१
   सत्र. ४.११ उपोषुजात तमिद्वर्धन्तु अर्षानिस्सो ५१६
 प्रतोदम् अही. ६.११ श्रीणन्तोगो ४५७
 प्रमंहिष्ठीयम् दश. ४. ५ प्रमंहिष्ठा आवंसते ६६

प्रवद्भार्गवम् Pravadbhargavam

प्रवद्भार्गवम् दश. ७. ७ प्रोअयासीत् प्रवोधियः आनस्सोम १४२
   क्षुद्र. ४ .३ प्रकाव्यमु प्रहंसासः सयोजते ५९४
 प्लवः दश. ७.१२ सखायआ समीवत्सम् पुनातादक्ष १४६
   संव. १. ३ उत्सोदेवः २२५
 बार्हदुक्थम् दश. ८.१३ प्रहिन्वानः १६६
                    संव ८. ७ परीतोषि नूनंपुना ३०१
सत्र. १. ७ पुनानस्सो दुहानऊ ४७९
                        ५.१५ तवांहसो तवाहन ५२६
 बृहत्कम् दश. १.६ त्वंह्य३ङ्ग येनानवग्वा ८२
 बृहदाग्नेयम् संव. ५.१७ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् २७४
   अही. ६.१० अग्निंनरः तमग्निं प्रेद्धोअग्ने ४५७
 बृहद्भारद्वाजम् अही. ४.१० परिप्रिया ससूनुः प्रप्रक्षयाय ४४०
 भरद्वाजस्यपृश्नि दश. ४.१४ योराजा चर्ष इंद्रंतंशुम्भ ८०
                     संव ३. ३ परीतोषि २४५
                       ', ६.११ दुहानवभ्रऊध २७९
 भरद्वाजस्यपृश्नि अही. ३. ६ परीतोषिं नूनंपुनानः ४३०
 ,, ,, ३. ७ श्रीणन्तोगो ४३०
 ,, ,, ४. ३ पुनानस्सो दुहानऊ ४३६
   सत्र. ४. १ तवाहंसोम ५१४
 भारद्वाजम् संव. ७.१५ अभिसोमा २९६
 ,, ,, ८ .५ इन्द्रक्रतुम् मानोअज्ञाता ३००
  सत्र. २.१२ आत्वासह आत्वारथे पिबात्वस्य ४९०
 भासम् दश. ८.१८ पवस्वदेव पवमानति अपघ्नन्प १७१
   अही. २.१२ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ४२३
   सत्र. १.१६ स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधा ४८२
 मधुश्चुन्निधनम् दश. ६.१५ सोमाः पवंते पूतासः सुष्वाणासः १२९
  संव. ५.१५ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् २७३
   सत्र. ६.१८ अयंपूषा समुप्रिया यओजिष्ठः ५३५
 मरायम् क्षुद्र. २. ३ पिबासोम यस्तेमदः बोधासुमे ५७५
 ,, ,, २.४ श्रुधीहवम् नतेगिरः भूरिहिते ५७७
 ,, ,, २.१४ तवाहंसो तवाहंनक्तम् ५८२
 ,, ,, २.१५ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ५८२
 ,, ,, ३.११ अग्निंनरः तमग्निम प्रेद्धोअग्ने ५८९
 मरुतांधेनु संव. ४.१२ त्रिरस्मै सभक्षमा तेअस्यस २६३
   ,, ५.११ ज्योतिर्यज्ञ अभिक्रन्द अग्रेसिन्धू २७०
 महावैश्वामित्रम् दश. ५.१८ असाविसो आतिष्ठदवृ इन्द्रमिद्ध १०९
                 प्राय. २.२० यज्ञायज्ञा ऊर्जोन ५५७
   क्षुद्र. २.२० पुरांभिन्दुः त्वंबलस्य इन्द्रमीशान ५८४
 महावैष्टम्भम् दश. ३.१८ वयंघत्वा स्वरन्तित्वा कण्वेभिर्धृष्णो ६१
  संव. ६.१७ इन्द्रक्रतुम् मानोअज्ञा २८६
   एका. १.१२ पुनानस्सो दुहानऊ ३१५
   क्षुद्र. १.१९ यद्द्यावइ आपप्राथ ५७१
 ,, ,, १.२० यदिन्द्रया शिक्षेयमि ५७३
 ,, ,, २.१० अभिसोमा तरत्समुद्रम् ५८०
 ,, ,, २.११ सुतासोमधु इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारः ५८०
 माण्डवम् सत्र. ५.१६ तवाहंसो तवाहंन ५२७
 माधुच्छन्दसम् दश. ३.४ त्वामिदाह्यः मत्स्वासु ४६
   संव. २. ३ परीतोषि २३४
   सत्र. ३.२० पुनानस्सो ५१३
 मानवाद्यम् संव. ७.१३ मन्द्रयायाति २९६
 ,, ,, ८. १ इन्द्रक्रतुम् मानोअज्ञा २९८
   सत्र. २.१० अभिसोमा तरत्समुद्रम् ४८९
 मानवाद्यम् सत्र. २.११ शग्ध्यूषु पौरोअश्वः ४८९
 मानवोत्तरम् दश. ५. ५ सोमउष्वा अनूपेगो ९६
 ,, संव. ३.१४ अभिसोमा तरत्समु २५१
 ,, अही. ४.१३ परीतोषि नूनंपुना ४४१
   सत्र. २. ८ त्वामिदाह्यः मत्स्वासु ४८८
 मारुतम् दश. ९.१३ पुरांभिन्दुः त्वंवलस्य इन्द्रमीशान १७९
 ,, एका. २. ९ एन्दुमि उपोहरो नह्यङ्गः ३२४
 मार्गीयवम् दश. ८. २ अध्वर्योअ तवत्यइन्दो दिवं पीयूष १६१
 ,, अही. १. ६ तद्वोगाय नघावसु कुवित्सस्य ४११
 , ,, १.२० अस्यप्रत्ना अयंसूर्यइ अयंविश्वानि ४१७
 ,, सत्र. १.११ प्रसोमासः अभिद्रोणा सुताइन्द्रा ४८०
                           ४. २ अप्साइन्द्रा ५१४
                           ४. ६ तंत्वाधर्त्तारम् ५१५
 ,, ,, ६.१४ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वा ५३३
  , क्षुद्र. ३.२० रसन्तेमित्रः ५९३
 मैथातिथम् दश. ११.१५ माचिदन्यत् अवक्रक्षिणम् २१४
 ,, संव. ८. ६ अभिसोमासः तरत्समुद्रम् ३००
 ,, एका, ७. ७ पुनानस्सो दुहानऊ ३८९
 यज्ञसारथि अही, ७. ५ प्रोअयासीत् प्रवोधियः आनस्सोम ४६४
 यज्ञायज्ञीयम् दश. १.१५ यज्ञायज्ञावः ऊर्जोनपातम् १६
 ,, ,, ११.१२ पुनानस्सोम दुहानऊधः २१०
  , संव ५.१६ पुरोजितीवः योधारया तंदुरोषम् २७३
  , एका. २.१२ देवोवोद्र तेहोतारम ३२६
 ,, ,, २.१३ अदर्शिगा यस्माद्रेज प्रदैवोदासः ३२६
  , ,, ३.१० विशोविशः यंजनासः पन्यांसंजा ३८१
  , ,, ३.११ समिद्धमग्नि त्वांदूतमग्ने विभूषन्नग्ने ३४१
 ,, ४. ४ प्रदैवोदासम्प्रयस्माद्रेज अदर्शिगातु ३४९
  , अही. २.२१ इन्द्रायसो तंसखायः परित्यंहर्य ४२७
  , ३. १ पवित्रंते तपोष्पवि अरूरुचत् ४२८
  , ३.१३ अयंपूषा समुप्रिया यओजिष्ठः ४३२
  , ३.१५ धर्तादिवः शूरोनधत्त इन्द्रस्यसोम ४३३
  , ,, ५.१५ अभिप्रियाणि ऋतस्यजिह्वा अवद्युतानः ४५०
  , अही ५.१७ वृषामती मनीषिभिः अयंपुनानः ४५१
  , ,, ६. ९ पवस्ववा त्वांरिहन्ति त्यंद्यांचम ४५६
  , ,, ७. ९ परित्यंहर्य द्विर्यपञ्च इन्द्रायसो ४६६
 ० ,, ७.१४ अभीनोवा वयंतेअ परिस्यस्वा ४६९
 यज्ञायज्ञीयम् सत्र. ४१३ आजागृविः सपुनानः सवर्द्धिता ५१७
   प्राय. १.१ १ उपास्मैगा अभितेम सनःपव ५४४
 ,, ,, १.१२ दविद्युत हिन्वानोहे ऋधक्सो ५४४
 ,, ,, १.१३ पवमान अच्छाकोश अच्छासमु ५४४
 ,, ,, ३. ३ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ५५८
  क्षुद्र. ३.१० सोमंपवते ब्रह्मादेवा प्रावीविपत् ५८९
   ३.१४ सोमाःपवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः ५९०
 यद्वाहिष्ठीयोत्तरम् दश. १०.२० परित्यंह द्विर्यपञ्च इन्द्रायसो २०३
   संव. ७. ९ इन्दुरश्वः २९४
   अही. ३.१४ अयंपूषा समुप्रिया यओजिष्ठः ४३२
 यामम् दश. ३.१० वृषामती मनीषिभिः अयंपुनानः ५०
 यामोत्तरम् क्षुद्र. ४.१२ पुनानोअ आयोनिम नूनोरयिम् ५९८
 यौक्तस्रुचम् एका. ४.१२ इन्द्रमिद्दे इन्द्रोमह्ना ३५४
   सत्र. ६. १ सोमउष्वा अनूपेगो ५२८
 यौक्ताश्वम् दश. २.१९ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः ४२
 यौक्ताश्वोत्तरम् संव. २. २ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः २३४
 यौधाजयम् दश. १. ३ पुनानस्सो दुहानऊधः ६
 ,, ,, २.१३ प्रसोमदेव आहर्यतोअ ३५
   संव ३. ५ श्रीणन्तोगो २४५
 ,, ० ५.१९ प्रहिन्वानः २७५
   एका. १. ६ प्रत्नंपीयू आदींकेचि अधयदि ३१३
 ,, ,, २. ६ त्वेसोमप्रथ अभ्यभिहि अजीजनोअ ३२२
 ,, ,, २.१९ पाहिनोअ पाहिविश्व ३३२
 ,, ,, ८. २ तवाहंसो तवाहंनक्तम् ३९६
 ,, (आक्षारान्तम्) अही. १.१५ प्रसोमदेव आहर्यतः ४१५
 ,, ,, ५. ५ परीतोषि नूनंपुना ४४७
 रयिष्ठम् दश. ९. ७ अभीनोवा वयंतेअ परिस्यस्वा १७५
   संव. ४. १ पवस्ववा त्वांरिहन्ति त्वंद्यांचम २५६
   अही. २.२० इन्द्रायसो तंसखायः परित्यंह ४२७
 रोहितकूलीयम् दश. ७. ३ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः १४०
   अही. १.१४ प्रसोमासः अभिद्रोणा सुताइन्द्रा ४१५
 ,, ,, ६.१४ अध्वर्योअ तवत्यइन्दो दिवःपीयू ५८
   सत्र. १. ५ पवमानस्य पवमानोर पवमानोव्य ४७८
 रोहितकूलीयोत्तरम् दश. ११.१७ इन्द्रमच्छ अयंभरा अस्येदिन्द्रः २१६
 रौरवम् दश. १. २ पुनानस्सो दुहानऊधः ५
 ,, ,, ३.१९ तरणिरि नदुष्टुतिः ६२
  संव. २.१३ अभिसोमा तरत्समुद्रम् २३९
 रौरवम् सव. ८.१ १ परीतोषि नूनंपुनानः ३०२
   एका. २.१६ पाहिनोअ पाहिविश्व ३३१
 लौशाद्यम् संव. ३.११ प्रोअयासी प्रवोधियः आनस्सोम २४९
 ,, ,, ५. २ प्रतआश्वि उभयत पविश्वाधोमा २६६
 वरुणसाम दश. ६.५ मृज्यमानः पुनानोवारे १२०
   एका. ६. ८ परीतोषि नूनंपुनानः ३७८
   ,, ७.१९ पुनानस्सो दुहानऊधः ३९४
 वषट्कारनिधनम् एका. १.२० पुनानस्सो ३१८
  ,, ३१६ अभित्वापू अस्येदिन्द्रः ३४४
                  ८.१६ उत्सोदेवः ४०३
   प्राय. ३. २ पवस्ववाज ५५८
   प्राय. ३.४ विधुंवद्राणम् शाक्मनाशा एभिर्ददेवु ५५९
 वसिष्ठप्रियम् दश. ५. १ इममिन्द्र नकिष्ट्वद्रथी इन्द्राय ८६
  क्षुद्र. २.१९ यदिन्द्रचि यन्मन्यसे यत्तेदिक्षु ५८४
 वाङ्निधनक्रौञ्चम् दश. ६.१६ सोमा पवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः १२९
 ' सत्र. ६.४ परित्यंह द्विर्यपञ्च इन्द्रायसोम ५३०
   क्षुद्रः १.१४ तंवोदस्म द्युक्षंसुदा ५६९
   ', १.१५ अभिप्रवः शतानीकेव ५६९
 वाङ्निधनंसौहविषम् दश. ११.२० परिप्रधन्व एवामृताय इन्द्रस्तेसो २१८
 वाचस्साम दश. ४ .१ आसोताप ६३
   अही. २.१७ आसोताप सहस्रधा २४१
  अही. २.१४ अभिद्युम्नम् आवच्यस्व ४२४
 वाजजित् दश. ११.२१ सूर्यस्येव उपोमतिः उक्षामिमेति २१९
  अही. ८ .६ परिप्रध एवामृता इन्द्रस्तेसो ४७४
 वाजजित्पूर्वम् दश. ६. ४ मृज्यमानः पुनानोवारे १२०
 वाजदावर्यः दश. ६. १ इन्द्रायेन्दो तस्माविप्राः रसंतेमित्रः ११८
   एका. ५. ७ परिप्रधन्व एवामृताय इन्द्रस्तेसो ३६०
 वात्सम् दश. ७.१७ आतेवत्सः पुरुत्राहि समत्स्वग्निम् १५०
 वात्सप्रम् दश. ४.१९ सोम पवते ब्रह्मादेवानाम् प्रावीविपद्वा ८४
   क्षुद्र ३. ९ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ५८८
 वात्सप्राद्यम् क्षुद्र. ४ .९ अक्रान्त्स मत्सिवायु महत्तत्सोमः ५९७
 वामदेव्यम् दश. १. ५ कयानश्चि कस्त्वासत्यः अभीषुणः ८
 ,, ,, ११.२२ अग्निरः तमग्नि प्रेद्धोअग्ने २२०
  संव. ७. ८ पर्यूषुप्र अजीजनोह्नि अनुहित्वा २९४
  एका. १. ७ शिशुंजज्ञा ऋषिमनाः चमूषच्छयेनः ३१४
  ,, ३. १ कयातेअग्ने दाशेमकस्य अधाहित्वम् ३३४
 वामदेव्यम् एका ८. ३ रेवतीर्नः आदत्वावान् आयद्द्दुवः ३९६
 ' अही ३.१८ कस्तमिन्द्र मघोनः स्म ४३
              , ४. ६ एदुमधोः इन्द्रस्थातः तवोवाजा ४३८
             प्राय. २.११ एवावोअ सयोजते ५५३
              , २.१२ प्रत्युअद उदुस्रियाः ५५३
               २.१३ इमाउवाम् युवंचित्रम् ५५४
  ' ,, २.१८ अग्नेजुषस्य जुष्टोहिदूतः ५५६
 वाम्रम् दश. ५. ७ सोमउष्वा अनूपेगो ९७
  संव. ३.१६ अभिसमा तरत्समु २५२
  ' अही ४.१२ परीतोषि नूनंपुना ४४१
 वायोरभिक्रन्दः क्षुद्र. ४.१९ धर्तादिवः शूरोनधत्त इन्द्रस्यसोम ६०१
 वारवन्तीयम् दश. ६. ८ रेवतीनः आघत्वावा आयद्दुवः १२२
  संव. ७.१० परिप्रधन्व एवामृताय आनस्तेसो २९५
             एका. १.१५ तरोभिर्वः नयंदुध्रा ३१७
             ,, ३.३३ उपत्वाजाम यस्यत्रिधा पदंदेवस्य ३४३
            , ५. ४ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ३५९
           , ६. ६ त्वंनश्चित्र पर्षितोकम् ३७७
            ,, ६.१७ अश्वंनत्वा सघानस्सू सनोदूरात् ३८४
                ७.११ यज्ञायज्ञावः उर्जोनपा ३९१
            , ७.१२ एह्यूषु यत्रक्वच नहितेपूर्तं ३९१
            ,, ७.१३ तंतेमद येनज्योतो तदद्यचित्त ४३२
            ,, ७.९४ श्रुधीहवम् यस्तइन्द्र तमुष्टवाम ३९२
 ,, ,, ८.१८ सुमन्मावस्वीः सुरूपवृष नीवशीर्षाणि ४०२
           अही. १. ७ इदंविष्णुः त्रीणिपदा विष्णो कर्मा ४१२
   ,, ४. ८ प्राणाशिशुः उपत्रितस्य त्रीणित्रितस्य ४३९
 ' प्राय. २. ८ एनावोअग्निं सयोजतअ ५५१
              ' २. ९ प्रत्युअद उदुस्रियाः ५५२
             ,, २.१० इमाउवाम् युवंचित्रम् ५५२
 ,, ,, २.१७ अग्नेविव जुष्टोहिदूतः ५५६
  क्षुद्र १.१२ अभित्वाशू नत्वावांअ ५६८
  ,, १-१३ त्यामिद्धि सत्वंनश्चि ५६८
   ,, २. ५ रेवांइद्रे उकथं चन मानइन्द्र ५७७
   २.१६ इन्द्रायेन्द्रो तंत्वाविप्रः रसंतेमित्रः ५८२
 वाराहम् अही. ६.१९ प्रकाव्यंसु प्रहंहासः सयोजते ४६१
  क्षुद्र ४.१५ प्रोअघासो प्रबोधियः आनस्सोम् ५९९
 वार्त्रतुरम् क्षुद्र ४. १ अयापवा उतनएना महीमेअस्य ५९३
 वार्शम् दश. ५. ४ अर्षासोम अप्साइन्द्रा इषंतोकाय ९५
 ' अही. ६. ८ प्राणाशिशुः उपत्रितस्य त्रीणित्रित ४५६
 वाशम् अही. ६.२० कईंवेद दानामृगः यउग्रस्सन् ४६२
  सत्र. २. ३ पुनानस्सो दुहानऊधः ४८६
   ', २. ७ उभयंशृण तंहिस्वराज ४८७
 वासिष्ठमाद्यम् अही. ७. ७ शिशुंजज्ञा ऋषिमनाः चमूषच्छये ४६५
                     ८. १ अक्रान्त्समु मत्सिवायु महत्तत्सो ४७२
                 क्षुद्र. ४.१७ असाविसो पर्जन्यः पि कविर्वेधस्य ६००
 वासिष्ठमासितम् दश. ८.२० पवस्यदेव पवमाननि अपघ्नन्पव १७१
 ' अही. २.१३ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ४२३
 वासिष्ठोत्तरम् दश. ३. २ वृषाशोणः रसाय्यंप एवापवस्व ४४
                संव. ४ .७ साकमुक्षः संमातृभिः उतप्रपिप्यः २६०
                  ', ५.१० अयापवा उतनएना महीमेअ २६९
                अही. ४. ५ अयंसोम सईंरथः शुष्मीशर्द्धः ४३७
 विधर्म दश. ११. ४ पवस्वसोम प्रतेसोतारः शिशुंजज्ञा २०५
 विलम्बसौपर्णम् दश ८. ६ अध्वर्योअ तवत्यइन्दो दिवः पीयूष १६३
                अही. २. ४ अस्यप्रत्ना अयंसूर्यः अयंविश्वानि ४१९
                सत्र. ५. ९ उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ५२४
 विशोविशीयम् दश. ९.१० हिन्वन्तिसू पवमानश्च आपवमान १७७
               एका. ६. ५ यज्ञायज्ञावः ऊर्जोनपातम् ३७५
                  ', ७. १ इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः ३८७
                अही. ३. २ विशोविशः यंजनासः पन्यांसंजा ४२८
 वीङ्कम् दश. ७.१९ यदिन्द्रचि यन्मन्यसे यत्तेदिक्षुप्र १५२
 वैखनंसोमसाम एका. ८. ६ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ३९९
 वैखानसम् दश. ७. ९ नकिष्टंक अषाढमुग्र १४४
  अही. १ .१८ अभिप्रिया ऋतस्यजि अवद्युतानः ४१६
 वैतहव्यम् दश. १.१८ पान्तमावः पुरुहूतम् इन्द्रइन्नः २०
   एका. ६.१२ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ३७९
 वैदन्वतचतुर्थम् दश. ६.११ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेत १२५
 वैदन्वततृतीयम् दश. ६. ९ परिस्वानः त्वंविप्रः त्वेविश्वे १२४
 वैदन्यताद्यम् दश ६.१० परिस्वानः त्वंविप्रः त्वेविश्वे १२५
 वैधृतवासिष्ठम् सत्र. ३.१४ अभिप्रिया ऋतस्यजि अवद्युतानः ५०९
 वैयश्वम् दश. ८.१६ उभयंशृण तंहिस्वरा १६९
 ,, १०. ५ षरीतोषि पुनानोवारे १९३
               एका. ८.१५ पुनानस्सोम ४०३
 वैरूपम् दश. ७.२० अध्वर्यो तवत्यइन्दो दिवःपीयू १६०
  संव २.१२ उच्चातेजात सनइन्द्राय एनाविश्वा २३९
 वैरूपम् सत्र. ५.११ तिस्रोवाचः अभिब्रह्मीः रायत्समू ५२४
 वैश्वज्योतिषमध्यमम् सत्र. ३. ७ प्रतुद्रव स्वायुधाप ऋषिर्विप्रः ५०२
 वैश्वज्योतिषमुत्तमम् क्षुद्र. ४. ८ अक्रान्त्समु मत्सिवायु महत्तत्सोमः ५९६
 वैश्वज्योतिषाद्यम् क्षुद्र. ४. ७ शिशुंजज्ञा ऋषिमनाः चमूषच्छये ५९६
 वैश्वमनसम् दश. १०.१७ पवस्वदेव तवद्रप्साः आनस्सुता २०१
 वैश्वामित्रम् सत्र. ४.१९ प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोदक्ष ५१९
 वैष्णवाद्यम् सत्र. ५.१९ सोमउष्वा अनूपेगो ५२८
 वैष्णवोत्तरम् सत्र. ५.२० सोमउष्वा ५२८
 शङ्कु दश. ३. ६ पवस्वमधु ४८
  , संव २. ८ पवस्वमधु यस्यतेपी २३६
  , एका. ४.१८ त्वंह्य३ङ्गदै येनानवग्वा ३५६
 ,, सत्र. २. १ एषस्यधा यउस्रिया ४८५
 शाकलम् दश ५. ३ अर्षासोम अप्साइन्द्रा इषंतोकाय ९५
 ,, सत्र. ६.१० वृषापवस्व तंत्वाधर्तार अयाचित्तः ५३१
 शाक्त्यम् दश. १. १९ प्रवइन्द्रा शंसेदुक्थम् त्वंनइन्द्र २७
 शाक्वरवर्णम् एका. १.१० उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ३१५
  , ,, १. १९ इषंतोकाय ३१८
 शाम्मदम् दश. १०.१२ त्वंसोमासि त्वंसुतोमदि त्वंसुष्वाणः १९८
  , अही. ३. ९ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ४३१
 ,, सत्र. ५. २ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ५२१
 शार्करम् दश. ७.११ एषस्यधा यउस्रिया १४५
 शार्ङ्गम् अही. ७.२० धर्तादिवः शूरोनधत्त इन्द्रस्यसो ४७१
 शुद्धाशुद्धीयम् संव. ३.१२ एतोन्विन्द्रम् इन्द्रशुद्धोन इन्द्रशुद्धोहि २५०
 ,, सत्र. ५.१८ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ५२७
 शैखण्डिनम् क्षुद्र. ३.१७ प्रतआश्वि उभयतः विश्वाधामा ५९१
 शैशवम् दश. ५. ९ यत्सोमचित्र वृषापुनानः युवंहिस्थः ९८
 ,, सत्र. ४.१८ स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधा ५१९
 शौक्तम् दश. ४. २ सखायआ ६४
 ,, अही. २.१५ सखायआ समीवत्संन पुनातादक्ष ४२४
 श्नौष्ठम् दश. ६.१८ अयापवा उतनएना महीमेअस्य १३१
 श्यावाश्वम् दश १. ११ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् १४
 ,, ,, ११. १८ पर्यूषुप्र अजीजनोहि अनुहित्वा २१६
   एका. ३. ८ विशोविशः ३४०
  , ,, ४. २ प्रसुन्वानाय ३४९
 ,, ,, ४.१० अयंपूषारयिः समुप्रियाअ यओजिष्ठः ३५२
 ,, ५.१९ अभीनोवाज वयन्तेअस्य परिस्यस्वानः ३६९
 श्यावाश्वम् एका. ६. १ परित्यंहर्य द्विर्यपञ्च इन्द्रायसोम ३७३
 ,, अही. ४.१६ सोमाःपवन्ते तेपूतासः सुष्वाणासः ४४२
 ,, ,, ४.१९ पवस्ववाज त्वांरिहन्तिषी त्वंद्यांचमहि ४४४
   सत्र. ५.१३ सुतासोमधु इन्दुरिन्द्राय सहस्रधारः ५२५
 श्येनः क्षुद्र. ३.१८ गोवित्पव त्वंनृचक्षाः ईशानाइमा ५९२
 श्वेतम् दश. ३ .३ अभिप्रवः शतानीकेव ४५
   संव. ६.१९ इन्द्रक्रतुंन मानोअज्ञाता २८७
 ,, एका. १. २ आनोविश्वासु त्वंदाताप्रथम ३११
 ,, ,, १. ४ स्वादोरित्था ताअस्यपृश ताअस्यनमसा ३१२
 ,, ,, ५.१० इमाउत्वा अयंसहस्र ३६६
 ,, ,, ८.१२ तदिदास वावृधानः त्वेक्रतुमपि ४०१
 ,, क्षुद्र. १. ३ इन्दुरश्वः ५६५
 ,, ,, १. ७ पुरोजिती ५६६
             १. ८ उत्सोदेवः ५६७
 श्यैतनौधसम् ,, १.११ अभिप्रवः शतानी ५६७
 श्रायन्तीयम् दश. १०. ९ श्रायन्तइव अलर्षिरा १९६
 ,, प्राय. ३. ७ पवस्ववा ५६२
 ,, क्षुद्र. ५. ७ अच्छानः अग्निसूनुम् ६०५
 श्रुध्यम् दश. ११. ५ उपोषुजा तमिद्वर्धन्तु अर्षानस्सो २०५
  , संव. ६. १४ प्राणाशिशुः २८०
  , ,, ६.२० इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः २८८
  , ,, ७.२० तंवस्सखायः २९८
 ,, ,, ८. ४ सोमः पुनान धीभिर्मृज असर्जिकल २९९
 ,, एका. २.११ नदंवओद ३२५
 ,, ,, ३. ७ अग्नेवाज सईधानः क्षपोराजन् ३३९
 ,, ,, ५. ५ प्राणाशिशुः उपत्रितस्य त्रीणित्रित ३६०
 ,, ,, ५.१४ गोमन्नइ सनोहरी सनेमित्व ३६८
  , सत्र. १. २ तंवस्सखा संवत्सइ अयंदक्षा ४७७
 ,, ,, ३. ५ उषस्तच्चि उषोअद्येह युंक्ष्वाहिवा ५००
 ,, ,, ३. ६ अश्विनाव एहदेवाः यावित्था ५०१
 ,, ,, ३.१३ पवस्वदेव तवद्रप्सा आनस्सुता ५०९
 ,, प्राय. २.१४ एनावोअ सयोजते ५५४
 ,, ,, २.१५ प्रत्युअद उदुस्रियाः ५५४
 ,, ,, २.१६ इमाउवाम् युवंचित्रम् ५५५
 ,, ,, २.१९ अग्नेविव जुष्टोहिदूतः ५५६
 श्रौतकक्षम् दश. २. १ इन्द्रायमद्वने यस्मिन्विश्वा त्रिकद्रुकेषु २३
 ,, अही १. १ पन्यंपन्यम एहहरी पातावृत्रहा ४०७
 सञ्जयम् दश. ५.१६ आतेअग्नेइ आतेअग्नेऋ ओभेसुश्च १०६
 सत्रासाहीयम् दश. ४.१२ पुनानोअ आयोनिम नूनोरयिम् ७७
   संव. २.११ अग्निंवोव अयंयथा अयंविश्वा २२९
 ' ', ५.१२ उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा २७०
 ' ', ६. ९ अस्यप्रत्नाम् अयंसूर्यः अयंविश्वानि २७८
 ' ', ७. ७ पवस्वमधु यस्यतेपीत्वा २९३
           एका. ४. १ प्रधन्वासोवि ३४८
  ६.१५ अग्नेत्वंनः वसुरग्निः तंत्वाशोचि ३८१
 . ८. ४ त्यमुवस्स युध्मंसन्त शिक्षाणइ ३९७
   ८. ९ वसुरुचः ४००
  ' ८.१७ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र समिश्लोअ ४०४
  अही. ४. ९ पवस्वदक्ष संदेवैश्शो पवमानधि ४४०
  सत्र. २.१५ अग्निर्मूर्धा ईशिषेवार्यहि उदग्नेशुचयः ४९१
  ' ,, ३.१२ त्वंह्य३ङ्गदै येनानवग्वा ५०८
   प्राय. १. ६ वरिवोधात ५४०
 सदोविशीयम् एका. ५.२० आनोविश्वा त्वंवाताप्रथ ३७२
   ६.१६ अभिसोमा तरत्समु ३८१
  ' ', ८.१० अधयदिमे ४००
 सन्तनि दश. ५.१० असाव्यंशुः शुभ्रमन्धः आदीमश्वंन १००
   ७. १ वृषापवस्व तंत्याधर्ता अयाचित्तः १३९
                     संव. ३.१३ अर्षासोम अप्साइन्द्रा इषंतोकाय २५०
   एका. २. ७ अभिसोमा तरत्समुद्रम् ४२०
   अही. २.१० अस्ताविम समिन्द्रोरा ४२२
 , सत्र. १. ६ पवमानस्य पवमानोर पवमानस्य ४७८
   ', ४. ४ इन्द्रोमदा असिहिवीर यदुदीरते ५१४
   ,, ८. ७ वयंघत्वासु स्वरन्तित्वा कण्वेभिर्धृष्णो ५१५
 सफम् दश. १. ९ पवस्वमधु यस्यतेपी १२
   ', २.१५ अयापवस्व ३६
   संव. ६.१३ अभिद्युम्नम् २८०
   एका. १. ९ परिप्रथ ३१५
   ', ३. ५ भद्रानोअ ३३८
   ५.१३ आसोताप सहस्रधा ३६७
   प्राय. १ . २ उपशिक्षा ५३९
   ', १ .१४ ससुन्वेयः ५४५
 समन्तम् दश १०.१० यतइन्द्र त्वंहिराध १९७
   संव. १. २ पुनानस्सो दुहानऊ २२५
 समन्तम् सव. ४. ५ मृज्यमानस्सु पुनानोवारे २५९
                    ,, ६. ३ परोतोषि नूनंपुना २७६
 ,, एका. २.१८ पाहिविश्व ३३२
                       ७.१८ दुहानऊ ३९४
 ,, ,, ८. १ तवाहंसो तवाहंन ३९५
 ,, अही. ७.१५ इमंस्तोमम् भरामेध्मम् शकेमत्वा ४६९
 सम्पा संव ३.१७ अभित्रिषु शूरग्रामः उरुगव्यु २५३
 ,, ,, ५. ५ इन्दुर्वाजी अधधारया अभिव्रता २६७
 संहितम् दश. १. ८ स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधा ११
                       २.१४ प्रसोमासः ३५
 ,, संव. ६. ७ तिस्रोवा अभिब्रह्मी रायस्समु २७८
 ,, ,, ७ .६ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस २९३
 ,, एका. ३. ४ अदाभ्यं पु अभिप्रयांसि साह्वान्विश्वा ३३७
  , ,, ४ ९ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ३५२
 ,, ,, ५.१२ पवमानोअ पवमानरस पवमानस्यते ३३७
 ,, प्राय. ३. १ अचिक्रदद्वृषा गिरस्तइ तंत्वामदा ५५८
 सहोदैर्घतमसम् क्षुद्र. २. १ पिबासोम यस्तेमदः बोधासुमे ५७४
 ,, ,, २ .२ श्रुधीहव नतेगिरः भूरिहिते ५७४
 ,, ,, ' २.१२ तवाहंसो तवाहंन ५८१
 ,, , २.१३ पुरोजिती योधारया तंदुरोषम् ५८१
 साकमश्वम् दश. १. १५ एह्यूषुव यत्रक्वचते नहितेपूर्त १७
 ,, प्राय. २. ६ आयंपुरम् अभिद्विज अयंसहोता ५५०
 ,, , २. ७ अग्नेतमद्य अधाह्यग्ने एभिर्नोअ ५५१
 साध्यम् संव ४ ३ यजिष्ठंत्वा अपांनपातम् २५८
 साध्रम् दश. ११. २ परित्यंह द्विर्यपञ्च इन्द्रायसो २०४
                       संव. १.२० प्रसुन्वा आजामिर सवीरोद २३३
 ,, अही. ५. ९ पुरोजिती योधारया तंदुरोष ४४८
 ,, ,, ७.१३ अभीनोवा वयंतेअस्य परिस्यस्वा ४६८
 ,, सत्र. ५.१२ सुतासोम इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारः ५२५
 साप्तमिकमायास्यम् दश. ७. ६ पुनानस्सो दुहानऊ १४१
 , अही. ६.१८ तवाहंसो तवाहंनक्तम् ४६०
 सामराजम् दश. १०. ८ असाविसो पर्जन्यःपि कविर्वेध १९५
 ,, क्षुद्र. ४. ५ अक्रान्त्स मत्सिवा महत्तत्सो ५९५
 सामराजंस्वारम् संव ३ १ पवित्रंते तपोष्पवि अरूरुचदु २४४
 सांवर्त्तम् दश. ९.१२ एन्द्रनोग अभिहिस त्वंहिशश्व १७८
 सिमानांनिषेधः क्षुद्र. ४.२० असाविसो पर्जन्यःपि कविर्वेधस्याः ६०२
 सुज्ञानम् दश. ३. ७ इन्द्रमच्छ ४८
 सुज्ञानम् संव. १. ८ इन्द्रमच्छ अयंभराय अस्येदिन्द्रः २२७
   ,, १. १५ पवतेहर्य २३०
   ,, २.१८ सखायआ समीवत्संन पुनातादक्ष २४२
   ,, ३. ९ सोमः पुनानः धीभिर्मृज असर्जिक २४८
   ,, ३. २० प्राणाशिशुः उपत्रित त्रीणित्रित २५५
   ', ४.११ तंवस्तखा २६३
  एका. ४.१९ पवस्वदेववी तवद्रप्सा आनस्सुता ३५७
 सुरूपाद्यम् दश. ८. १७ पवस्वदेवआ पवमाननि अपघ्नन्प १७०
   अही. २.११ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ४२३
 सुरूपोत्तरम् दश. ९. १५ पवमानस्य पवमानोर पवमानव्य १८९
   एका. ४.१७ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ३५६
   ,, ८. १३ रक्षोहावि ४०१
  अही. १. ३ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ४०९
   ', ३ .३ उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ४२९
   सत्र. १. १८ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः ४८३
 सैन्धुक्षितम् दश. ४. २० अग्निवोवृ अयंयथा अयंविश्वा ८५
  एका. ६. ७ उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ३७७
 सैन्धुक्षितमंडम् दश ९.१७ पवमानस्य पवमानोर पवमानव्य १९०
   अही ३. १९ तिस्रोवाचः आभिब्रह्मी रायस्समु ४३५
  ', ५.४ असाव्यंशु शुभमन्ध; आदीमश्वम् ४४६
   अही. ७. १ पवस्वदेव पवमाननि अपघ्नन्य ४६३
 सोमसाम दश. २. १२ सुताइन्द्रा ३४
   अही. १. १३ प्रसोमासः अभिद्रोणा सुताइन्द्रा ४१४
 सोमसाम( सत्सन्दस्यम्) एका. ६. १३ पुरोजितो योधारया तंदुरोष ३८०
   अही. ७. १६ पुनानस्सो दुहानऊ ४६९
 सौपर्णं २०१
 सौभरम् दश ७. ८ वयमुत्वा उपत्वाकर्म १८
   एका. १ . १४ श्रायन्तह अलर्षिरा ३१६
   ,, ८. ५ तवत्यदि तवद्यौरि त्वां विष्णुर्वृ ३९८
   अही. ५.१८ तंगूर्धया विभूतिरा ४५२
   सत्र. ३. १९ तंतेमदम् येनज्योती तदद्याचि ५१३
   प्राय. १. ४ तंवोदस्म द्युक्षंसुदा ५३९
   ', २. २ एवाह्यसि एवारातिः मोषुब्रह्मे ५४८
 सौमित्रम् दश. ५. १७ इन्द्रायसा त्वमिन्द्रा विआजम् १०८
   दश. ८. ३ अध्वर्योअ तवत्यइन्दो दिवःपीयू १६२
   अही. २. १ अस्यप्रत्ना अयं सूर्यः अयं विश्वा ४१८
   ,, ५.२० एनाविश्वा ४५२
   सत्र. ५. ६ उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ५२२
 सौमेधम् दश. २. ९ योगेयोगे अनुप्रत्ना आघागम २९
 सौश्रवसम् दश. ७.१९ त्वंनइन्द्रा त्वंहिनः त्वांशुष्मि १५१
   सत्र. १. ९ पवमानोअ पवमानर पवमानस्य ४७९
 सौहविषम् दश. ७.१५ प्रवाज्य सवाज्य प्रसोमया १४८
 स्रौग्मतम् अही. ७. ६ आतेअग्ने, आतेअग्ने, ओभेसुश्चन्द्र ४६५
 स्वःपृष्ठम् दश. ४.११ तवाहंसो तवाहं न ७६
   अही. ६. ४ प्रहिन्वानः ४५४
 स्वर्णिधनं सौहविषम् अही. १.४ परिप्रध एवामृता इन्द्रस्तेसो ४०९
 स्वारं कौत्सम् अही. ७.१९ अभीनोवा, वयंतेअ, परिस्यस्वा ४७१
   सत्र. ४.२० प्रसुन्वाना आजामिर सवीरोव ५१९
 स्वारंत्वाष्ट्री संव. ६. ८ सहस्रधा २७८
   अही. ४ १ सुतासोम इन्दुरिन्द्रा सहस्रधारः ४३५
   क्षुद्र. २.१८ असाविसो आतिष्ठ इन्द्रमिद्धरी ५८३
 स्वारंसौपर्णम् दश. १०. १६ त्वंह्य३ङ्ग येनानवग्वा २००
   एका. १. ८ कयानश्चि कस्त्वासत्यः अभीषुणः ३१४
   ', १. १० उच्चातेजा सनइन्द्रा एनाविश्वा ३१५
   ,, ४.१५ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः ३५५
   अही. १. १६ उद्धेदभि नवयोनव सनइन्द्रः ४१६
 हरिश्रीनिधनम् दश. ९.१६ पवमानस्य पवमानोर पवमानस्य १८९
   सत्र. ५. १ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः ५२०
 हारायणम् दश. ८.११ अभिसोमा तरत्समुद्र १६५
   एका. ३.१८ शग्ध्यूषुश पौरोअश्वस्य ३४७
   सत्र. १.१४ प्रसोमदे आहर्यतोअ ४८२
 हारिवर्णम् दश. ४. ६ तंतेमदम् येनज्योती तदद्यचित्त ६७
 हाविष्कृतम् दश. १०.१५ त्वसोमासि त्वंसुतोम त्वंसुष्वाणः २००
   एका. ४ ७ स्वादिष्ठया रक्षोहावि वरिवोधा ३५१
   अही. ३.१२ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वेस ४३२
 हाविष्मतम् दश. ३. ५ यस्तेमदः जघ्निर्वृत्र संमिश्लोअ ४७
   संव. २. १ वृषापव तंत्वाधर्ता अयाचित्तः २३४
   एका. ४. ८ अस्यप्रत्ना अयंसूर्यः अयंविश्वा ३५२
   अही. ३. ८ परिस्वानः त्वंविप्रस्त्वम् त्वेविश्वे ४३१