शतपथब्राह्मणम्/काण्डम् १२/अध्यायः १

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ब्राह्मण १ गवामयनब्राह्मणम्

ब्राह्मण २ प्रादुर्भाविकदेवाद्युपासनम्

ब्राह्मण ३ देवविद्याब्राह्मणम्

ब्राह्मण ४ अध्यात्मविद्ब्राह्मणम्