सदस्यसम्भाषणम्:Sandeep V Kulkarni

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ

प्रियसंस्कृतबन्धो,Sandeep V Kulkarni अत्र ते हार्दं स्वागतम् । नमांसि च ।
विकिस्रोतः आधुनिकतन्त्रज्ञानचालितः कश्चित् स्वतन्त्रः पुस्तकालयः । संस्कृतं तु एका प्राचीना समृद्धा च भाषा या सार्वकालिका अपि । अस्मिन् क्षेत्रे संस्कृतस्य सामर्थ्यं एतावत् अस्ति यत् सर्वाः अपि प्रमुखाः भारतीयाः भाषाः नवीन शब्दान् संस्कृतात् एव ग्रह्णन्ति । भारतस्य कस्यचिदपि लेखकस्य चिन्तकस्य वा दृष्टिकोणं संस्कृतस्य प्राचीन चिन्तनपरम्परया प्रभावितं भवति। अतः समृद्धायाः संवृद्धायाः च संस्कृतभषायाः विस्तारः भारतीय वाङ्मयस्य उन्नतिः भवेत्। अत एव संस्कृतस्य ज्ञानसमुद्रे विहर्तुम् अन्येषां सर्वेषामपि अवकाशः भवतु इति धिया अत्र संस्कृतविकिस्रोतसि अपि संस्कृतं प्रवेशितम् ।
विकिस्रोतसि ग्रन्थानाम् उत्तारणावसरे कार्यनिर्वहणावसरे यदि भवतः/भवत्याः मनसि संस्कृतभाषायाः विषये काचित् समस्या वा कश्चन संशयः वा उद्भवति तदा अन्यैः योजकैः सह परिचर्चां कर्तुं शक्नोति। संभाषणपुटेषु परिचयं सन्देशं प्रश्नं चिन्तनं वा लेखनात् पश्चात् स्वहस्ताक्षरान् अवश्यमेव योजयतु। तदर्थं भवान्/भवती ''~~~~'' इति लिखतु, पृष्ठस्य रक्षणपश्चात् हस्ताक्षरं स्वयमेव उदेति । सङ्गच्छध्वम् । संवदध्वम् । सं वो मनांसि.......
आशास्महे यत् विकिस्रोतसः सान्निध्ये अस्माकं साहचर्ये च भवान्/भवती सानन्दं सेवताम् ।अभिरामः १०:०३, २७ दशम्बर् २०११ (UTC)

Invite to WikiConference India 2011[सम्पाद्यताम्]


Hi Sandeep V Kulkarni,

The First WikiConference India is being organized in Mumbai and will take place on 18-20 November 2011.
You can see our Official website, the Facebook event and our Scholarship form.(last date for submission is 15 August 2011)

But the activities start now with the 100 day long WikiOutreach.

Call for participation is now open, please submit your entries here. (last date for submission is 30 August 2011)

As you are part of Wikimedia India community we invite you to be there for conference and share your experience. Thank you for your contributions.

We look forward to see you at Mumbai on 18-20 November 2011

Hello, Sandeep V Kulkarni. You have new messages at Wikisource:समुदायद्वारम्#Extension_of_admin_rights.
Message added १०:०४, २७ दशम्बर् २०११ (UTC). You can remove this notice at any time by removing the {{Talkback}} or {{Tb}} template.


अभिरामः १०:०४, २७ दशम्बर् २०११ (UTC)

There are some pages to delete in source. Plz do the needful… Sandeep V Kulkarni (वार्ता) १०:४१, २३ जूलय् २०१२ (UTC)

YesY समाप्तम् अभिरामः १५:२१, २३ जूलय् २०१२ (UTC)

Hi Sandeep, I just observed that last year in Sep. and Oct. you had created from 1.1.1.10 दशमी दशतिः - 2.9.3 तृतीयोऽर्द्धः. These pages are not categorized and it is therefore looks to very difficult to understand the content and novel details of the same. Could you pls. help in this so that the pages could be suitably redirected to the right article/header name and categorized.... Parvati (अम्भाषणम्) ११:१४, १६ सप्तम्बर् २०१२ (UTC)

Hi,

I am Sasi. I write on Telugu Wiki. More than on wikisource, I write articles on wikipedia. I have been exploring/writing about Tantra and Kamasutra recently. I found that you made a great effort on Sanskrit Wikisource, of recomposing the entire Kamasutra. As a co-wikipedian, I would like to extend my gratitude towards you for such a nice job. I am using this as a source and am recomposing the entire thing on te.wikisource.org. Thank you very much and best wishes. - Veera.sj (सम्भाषणम्) ०६:०३, १४ मार्च २०१५ (UTC)

द्विदिवसीयविकिस्रोतःकार्यशाला[सम्पाद्यताम्]

          

द्विदिवसीयविकिस्रोतःकार्यशाला २०१६
नमस्ते Sandeep V Kulkarni !

संस्कृतविकिस्रोतःप्रकल्पः बहुभिः अपेक्ष्यमाणः अन्तर्जालाधारितश्च ग्रन्थालयः। संस्कृतसाहित्यमन्दाकिनी विकिस्रोतसि प्रवाहनीया इत्यतः सर्वैः सम्पादकैः भगीरथप्रयासः करणीयः। विकिस्रोतसः व्यवस्था, अत्रत्या साध्यता च यदि सुष्ठु अवगम्येत तर्हि अल्पेनैव कालेन अधिकं साधयितुं शक्नुयाम । एतदर्थं संस्कृतविकिस्रोतसि अद्यत्वे ये कार्यरताः सन्ति, ये च कार्यरताः भवितुमिच्छन्ति तेभ्यः दिनद्वयात्मिका काचित् कार्यशाला आयोजयिष्यते बेङ्गलूरुनगरस्थेन संस्कृतविकिगणेन । कार्यशाला एप्रिल्-मासस्य ९, १० दिनाङ्कयोः बेङ्गलूरुनगरे भविष्यति । कार्यशालायाः अस्याः उद्देशः - सदस्यानां सम्पादनकौशलवर्धनम् । इमां कार्यशालां प्रति भवतां हार्दं स्वागतम् ।

  • प्रतिभागिनाम् आवासभोजनादिव्यवस्था नि:शुल्कं कल्प्यते व्यवस्थापकगणेन ।

-शुभा (सम्भाषणम्) ०९:०२, १९ मार्च २०१६ (UTC)

Hi, Could you please explain to him about the font size, i.e. सदस्यसम्भाषणम्:Puranastudy#Not needed. Thanks in advance, Yann (सम्भाषणम्) १०:१७, १८ अप्रैल २०१६ (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon II 2020[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it