सदस्यसम्भाषणम्:Puranastudy

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search


विकिस्रोतसि प्रकाशितग्रन्थानां विषयानुक्रमणिका भविष्यति अचिरादेव । धन्यवादः । - शुभा (सम्भाषणम्) ०५:१५, २९ नवम्बर २०१६ (UTC)

विसर्गस्य लेखनम्[सम्पाद्यताम्]

प्रणामाः । विकिस्रोतसि विसर्गस्य लेखनाय shift h (or H) नोदनीयमिति भवान् जानीयादेव । यदि तस्मिन् स्थाने : (colon) उपयुज्यते चेत् अन्वेषणसौलभ्यं न भवति । अतः अवश्यं ः इत्यस्य एव उपयोगः करणीयः । ऋग्वेद सूक्तं १.१ इति लिख्यते चेत् इष्टं स्थानं प्रति गन्तुं न शक्यते । अतः अवश्यम् अवधातव्यम् । उदाहरणार्थम् अस्मिन् पुटे सर्वत्र colon उपयुक्तमस्ति । कृपया परिशील्यताम् । ऋग्वेदः मण्डल १ शुभा (सम्भाषणम्) ०७:०८, २४ जुलाई २०१७ (UTC)

ऋग्वेदसंचिका लोपनम्[सम्पाद्यताम्]

शुभा महोदया, निम्नलिखितं संचिका पृष्ठं उपलब्धं नास्ति किन्तु अस्याः संचिकायाः संदर्भाः ऋग्वेदस्य प्रत्येके पृष्ठे विद्यमानाः सन्ति। किमेते संदर्भाः लोपनीयाः सन्ति।-

सदस्यः:puranastudy

विकिस्रोते शब्दस्य - अक्षराणां अन्वेषणम्[सम्पाद्यताम्]

शुभा महोदया, विकिस्रोते अन्वेषणस्य यः सौलभ्यमस्ति, तत्र केवलं सम्पूर्णशब्दस्य अन्वेषणमेव सम्भवमस्ति। उदाहरणार्थं, अहं रौहिण शब्दस्य अन्वेषणं कर्तुमिच्छामि। कथमयं संभवं भवेत् यत् केवलं रौहि अक्षरेभ्यः अन्वेषणसाफल्यं भवेत्। सदस्यः:puranastudy 21-1-18

सामवेदः[सम्पाद्यताम्]

'समूहसृजनम्' इत्येतत् एकस्मिन् वर्गे आनयनमिति मत्वा वदन् अस्ति इति भावयामि । तत् तु अतीव सुलभम् | सञ्चिकायाः/पाठ्यस्य सृष्टेः अनन्तरं तस्य अधः वर्गः इत्यत्र सामवेदः इति लिखित्वा स्रष्टव्यं भवति । भवान् स्वयं कर्तुम् अर्हति अथवा भवता सञ्चिकाः यदा आरोप्यन्ते अनन्तरं तेषां सम्पर्कं प्रेषयति चेत् अहं कर्तुम् अर्हामि । धन्यवादः । - शुभा (सम्भाषणम्) ०३:५८, २५ मार्च २०१९ (UTC)

विकिस्रोतस्य वर्णलेखः(फोण्ट)[सम्पाद्यताम्]

शुभा महोदया, यथा भवान् माम् सूचितवती आसीत्, विकिस्रोतस्य वर्णलेखः(फोण्टः) लोहितः अस्ति। किन्तु लोहित अथवा मंगल फोण्टे अहं निम्नलिखितशब्दस्य विकिस्रोतस्य पृष्ठोपरि अनुकरणं- लेपनं(कापी-पेस्ट) कर्तुं अशक्तः अस्मि--

सगर्भ्यो ऽनु ।

अस्य विकृतरूपं अयमस्ति --

सगर्योि ऽनु स

द्वितीयमुदाहरणम् -

ध्रुवक्षितिर्ध्रुवयोनिर्ध्रुवासि

ध्रुवक्षितिर्रु सवयोनिर्ध्रुवासि

एवं प्रकारेण बहवः शब्दाः सन्ति येषां अनुकरण-लेपनं विकृतं भवति। मैत्रायणी संहिता विकृत अनुकरण-लेपनशब्देभ्यः पूरिता अस्ति। तत्र मया लेपनं मंगल वर्णलेखतः कृतमस्ति। किन्तु इदानीं लोहितोपि शुद्धलेपनकर्तुं अशक्तः अस्ति। अस्य किं उपायः अस्ति। Puranastudy (सम्भाषणम्) ००:३८, २९ जुलाई २०१९ (UTC)puranastudy

Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १४:३४, ९ सितम्बर २०१९ (UTC)

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १९:१४, २० सितम्बर २०१९ (UTC)

The survey was completed the same day Puranastudy (सम्भाषणम्) ०१:३७, २१ सितम्बर २०१९ (UTC) puranastudy

Reminder: Community Insights Survey[सम्पाद्यताम्]

RMaung (WMF) १७:०४, ४ अक्तूबर २०१९ (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

Indic Wikisource Proofreadthon/Book list[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it


Please add the books name with the index page link, you have added some books, but no Index or pdf not availabe in Sanskrit Wikisource. Either add the pdf file. Either help me to find the pdf scan book.Thanks Jayanta (CIS-A2K) (सम्भाषणम्) ०६:४१, १९ एप्रिल् २०२० (UTC)

You have mentioned the following books...
  • आर्षेयब्राह्मणम्
  • सामविधानब्राह्मणम्
  • निदानसूत्रम्
  • पुष्पसूत्रम्
  • षड्विंशब्राह्मणम्
  • प्रतिहारसूत्रम्

All books , which was available in Digital Library of India, now available at archive.org. [=languageSorter%3A%22Sanskrit%22 here]. If you just give me the link of the books. I can upload the the same at Wikimedia Commons. Jayanta (CIS-A2K) (सम्भाषणम्) ०९:५४, १९ एप्रिल् २०२० (UTC)

Please check here https://archive.org/ Jayanta (CIS-A2K) (सम्भाषणम्) १२:३१, १९ एप्रिल् २०२० (UTC)

Indic Wikisource Proofreadthon II 2020[सम्पाद्यताम्]

Sorry for writing this message in English - feel free to help us translating it

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=सदस्यसम्भाषणम्:Puranastudy&oldid=273650" इत्यस्माद् प्रतिप्राप्तम्