सदस्यसम्भाषणम्:Puranastudy

विकिस्रोतः तः
नेविगेशन पर जाएँ खोज पर जाएँ


विकिस्रोतसि प्रकाशितग्रन्थानां विषयानुक्रमणिका भविष्यति अचिरादेव । धन्यवादः । - शुभा (सम्भाषणम्) ०५:१५, २९ नवम्बर २०१६ (UTC)

विसर्गस्य लेखनम्[सम्पाद्यताम्]

प्रणामाः । विकिस्रोतसि विसर्गस्य लेखनाय shift h (or H) नोदनीयमिति भवान् जानीयादेव । यदि तस्मिन् स्थाने : (colon) उपयुज्यते चेत् अन्वेषणसौलभ्यं न भवति । अतः अवश्यं ः इत्यस्य एव उपयोगः करणीयः । ऋग्वेद सूक्तं १.१ इति लिख्यते चेत् इष्टं स्थानं प्रति गन्तुं न शक्यते । अतः अवश्यम् अवधातव्यम् । उदाहरणार्थम् अस्मिन् पुटे सर्वत्र colon उपयुक्तमस्ति । कृपया परिशील्यताम् । ऋग्वेदः मण्डल १ शुभा (सम्भाषणम्) ०७:०८, २४ जुलाई २०१७ (UTC)

ऋग्वेदसंचिका लोपनम्[सम्पाद्यताम्]

शुभा महोदया, निम्नलिखितं संचिका पृष्ठं उपलब्धं नास्ति किन्तु अस्याः संचिकायाः संदर्भाः ऋग्वेदस्य प्रत्येके पृष्ठे विद्यमानाः सन्ति। किमेते संदर्भाः लोपनीयाः सन्ति।-

सदस्यः:puranastudy

विकिस्रोते शब्दस्य - अक्षराणां अन्वेषणम्[सम्पाद्यताम्]

शुभा महोदया, विकिस्रोते अन्वेषणस्य यः सौलभ्यमस्ति, तत्र केवलं सम्पूर्णशब्दस्य अन्वेषणमेव सम्भवमस्ति। उदाहरणार्थं, अहं रौहिण शब्दस्य अन्वेषणं कर्तुमिच्छामि। कथमयं संभवं भवेत् यत् केवलं रौहि अक्षरेभ्यः अन्वेषणसाफल्यं भवेत्। सदस्यः:puranastudy 21-1-18

'समूहसृजनम्' इत्येतत् एकस्मिन् वर्गे आनयनमिति मत्वा वदन् अस्ति इति भावयामि । तत् तु अतीव सुलभम् | सञ्चिकायाः/पाठ्यस्य सृष्टेः अनन्तरं तस्य अधः वर्गः इत्यत्र सामवेदः इति लिखित्वा स्रष्टव्यं भवति । भवान् स्वयं कर्तुम् अर्हति अथवा भवता सञ्चिकाः यदा आरोप्यन्ते अनन्तरं तेषां सम्पर्कं प्रेषयति चेत् अहं कर्तुम् अर्हामि । धन्यवादः । - शुभा (सम्भाषणम्) ०३:५८, २५ मार्च २०१९ (UTC)

विकिस्रोतस्य वर्णलेखः(फोण्ट)[सम्पाद्यताम्]

शुभा महोदया, यथा भवान् माम् सूचितवती आसीत्, विकिस्रोतस्य वर्णलेखः(फोण्टः) लोहितः अस्ति। किन्तु लोहित अथवा मंगल फोण्टे अहं निम्नलिखितशब्दस्य विकिस्रोतस्य पृष्ठोपरि अनुकरणं- लेपनं(कापी-पेस्ट) कर्तुं अशक्तः अस्मि--

सगर्भ्यो ऽनु ।

अस्य विकृतरूपं अयमस्ति --

सगर्योि ऽनु स

द्वितीयमुदाहरणम् -

ध्रुवक्षितिर्ध्रुवयोनिर्ध्रुवासि

ध्रुवक्षितिर्रु सवयोनिर्ध्रुवासि

एवं प्रकारेण बहवः शब्दाः सन्ति येषां अनुकरण-लेपनं विकृतं भवति। मैत्रायणी संहिता विकृत अनुकरण-लेपनशब्देभ्यः पूरिता अस्ति। तत्र मया लेपनं मंगल वर्णलेखतः कृतमस्ति। किन्तु इदानीं लोहितोपि शुद्धलेपनकर्तुं अशक्तः अस्ति। अस्य किं उपायः अस्ति। Puranastudy (सम्भाषणम्) ००:३८, २९ जुलाई २०१९ (UTC)puranastudy

Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १४:३४, ९ सितम्बर २०१९ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १९:१४, २० सितम्बर २०१९ (UTC)

The survey was completed the same day Puranastudy (सम्भाषणम्) ०१:३७, २१ सितम्बर २०१९ (UTC) puranastudy

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १७:०४, ४ अक्तूबर २०१९ (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Indic Wikisource Proofreadthon/Book list[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it


Please add the books name with the index page link, you have added some books, but no Index or pdf not availabe in Sanskrit Wikisource. Either add the pdf file. Either help me to find the pdf scan book.Thanks Jayanta (CIS-A2K) (सम्भाषणम्) ०६:४१, १९ एप्रिल् २०२० (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

You have mentioned the following books...
 • आर्षेयब्राह्मणम्
 • सामविधानब्राह्मणम्
 • निदानसूत्रम्
 • पुष्पसूत्रम्
 • षड्विंशब्राह्मणम्
 • प्रतिहारसूत्रम्

All books , which was available in Digital Library of India, now available at archive.org. [=languageSorter%3A%22Sanskrit%22 here]. If you just give me the link of the books. I can upload the the same at Wikimedia Commons. Jayanta (CIS-A2K) (सम्भाषणम्) ०९:५४, १९ एप्रिल् २०२० (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

Please check here https://archive.org/ Jayanta (CIS-A2K) (सम्भाषणम्) १२:३१, १९ एप्रिल् २०२० (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

Indic Wikisource Proofreadthon II 2020[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Indic Wikisource Proofreadthon II[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Indic Wikisource Proofreadthon II 2020 - Collect your book[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Dear Puranastudy,

Thank you and congratulation to you for your participation and support of our 1st Proofreadthon.The CIS-A2K has conducted again 2nd Online Indic Wikisource Proofreadthon 2020 II to enrich our Indian classic literature in digital format in this festive season.

WHAT DO YOU NEED

 • Booklist: a collection of books to be proofread. Kindly help us to find some book your language. The book should not be available on any third party website with Unicode formatted text. Please collect the books and add our event page book list. You should follow the copyright guideline describes here. After finding the book, you should check the pages of the book and create Pagelist.
 • Participants: Kindly sign your name at Participants section if you wish to participate this event.
 • Reviewer: Kindly promote yourself as administrator/reviewer of this proofreadthon and add your proposal here. The administrator/reviewers could participate in this Proofreadthon.
 • Some social media coverage: I would request to all Indic Wikisource community members, please spread the news to all social media channels, we always try to convince it your Wikipedia/Wikisource to use their SiteNotice. Of course, you must also use your own Wikisource site notice.
 • Some awards: There may be some award/prize given by CIS-A2K.
 • Time : Proofreadthon will run: from 01 Nov 2020 00.01 to 15 Nov 2020 23.59
 • Rules and guidelines: The basic rules and guideline have described here
 • Scoring: The details scoring method have described here

I really hope many Indic Wikisources will be present this year at-home lockdown.

Thanks for your attention
Jayanta (CIS-A2K)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

Thank you for your participation and support[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Dear Puranastudy,
Greetings!
It has been 15 days since Indic Wikisource Proofreadthon 2020 online proofreading contest has started and all 12 communities have been performing extremely well.
However, the 15 days contest comes to end on today, 15 November 2020 at 11.59 PM IST. We thank you for your contribution tirelessly for the last 15 days and we wish you continue the same in future events!

Apart from this contest end date, we will declare the final result on 20th November 2020. We are requesting you, please re-check your contribution once again. This extra-time will be for re-checking the whole contest for admin/reviewer. The contest admin/reviewer has a right revert any proofread/validation as per your language community standard. We accept and respect different language community and their different community proofreading standards. Each Indic Wikisource language community user (including admins or sysops) have the responsibility to maintain their quality of proofreading what they have set.

Thanks for your attention
Jayanta (CIS-A2K)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

Wikimedia Foundation Community Board seats: Call for feedback meeting[सम्पाद्यताम्]

The Wikimedia Foundation Board of Trustees is organizing a call for feedback about community selection processes between February 1 and March 14. While the Wikimedia Foundation and the movement have grown about five times in the past ten years, the Board’s structure and processes have remained basically the same. As the Board is designed today, we have a problem of capacity, performance, and lack of representation of the movement’s diversity. Direct elections tend to favor candidates from the leading language communities, regardless of how relevant their skills and experience might be in serving as a Board member, or contributing to the ability of the Board to perform its specific responsibilities. It is also a fact that the current processes have favored volunteers from North America and Western Europe. As a matter of fact, there had only been one member who served on the Board, from South Asia, in more than fifteen years of history.

In the upcoming months, we need to renew three community seats and appoint three more community members in the new seats. This call for feedback is to see what processes can we all collaboratively design to promote and choose candidates that represent our movement and are prepared with the experience, skills, and insight to perform as trustees? In this regard, it would be good to have a community discussion to discuss the proposed ideas and share our thoughts, give feedback and contribute to the process. To discuss this, you are invited to a community meeting that is being organized on March 12 from 8 pm to 10 pm, and the meeting link to join is https://meet.google.com/umc-attq-kdt. You can add this meeting to your Google Calendar by clicking here. Please ping me if you have any questions. Thank you. --User:KCVelaga (WMF), १०:३०, ८ मार्च् २०२१ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

Requests for comment-Proofreadthon[सम्पाद्यताम्]

Dear friends,
I started a discussion and Request for comment here. Last year we conducted two Proofread-Edithon contest. Your feedback and comments are very much needed to set the future vision of Indic language Wikisource. Although, English might be a common language to discuss, feel free to write in your native language.

On behalf of Indic Wikisource Community

Jayanta Nath. १३:१०, १३ मार्च् २०२१ (UTC)

Requests for comments : Indic wikisource community 2021[सम्पाद्यताम्]

(Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it)

Dear Wiki-librarian,

Coming two years CIS-A2K will focus on the Indic languages Wikisource project. To design the programs based on the needs of the community and volunteers, we invite your valuable suggestions/opinion and thoughts to Requests for comments. We would like to improve our working continuously taking into consideration the responses/feedback about the events conducted previously. We request you to go through the various sections in the RfC and respond. Your response will help us to decide to plan accordingly your needs.

Please write in detail, and avoid brief comments without explanations.

Jayanta Nath
On behalf
Centre for Internet & Society's Access to Knowledge Programme (CIS-A2K)

[Wikimedia Foundation elections 2021] Candidates meet with South Asia + ESEAP communities[सम्पाद्यताम्]

Hello,

As you may already know, the 2021 Wikimedia Foundation Board of Trustees elections are from 4 August 2021 to 17 August 2021. Members of the Wikimedia community have the opportunity to elect four candidates to a three-year term. After a three-week-long Call for Candidates, there are 20 candidates for the 2021 election.

An event for community members to know and interact with the candidates is being organized. During the event, the candidates will briefly introduce themselves and then answer questions from community members. The event details are as follows:

 • Bangladesh: 4:30 pm to 7:00 pm
 • India & Sri Lanka: 4:00 pm to 6:30 pm
 • Nepal: 4:15 pm to 6:45 pm
 • Pakistan & Maldives: 3:30 pm to 6:00 pm
 • Live interpretation is being provided in Hindi.
 • Please register using this form

For more details, please visit the event page at Wikimedia Foundation elections/2021/Meetings/South Asia + ESEAP.

Hope that you are able to join us, KCVelaga (WMF), ०६:३२, २३ जुलै २०२१ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

पाठशुद्धिस्पर्धायाम् आगस्ट् मासे आयोजयिष्यते भारतीयसाहित्यस्य पुष्टिदानम्[सम्पाद्यताम्]

प्रिय Puranastudy,

गतवर्षे विकिस्रोतःपाठशुद्धिस्पर्धायां भवान् भागं गृहीतवान् इत्येषः सन्तोषस्य विचारः CIS-A2K पुनरपि पाठशुद्धिस्पर्धायाम् आगस्ट् मासे आयोजयिष्यते भारतीयसाहित्यस्य पुष्टिदानम् अस्य मुख्यम् उद्देश्यम् ।

भवता किम् अपेक्ष्यते

पुस्तकावली – पाठशुद्ध्यर्थं ग्रन्थानाम् आवली । भवतः भाषायां किञ्चन पुस्तकम् अन्वेष्टुं साहाय्यं कुर्वन्तु । पुस्तकानि चित्वा पुस्तकावल्यां योजयतु कृतिस्वाम्यविषयकाः विचाराः अत्र विद्यन्ते । पुस्तकप्राप्त्यनन्तरं पुटानि परिशील्य पुटावली निर्मातव्या <pagelist/>

भागग्राहिणः- भागग्राहिणः इत्यत्र हस्ताङ्कनं कृत्वा पञ्जीकरणं करोतु ।

निर्णायकः- निर्णायकः भवितुं स्वयम् आसक्तिं अत्र दर्शयतु । निर्णायकः अपि स्पर्धायां भागं ग्रहीतुं शक्नोति ।

सामाजिकमाध्यमेषु प्रसारः- सामाजिकमाध्यमद्वारा एतस्य प्रचारः भवतु इति अहं काङ्क्षामि । विकिव्यवस्थाद्वारा एव वयं भवद्भ्यः सूचनाः प्रेषयामः ।

पुरस्काराः- आयोजकानां पक्षतः पुरस्काराः भवितुमर्हन्ति ।

कार्यगणनामार्गः-

समयः- 15 आगस्ट् 2021 तः 31 आगस्ट् 2021

नियमाः सूचनाः च- अत्र प्राथमिकनियमाः सूचनाः च दत्ताः ।

अङ्काः- समग्रविवरणम् अत्र अस्ति

अस्मिन्वर्षे अपि गृहे एव स्थितिः अस्ति इति कारणतः अनेके अत्र भागं गृह्णीयुः इति भावयामि ।

धन्यवादाः

Jayanta (CIS-A2K)
विकिस्रोत कार्यक्रम अधिकारी, CIS-A2K

पाठशुद्धिस्पर्धायाम् मार्च मासे आयोजयिष्यते भारतीयसाहित्यस्य पुष्टिदानम्[सम्पाद्यताम्]

प्रिय Puranastudy,

गतवर्षे विकिस्रोतःपाठशुद्धिस्पर्धायां भवान् भागं गृहीतवान् इत्येषः सन्तोषस्य विचारः CIS-A2K पुनरपि पाठशुद्धिस्पर्धायाम् मार्च मासे आयोजयिष्यते भारतीयसाहित्यस्य पुष्टिदानम् अस्य मुख्यम् उद्देश्यम् ।

भवता किम् अपेक्ष्यते

पुस्तकावली – पाठशुद्ध्यर्थं ग्रन्थानाम् आवली । भवतः भाषायां किञ्चन पुस्तकम् अन्वेष्टुं साहाय्यं कुर्वन्तु । पुस्तकानि चित्वा पुस्तकावल्यां योजयतु कृतिस्वाम्यविषयकाः विचाराः अत्र विद्यन्ते । पुस्तकप्राप्त्यनन्तरं पुटानि परिशील्य पुटावली निर्मातव्या <pagelist/>

भागग्राहिणः- भागग्राहिणः इत्यत्र हस्ताङ्कनं कृत्वा पञ्जीकरणं करोतु ।

निर्णायकः- निर्णायकः भवितुं स्वयम् आसक्तिं अत्र दर्शयतु । निर्णायकः अपि स्पर्धायां भागं ग्रहीतुं शक्नोति ।

सामाजिकमाध्यमेषु प्रसारः- सामाजिकमाध्यमद्वारा एतस्य प्रचारः भवतु इति अहं काङ्क्षामि । विकिव्यवस्थाद्वारा एव वयं भवद्भ्यः सूचनाः प्रेषयामः ।

पुरस्काराः- आयोजकानां पक्षतः पुरस्काराः भवितुमर्हन्ति ।

कार्यगणनामार्गः-

समयः- 01 मार्च 2022 तः 16 मार्च 2022

नियमाः सूचनाः च- अत्र प्राथमिकनियमाः सूचनाः च दत्ताः ।

अङ्काः- समग्रविवरणम् अत्र अस्ति

अस्मिन्वर्षे अपि गृहे एव स्थितिः अस्ति इति कारणतः अनेके अत्र भागं गृह्णीयुः इति भावयामि ।

धन्यवादाः

Jayanta (CIS-A2K). १८:३२, १० फेब्रवरी २०२२ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]
विकिस्रोत कार्यक्रम अधिकारी, CIS-A2K

Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translate it

Dear Puranastudy,
Thank you and congratulation to you for your participation and support last year. The CIS-A2K has been conducted again this year Online Indic Wikisource proofread-a-thon November 2022 to enrich our Indian classic literature in digital format.

WHAT DO YOU NEED

 • Booklist: a collection of books to be proofread. Kindly help us to find some books in your language. The book should not be available on any third-party website with Unicode formatted text. Please collect the books and add our event page book list. You should follow the copyright guideline described here. After finding the book, you should check the pages of the book and create <pagelist/>.
 • Participants: Kindly sign your name at Participants section if you wish to participate in this event.
 • Reviewer: Kindly promote yourself as administrator/reviewer of this proofreadthon and add your proposal here. The administrator/reviewers could participate in this Proofreadthon.
 • Some social media coverage: I would request to all Indic Wikisource community members, please spread the news to all social media channels, we always try to convince your Wikipedia/Wikisource to use their SiteNotice. Of course, you must also use your own Wikisource site notice.
 • Some awards: There may be some award/prize given by CIS-A2K.
 • A way to count validated and proofread pages:Indic Wikisource Contest Tools
 • Time : Proofreadthon will run: from 14 November 2022 00.01 to 30 Novemeber 2022 23.59 (IST)
 • Rules and guidelines: The basic rules and guideline have described here
 • Scoring: The details scoring method have described here

I really hope many Indic Wikisources will be present this time.

Thanks for your attention
Jayanta (CIS-A2K)- 9 November 2022 (UTC)
Wikisource Program officer, CIS-A2K

WikiConference India 2023: Program submissions and Scholarships form are now open[सम्पाद्यताम्]

Dear Wikimedian,

We are really glad to inform you that WikiConference India 2023 has been successfully funded and it will take place from 3 to 5 March 2023. The theme of the conference will be Strengthening the Bonds.

We also have exciting updates about the Program and Scholarships.

The applications for scholarships and program submissions are already open! You can find the form for scholarship here and for program you can go here.

For more information and regular updates please visit the Conference Meta page. If you have something in mind you can write on talk page.

‘‘‘Note’’’: Scholarship form and the Program submissions will be open from 11 November 2022, 00:00 IST and the last date to submit is 27 November 2022, 23:59 IST.

Regards

MediaWiki message delivery (सम्भाषणम्) ११:२५, १६ नवेम्बर् २०२२ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Help us organize![सम्पाद्यताम्]

Dear Wikimedian,

You may already know that the third iteration of WikiConference India is happening in March 2023. We have recently opened scholarship applications and session submissions for the program. As it is a huge conference, we will definitely need help with organizing. As you have been significantly involved in contributing to Wikimedia projects related to Indic languages, we wanted to reach out to you and see if you are interested in helping us. We have different teams that might interest you, such as communications, scholarships, programs, event management etc.

If you are interested, please fill in this form. Let us know if you have any questions on the event talk page. Thank you MediaWiki message delivery (सम्भाषणम्) १५:२१, १८ नवेम्बर् २०२२ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

(on behalf of the WCI Organizing Committee)

WikiConference India 2023: Open Community Call and Extension of program and scholarship submissions deadline[सम्पाद्यताम्]

Dear Wikimedian,

Thank you for supporting Wiki Conference India 2023. We are humbled by the number of applications we have received and hope to learn more about the work that you all have been doing to take the movement forward. In order to offer flexibility, we have recently extended our deadline for the Program and Scholarships submission- you can find all the details on our Meta Page.

COT is working hard to ensure we bring together a conference that is truly meaningful and impactful for our movement and one that brings us all together. With an intent to be inclusive and transparent in our process, we are committed to organizing community sessions at regular intervals for sharing updates and to offer an opportunity to the community for engagement and review. Following the same, we are hosting the first Open Community Call on the 3rd of December, 2022. We wish to use this space to discuss the progress and answer any questions, concerns or clarifications, about the conference and the Program/Scholarships.

Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call

Furthermore, we are pleased to share the email id of the conference contact@wikiconferenceindia.org which is where you could share any thoughts, inputs, suggestions, or questions and someone from the COT will reach out to you. Alternatively, leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (सम्भाषणम्) १६:२१, २ डिसेम्बर् २०२२ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

On Behalf of, WCI 2023 Core organizing team.

WikiConference India 2023:WCI2023 Open Community call on 18 December 2022[सम्पाद्यताम्]

Dear Wikimedian,

As you may know, we are hosting regular calls with the communities for WikiConference India 2023. This message is for the second Open Community Call which is scheduled on the 18th of December, 2022 (Today) from 7:00 to 8:00 pm to answer any questions, concerns, or clarifications, take inputs from the communities, and give a few updates related to the conference from our end. Please add the following to your respective calendars and we look forward to seeing you on the call.

Furthermore, we are pleased to share the telegram group created for the community members who are interested to be a part of WikiConference India 2023 and share any thoughts, inputs, suggestions, or questions. Link to join the telegram group: https://t.me/+X9RLByiOxpAyNDZl. Alternatively, you can also leave us a message on the Conference talk page. Regards MediaWiki message delivery (सम्भाषणम्) ०८:११, १८ डिसेम्बर् २०२२ (UTC)उत्तर दें[उत्तर दें]

On Behalf of, WCI 2023 Organizing team

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सदस्यसम्भाषणम्:Puranastudy&oldid=363358" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्