पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/११२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् परिष्कृतम् अस्ति


द्वितीयोऽङ्कः । १११ अदृणं खु एदम् । ता जइ कोदूहलं एहि एदस्सिं आवासे दंसेमि । किं भणासि ‘ एदं खु भट्टिणो अमच्चरक्खसस्स गेहम् । णत्थि अह्मारिसाणं इह पवेसो' त्ति । तेण हि गच्छदु अज्जो । मम उण जीविआए पसादेण अत्थि एत्थ पचेसो । कधं एसो वि अतिक्कन्तो। (क) (स्वगतम् । संस्कृतमाश्रित्य ।) अहो आधैर्यम् । चाणक्यमतिप- रिगृहीतं चन्द्रगुप्तमवलोक्ये विफलमिव राक्षसप्रयत्नमवगच्छामि । राक्षसर्मतिपरिगृहीतं मलयकेतुमवलोक्य चलितघमिवाधिराज्यच्चन्द्र गुप्तमवगच्छामि कुतः । $ खलु भर्तुरमात्यराक्षसस्य गृहम् । नास्त्यस्मादृशानामिह प्रवेशः ’ इति । तेन हि गच्छत्वार्यः । मम पुनर्जीविकायाः प्रसादेन अस्तीह प्रवेशः । कथमेषोऽपि अतिक्रान्तः । संकृतमाश्रित्येति । वस्तुतः स्वस्योत्तमत्वात्स्वगतं संस्कृतवचनम् । १ अत्थानं B.; अस्थाणं G; for word following B. N. have क्खु जहि for जइ A. M. P.; जहि E; B. adds द after this; for कोदू° G. E. R. have कोऽ° N कोऊ°; P. कोदु'; B. E. G. have ता after ' को-लं, N. has जैव before आवासे पविसिअ after his; G. also has प°; B. has आआसे and पुसरा कासे after दंसेमि; for किं-एदं E. has इदं. २ Before this B. has इध; om. इह after it; for ह्म° G. has °°N. om. इह following and B. has प्पचेस after that; B. has तु for दु and N. has ता for तेण हि preceding. B. G. om. ममउण adding (मे G.) मम before पवेस. R. has मह for मम ३ P. omए after जीविआ and has ये for दे in next Word; B and B. have प्पस'; A. and N. and G. have पसाएण; A. P. R. have इह for एथ; N. has मम before पचे ; B. has पसाणस्थमेइहपयसो । संस्कृतमाश्रयति । आत्मगतम् । अहो &c;त्ति after पवेसो in B.E. N. G; A कहं; G. कथं; अव° A.अदि° N. reads अवि° P, M. R. om. फर्ध-न्तो; A. P. have सविस्मयम् ; R. om after this स्वगतम् and G. has आश्चर्य after स्व° omitting अहो आश्चर्यम्. B. reads दिशोबलोक्य° से...स्वग° ४ M. repeats this. ५ A. P. G. N. have अवेक्ष्य for अवलोक्य, ६ R. M. om. मति. B. adds च after परिगृहीतं मवेक्ष्य G. N. ; G. N. also have राज्यात् after this omitting अधिराज्यात्; A. om. all from राक्षस to गच्छामि. P. reads राक्षसमवेक्ष्य विफलमिव चाणक्यप्रयत्न मि. ७ B. and have तथाहि for t] M.

"https://sa.wikisource.org/w/index.php?title=पृष्ठम्:Mudrarakshasa.pdf/११२&oldid=161000" इत्यस्माद् पुनः प्राप्तिः