पृष्ठम्:Kumarasambhavam - Mallinatha - 1888.djvu/४९२

विकिस्रोतः तः
Jump to navigation Jump to search
एतत् पृष्ठम् अपरिष्कृतम् अस्ति


ओोड़शः समैः । ३२ (२)शक्षियाभिदिवं गताः कारिभिः करैः पतयः दिव्याङ्गनाभिरादातु’ रक्ताभि(३)→ तमीषिरेई धन्विनस्तुरगारूढा गजारोहान् शरैः क्षतान् । (४)प्रत्यैच्छन्मूर्छितान् भूयो योङमाश्वसतश्चिरम्३७ क्रुद्धस्य (५)दन्तिन: पत्तिर्जिघृक्षीरसिना करम्। निर्भिद्य (३)दन्तमुसलावारुरोह जिघृक्षया ॥३८॥ आक्षिप्येति । पतयः पादचारिणः वीराः । कर्तारः । करिभिः हस्तिभिः। कटुभाः । करैः गूढदः । करयः । आक्षिप्य अक्रम्य अभिदिवं स्वर्गे अभि प्रति नीताः प्रापितः सन्तः । रक्ताभिः अनुरागवतीभिः दिव्याङ्गनाभिः स्वर्गे- मारीभिः। अर्वाभिः । ऋतं सत्वरं यथा तथा आदातु' ग्रहीतु ' वशीकर्तुमित्यर्थः । ईषिरे अभिलषिताः। युद्धहतानां स्वर्गे- गरीप्राप्त रिति भावः ॥ ३६ ॥ ध्बन्विन इति । तुरगान् अश्न् आरूढाः ध्वग्विन: धनु र्धारिणः योधाः । कर्तारः। शरैः बाणैः क्षतान् प्रसन् अतएव मूर्छितान् मूर्छ गतान् चिरं दीर्घकालात् परं भूयः पुनः योङ युधं कर्तुं प्रवसतः जीवतः अभिलषत इत्यर्थः । प्रत्यंच्छन् प्रतौघः ३७ ॥ कुइस्वेति ॥ पत्ति: पदाति: वौः । कर्ता । कृष्ट स्थ कुपि- तस्य, तथा जिघृचोः प्रझौतुमिच्छः दन्तिनः करिणः सस्य विगः छण्ढदण्डम् । कम। असिना ख् व ' करणम् । निर्भिद्य छित्व जिघृक्षया प्रहीतुमिच्छया दन्तवेव मुसलौ सुख लकारदन्तौ । कर्मभूतौ। पारुरोह आरूढः ॥ २८॥ (२) उक्षिप्य । (३) डतमब्बरम्, व्याप्तमब्बरम्। (४) प्रत्य्क्षन् । (५) करिणः। (7) दन्तसुसुख दन्तसुखचैन। २२