पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/53

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
१५
कुमारसम्भवे

कथमप्यम्भसामन्तरा निष्पत्तः प्रतीक्षते ॥३७॥
ज्वलन्मणिशिखाश्चेनं (३)वासुकिप्रमुखा निशि।
स्थिरप्रदीपतामेत्य भुवङ्गाः पर्युपासते ॥३८॥
तत्कृतानुग्रहापेक्षौ (8)तं मुहुर्दूतहारितैः ।
अनुकूलयतीन्द्रोऽपि (५)कल्पद्रुमविभूषणैः ॥३९ ॥
इत्वमाराध्यमानोऽपि कित्राति भुवनवयम् ।
शाम्येत् (६)प्रत्यपकारेण नोपकारेण दुर्जनः ॥ ४० ॥

इत्यमरः । रवान्यम्भसामन्तरा निष्पत्तेः परिपाकपर्यन्तम् । विकल्यादसमासः । कथमपि महता योन प्रतीक्षते । कदा वा परिपञ्चरबित्येकाग्रेण पालयतीत्यर्थः । ३७॥

 बलदिति ॥ किति चार्थः । ज्वलन्त्यो मणीनां शिगे. रवानां शिखा वाला येषां से वाकिप्रमुखा भुजङ्गाः सर्पाः । सिहाय वन्यन्ते । “भुजङ्गः सिंहसर्पयोः” इत्यमरः॥ निशि स्थिरप्रदीपतामनिर्वाणदीपत्वमेव एनं सारकं पर्युपासते परिहत्य सेवन्ते ॥३८॥

 सततति । इन्द्रोऽपि तेन तारकेण कृतं तत्कतमनुग्रह प्रसादमपक्षत इति तथोक्तः सन्। मुहुर्तगारितै तप्रापितैः कल्पद्रमाणां विभूषः। सबसूनैरित्यर्थः । तं तारकमनुकूल यत्यनुकूलं करोति ॥ ३८॥

 रस्थमिति ॥ इत्यमुलामकारण रविशशिपवनोदधिभुजा सुरेन्द्रराराष्यमानोऽपि भुवनवयं किमाति पौड़यति। तवाहि। दुर्जनः प्रत्ययकारेण प्रतीकारेणैव साम्वेच्छाम्तो भवेत्। उपकारण तु न माम्येत्। प्रस्तुत प्रकृप्यतीति भावः॥४०॥


(१) वासुकिषिताः। (४) प्रत्यहम् ।

(५) खर्गदुम । (६) प्रत्यु पकारेप ।