पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४९३

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


२४ कुमारसंभवे , खीन (७)मूलतो हत्व दन्तिनो (८)ग्नद्वयम्। (६)प्रातिपच्ये प्रविष्टोऽपि पदातिर्निरगाद्द्रुतम्३९ करेण करिणा बौरः सुयहीतोऽपि कोपिना। असिनासून् जहाराशु तस्यैव खयमक्षतः ॥ ४० ॥ (१)तुरङ्गमैं । तुरगारूढ़ प्रासनाहत्य वक्षसि । भूततस्तस्य नाम्नासौत् (२)प्रासघातं खले पादि॥४१ वनेति । प्रतिपक्षस्य विपक्षस्य भावः प्रातिपय विष क्षसैन्यमध्य इत्यर्थः । प्रविष्टः प्रवेशं कृतवतोऽपि पदाति पादचारी वीरः । कर्ता । लुङ् न असिना दन्तिनः प्रतिप क्षयहस्तिनः रदनद्वयं शण्डादयुगलम् । कर्म। मूलतः मूलदेशात् हत्वा पाटयित्वा हुतं सत्वरं निरगात् निर्जगाम ॥ २९ ॥ करेणेति । कोपोऽस्ति यस्य कोपिना कृथेन, करः शहदण्डऽस्ति यस्य करिष्ण हस्तिना । कर्ता । करेण शळदन । करणेम । सु अतिशयेन हीतः आक्रान्तो कश्चिदिति विशे ऽपि । अहधातोः कर्मणि प्रत्ययः । वीरः । षणपदसूत्रम्। कर्ता । स्वयम् अक्षतअनाहतः सन् असिना पूवक्रम तलवारेण स्वहस्तस्वेनेति शेषः । करणेन । तस्यैव करिया त्यथंः । करिणः गजस्य सम्बन्धिन: असून् प्राणान्। कलें । आ सत्वरं समक्रमणक्षणमेव जह्र तवाम् ॥४० सुरतति । तुरङ्गो विद्यतेऽस्ख तुरी अश्वारोहः। वर्ती। तुरगारूढ़म् अबस्थितं प्रतिवरम्। कर्म। वक्षसि । दये प्रासेन प्राप्तास्यास्त्रविशेषेण । करणेम। आहत्व प्रत्य पतत: पतनशीलस्य तस्य पूर्वप्रहतस्येत्यर्थः । प्रासप्रज्ञा रेणेति विशेष्यपदसूत्रम् । स्वके स्वसंक्रान्ते दि तदयदेशे (७) आमूलतः । (८) प्रतिचतुष्टयम् । (e) प्रपतियोः। (१) तुरगी। (२) आखातम्।