पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/52

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति
५१
हितीयः सर्गः।

सर्वाभिः सर्वदा चन्द्र कलाभिनिषेवते ।
नादत्त केवला लेखां हरचूड़ामणौकताम् ॥ ३४ ॥
व्यात्तगतिरुद्याने कुसुमस्तेयसाध्वसात् ।
न वाति वायुस्तत्वाई तालहन्तानिलाधिकम् ३५
पर्यायसेवामुत्सृज्य पुष्पसम्भारतत्यराः ।
उद्यानपालसामान्यमृतवस्तमुपासते ॥ ३६ ॥
तस्योपायनयोग्यानि रत्नानि सरितां पतिः।

 सर्वाभिरिति ॥ चन्द्रः तं तारकं सर्वदा। मष्णपने पीत्यर्थः। सर्वाभिः कलाभिनिषेवते । “कला तु षोड़शी भागः" इत्यमरः ॥ केवलां हरचूड़ामणौकतां शिवशिरोमसौ कतां लेखां नादत्ते न रखाति ॥ ३४ ॥

 व्याहत्तेति ॥ वायुः । स्तेनस्य माव: कर्म धा स्तेयं चौर्यम् । "स्तेनायवलोपर” इति यत्प्रत्ययो नलोपच ॥ कुसुमानां स्तेियं तस्मात् स्तेयाभियोगाइहाहा साध्वसं भयं तस्मातो रुद्याने व्याहत्तगतिः। निबत्तोद्यानसञ्चारः सवित्यर्थः ॥ साप तत्वेऽपि गमकत्वात्ममामः । सत्पात्रे तत्समोपे। तालस इन्तैरुदप्रयते। तालस्य व वन्तमस्य ति वा तालबन्तं तस्या निलाद व्यजनसबारपवनात् प्रधिकं यथा तथा न वाति । 'व्यजनं तालहन्तकम्" इत्यमरः ॥ ३५ ॥

 पर्यायेति ॥ तवः षड्मसन्तादयः पर्यायसेवामुत्रज्य पुष्पाणां सम्भारे संग्रह सत्पराः । पासताः सन्त इत्यर्थः ॥ 'तत्पर प्रसितासतौ” इत्यमरः । उद्यानपालैः उद्यानाधि प्रते: सामान्य साधारणं यथा भवति तथा सं तारकाम् उपासते सेवन्ते। भौतोष्णादिदोषप्रकाशनं तु दुरापासमि अर्थः ॥ ३६ ॥

 तयेति ॥ सरितां पति: समुद्रसम्म तारकखोपायनामां गभूतानां योग्यानि ॥ “प्राभतं तु प्रदेशनम्। उपायनम्"