पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४९४

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


घोड़शः सर्भः ९५ द्विष प्राजतप्राणो वाजिgछदृढासनः । (३यतोवृतमशप्रासो भुवि जीवन्निवाभमत् ४२ तुरङ्गसादिनं शस्त्रकृतप्राणं गतं भुवि। ()अबलोऽपि महाबाजी न साश्रुनयनोऽत्यजत्४३ (५)भल्लेन शितधारेण भिन्नोऽपि रिपुणाखगः। मामूच्छुकोपतो इन्तुमियेष ()प्रपतन्नपि ॥४४ प्रसस्य प्रसास्त्रस्य घातं प्रहारम्। कमें न अज़ासोत् न बुबध ॥ ४१ ॥ द्विषेति । कञ्चित् वीरः । कर्तृपदमिदमाहार्यम् । विषा शश्रण प्रतियोधमेत्यर्थः कर्मा। प्रासेन प्रसास्त्रेण ता: प्राण: यस्य तथाभूतः अपिशब्दोऽत्रोeः तथा वजन अव पुढे दृढम् अचलम् आसनम् उपवेशनं यस्य तादृशः तथा हस्तेन उवृतः उद्दीतः महान् तौथः प्रासः प्रासाख्या अभेदः येन तथोक्तः सन् जीवन् प्राणवानिव भुवि युषभूमौ अमत बघम ॥ ४२ तुरति । महान् वाजी घोटकः कर्ता। अवधः शृङलैरसंयतः अपि । अबद्धत्वात् पलायनसम्भवेऽपीति भावः । पञ्चभि: नेत्रबुभिः सह वर्तमाने नयने नेत्रे यस्य तथोतः सन्। प्रभुमरणजनितखेहादिति भावः शस्त्रः प्रशp€iत भिरायुधैः करण; ताः विनाशिताः। प्रतिपक्षयवैरिति कतृपदमृधम् । प्राणाः प्रसवः यस्य तादृशम्। अतएव भुवि थिव्यां गतं पतितं तरङ्गादिगम् अवरोहम्। करें ग अत्यजत् क्षेत् तत्र स्थित इत्यर्थः ॥ ४१॥ भतेनेति । रिपुणा परिण। कर्मा। शितधारेण तौर धरेण भल्लेन भकाख्यशस्त्र ण । करणभूतेन । भितः विदारितः (२ईश्वतमहाप्राज्ञः। (8) अन्वयःमन्त्राः () खग (d) च पतग्, निपतन्