शतपथब्राह्मणम्/काण्डम् ८/अध्यायः ४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

चतुर्थी चितिः

ब्राह्मणम् १ अष्टादश स्तोमेष्टकोपधानम्

ब्राह्मणम् २ स्पृदिष्टकोपधानम्, ऋतव्येष्टकोपधानम्

ब्राह्मणम् ३ सप्तदश सृष्टीष्टकोपधानम्

ब्राह्मणम् ४ प्रतिज्ञापूर्वकं स्तोमेष्टकानां स्पृदिष्टकानां च क्रमदेशयोरभिधानम्