पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/११३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


११२ कौटिल्यधीरज्जुनिशुद्धमूर्ति मन्ये स्थिरां मयेनृपस्यं लक्ष्मीम् । उपायहस्तैरपि राक्षसेन निकुंष्यमाणामिव लक्ष्यामि ॥ २॥ तदेवमनयोः बुद्धेिशालिनोः सुसचिवयोर्विरोधे संशयितेव नन्द कुललक्ष्मीः । विरुद्धयोर्मुशमिह मत्रिमुख्ययो र्महावने वनगजयोरिवन्तरे । अनिश्चयाद्जवशयेष भीतया गतागतैर्जुवेंमिह खिद्यते श्रिया ॥ ३ ॥ तद्यर्चमात्यराक्षसं पश्यामि । (इति परिक्रम्य स्थितैः ।) ‘कौटिल्यधीरज्जुनिबद्धमूर्तिम्’ इत्यत्र रूपकानुप्राणिता उत्प्रेक्षा ||२॥ अनिश्चयादिति । अनिश्चयादन्यतरविजयानिर्धारणात् । अत्रोपमानुना णितोस्प्रेक्षा । इयं प्राप्याशा—‘उपायापायशङ्काभ्यां प्रत्याशा कयस भवः' इति लक्षणात् । कौटिल्यधीरज्जुनिबद्धति उपायशङ्का राक्षसेन निलैं प्यमाणा इति अपायशङ्का ताभ्यां कार्यस्य मौर्यीयैर्यस्य संभवः काद् चिकत्वेन संभावना । विराधराक्षसयोर्महती संवादकथा पताका–‘प्रति पाद्य कथाङ्ग स्यात्पताका व्यापिनी कथा ' इति लक्षणात् । अनयोः संबन्धाद्यं गर्भसंधिः ॥ ३ ॥ तद्यावदिति । इदमङ्कास्यम्—‘अङ्कान्तपात्रैरङ्कास्यंमुत्तराङ्गार्थसूचना इति लक्षणात् । पूर्वाङ्कान्ते चाणक्येन मद्बलेन विगाहमानमिति राक्षसकृ

१ B. E. N. G. have कुलस्य for नृपस्य. २ G. has इह for अपि ; उपपायहस्तेन च, the Mis. M. in H. ३ निःसृ°. G. E.निष्कृ. A. M.विकृ B. दे सुनयश. B. B. H; E. om. सुinमुख.५ ED. adds राज्य after कुल G. has इयं for नन्द; after. लक्ष्मीः .B. G. E add लक्ष्यते । कुतः N. लक्ष्यते । यतःA. and P. simply यतः६ R. and M. have अन्तिके fo° अन्तरे. ७ B. has भृश for ध्रुच; R. has इव for इह = B. and G add अहम् afterयावत्. ९ B. and G. and E. om. इति &c.B. and M. add द्वारि before स्थितः

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/११३&oldid=161004" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः