शतपथब्राह्मणम्/काण्डम् १०/अध्यायः ५

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search

ब्राह्मण १ त्रयीमयादित्याग्न्युपासनं ब्राह्मणम्

ब्राह्मण २ मण्डलपुरुषोपासनं ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ३ मानसाग्न्युपासनं ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ४ चित्याग्नौ लोकदृष्ट्युपासनं ब्राह्मणम्

ब्राह्मण ५