सामवेदः/कौथुमीया/संहिता/उत्तरार्चिकः/2.9 नवमप्रपाठकः/2.9.3 तृतीयोऽर्द्धः

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search


आशुः शिशानो वृषभो न भीमो घनाघनः क्षोभणश्चर्षणीनां |
सङ्क्रन्दनोऽनिमिष एकवीरः शतं सेना अजयत्साकमिन्द्रः || १८४९ ||

१अ
१छ्

सङ्क्रन्दनेनानिमिषेण जिष्णुना युत्कारेण दुश्च्यवनेन धृष्णुना |
तदिन्द्रेण जयत तत्सहध्वं युधो नर इषुहस्तेन वृष्णा || १८५० ||

२अ
२छ्

स इषुहस्तैः स निषङ्गिभिर्वशी संस्रष्टा स युध इन्द्रो गणेन |
सं सृष्टजित्सोमपा बाहुशर्ध्यू३ग्रधन्वा प्रतिहिताभिरस्ता || १८५१ ||

३अ
३छ्

बृहस्पते परि दीया रथेन रक्षोहामित्रां अपबाधमानः |
प्रभञ्जन्सेनाः प्रमृणो युधा जयन्नस्माकमेध्यविता रथानां || १८५२ ||

१अ
१छ्

बलविज्ञायः स्थविरः प्रवीरः सहस्वान्वाजी सहमान उग्रः |
अभिवीरो अभिसत्वा सहोजा जैत्रमिन्द्र रथमा तिष्ठ गोवित् || १८५३ ||

२अ
२छ्

गोत्रभिदं गोविदं वज्रबाहुं जयन्तमज्म प्रमृणन्तमोजसा |
इमं सजाता अनु वीरयध्वमिन्द्रं सखायो अनु सं रभध्वं || १८५४ ||

३अ
३छ्

अभि गोत्राणि सहसा गाहमानोऽदयो वीरः शतमन्युरिन्द्रः |
दुश्च्यवनः पृतनाषाडयुध्यो३ऽस्माकं सेना अवतु प्र युत्सु || १८५५ ||

१अ
१छ्

इन्द्र आसां नेता बृहस्पतिर्दक्षिणा यज्ञः पुर एतु सोमः |
देवसेनानामभिभञ्जतीनां जयन्तीनां मरुतो यन्त्वग्रं || १८५६ ||

२अ
२छ्

इन्द्रस्य वृष्णो वरुणस्य राज्ञ आदित्यानां मरुतां शर्ध उग्रं |
महामनसां भुवनच्यवानां घोषो देवानां जयतामुदस्थात् ||१८५७ ||

३अ
३छ्

उद्धर्षय मघवन्नायुधान्युत्सत्वनां मामकानां मनांसि |
उद्वृत्रहन्वाजिनां वाजिनान्युद्रथानां जयतां यन्तु घोषाः || १८५८ ||

१अ
१छ्

अस्माकमिन्द्रः समृतेषु ध्वजेष्वस्माकं या इषवस्ता जयन्तु |
अस्माकं वीरा उत्तरे भवन्त्वस्मां उ देवा अवता हवेषु || १८५९ ||

२अ
२छ्

असौ या सेना मरुतः परेषामभ्येति न ओजसा स्पर्धमाना |
तां गूहत तमसापव्रतेन यथैतेषामन्यो अन्यं न जानात् ||१८६० ||

३अ
३छ्

अमीषां चित्तं प्रतिलोभयन्ती गृहाणाङ्गान्यप्वे परेहि |
अभि प्रेहि निर्दह हृत्सु शोकैरन्धेनामित्रास्तमसा सचन्तां || १८६१ ||

१अ
१छ्

प्रेता जयता नर इन्द्रो वः शर्म यच्छतु |
उग्रा वः सन्तु बाहवोऽनाधृष्या यथासथ || १८६२ ||

२अ
२छ्

अवसृष्टा परा पत शरव्ये ब्रह्मसंशिते |
गच्छामित्रान्प्र पद्यस्व मामीषां कं च नोच्छिषः || १८६३ ||

३अ
३छ्

कङ्काः सुपर्णा अनु यन्त्वेनान्गृध्राणामन्नमसावस्तु सेना |
मैषां मोच्यघहारश्च नेन्द्र वयांस्येनाननुसंयन्तु सर्वान् ||१८६४ ||

१अ
१छ्

अमित्रसेनां मघवन्नस्माञ्छत्रुयतीमभि |
उभौ तामिन्द्र वृत्रहन्नग्निश्च दहतं प्रति || १८६५ ||

२अ
२छ्

यत्र बाणाः सम्पतन्ति कुमारा विशिखा इव |
तत्रा नो ब्रह्मणस्पतिरदितिः शर्म यच्छतु विश्वाहा शर्म यच्छतु || १८६६ ||

३अ
३छ्

वि रक्षो वि मृधो जहि वि वृत्रस्य हनू रुज |
वि मन्युमिन्द्र वृत्रहन्नमित्रस्याभिदासतः || १८६७ ||

१अ
१छ्

वि न इन्द्र मृधो जहि नीचा यच्छ पृतन्यतः |
यो अस्मां अभिदासत्यधरं गमया तमः || १८६८ ||

२अ
२छ्

इन्द्रस्य बाहू स्थविरौ युवानावनाधृष्यौ सुप्रतीकावसह्यौ |
तौ युञ्जीत प्रथमौ योग आगते याभ्यां जितमसुराणां सहो महत् || १८६९ ||

३अ
३छ्

मर्माणि ते वर्मणा च्छादयामि सोमस्त्वा राजामृतेनानु वस्तां |
उरोर्वरीयो वरुणस्ते कृणोतु जयन्तं त्वानु देवा मदन्तु || १८७० ||

१अ
१छ्

अन्धा अमित्रा भवताशीर्षाणोऽहय इव |
तेषां वो अग्निनुन्नानामिन्द्रो हन्तु वरंवरं || १८७१ ||

२अ
२छ्

यो नः स्वोऽरणो यश्च निष्ट्यो जिघांसति |
देवास्तं सर्वे धूर्वन्तु ब्रह्म वर्म ममान्तरं शर्म वर्म ममान्तरं || १८७२ ||

३अ
३छ्

मृगो न भीमः कुचरो गिरिष्ठाः परावत आ जगन्था परस्याः |
सृकं संशाय पविमिन्द्र तिग्मं वि शत्रूं ताढि वि मृधो नुदस्व || १८७३ ||

१अ
१छ्

भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः |
स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवां सस्तनूभिर्व्यशेमहि देवहितं यदायुः || १८७४ ||

२अ
२छ्

स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः |
स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ||
ॐ स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु || १८७५ ||

३अ
३छ्
३ए